spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Bil­der, pan­ora­ma­er, video­er, web­ka­me­ra­er → Pan­ora­ma­bil­der fra Spits­ber­gen

Svalbard Panoramabilder

Svalbard - 360°-panoramabilder

Ved bruk av kar­tet under vil du fin­ne hund­re­vis av navi­ger­ba­re 360° pan­ora­ma­bil­der- også i full­skje­rm­mo­dus på desk­top­sys­temer (knap­pen til høy­re med piler som peker uto­ver i pan­ora­ma­et)

Reis rundt på Sval­bard online – klikk på kar­ter under med den til­hø­ren­de mar­kø­ren og besøk for­skjel­li­ge steder – rett fra sofa­en og uten å bli ver­ken kald eller sjø­syk, og det kos­ter ikke en enes­te kro­ne 🙂

Sval­bards vil­le og ark­ti­s­ke lands­kap skri­ker etter å bli tatt bil­de av i pan­ora­ma­for­mat! Pan­ora­ma-Bil­de­ne er tatt med spe­sielt uts­tyr som gir 360-gra­ders pan­or­amisk for­mat i høy kva­li­tet.

Den­ne sam­lin­gen av pan­ora­ma­bil­der gir deg muli­ghe­ten til å utfor­ske det ark­ti­s­ke para­di­set på Sval­bard online fra ditt eget hjem. Du får en god sma­ke­bit av hvor­dan det føles å befin­ne seg i det slåen­de vak­re lands­ka­pet på Sval­bard.

Klikk på mar­kø­re­ne og deret­ter på teks­ten i lin­ken som kom­mer til syne i boblen for å kom­me til de til­hø­ren­de pan­ora­ma­bil­de­ne, eller bruk len­ke­ne i teks­ten under. Det er muli­ghet for å zoo­me i kar­tet, slik som i Goog­le­Maps. Fle­re nær­lig­gen­de mar­kø­rer dan­ner en klyn­ge. Klikk på en av dis­se klyn­ge­ne for å zoo­me inn på kar­tet. Teknisk informas­jon om hvor­dan du frem­vi­ser pan­ora­mae­ne, fin­ner du nederst på siden.

Sval­bard med Bjørnøya

Kart over Sval­bard med Bjørnøya

Det er langt over 200 pan­ora­ma­bil­der fra for­skjel­li­ge steder over hele Sval­bard. Man­ge har alle­re­de nor­sk tekst, og vi hol­der på med å over­set­te res­ten. Hvis du åpner en side som ennå ikke er over­satt, så vil du hav­ne på den engels­ke siden.

Alfa­be­ti­sk lis­te etter steds­navn med pan­ora­ma­bil­der

Hvor­dan se pan­ora­ma­bil­de­ne: litt teknisk snakk

I len­ke­ne over vil du fin­ne navi­ger­ba­re pan­ora­ma­bil­der. Klikk på «Play» knap­pen for å las­te inn bil­de­ne. Vide­re kan du forstør­re pan­ora­ma­bil­det ved å vel­ge full­skje­rm­mo­dus (knap­pen til høy­re) og navi­ge­re bil­det med enten musen eller navi­gas­jons-knap­pen. Bru­ke­re av mobi­le enhe­ter som har touch-skje­rm kan også navi­ge­re bil­det med fin­gre­ne. Med Goog­le sin nett­le­ser, som for eks­em­pel kjø­rer på Android-baser­te mobi­len­he­ter, fin­nes det et dis­play-pro­blem hos de eld­re versjo­nene. Android versjon 4.3 og 4.4 skal i utgangs­punk­tet ikke bli påvir­ket. På stas­jonæ­re data­mas­ki­ner blir skje­rmvis­nin­gen gjort med Flash (der­som det er instal­lert) eller HTML5/WebGL. På mobi­le enhe­ter er skje­rmvis­nin­gen gjort med HTML5. PC-bru­ke­re kan også se pan­ora­ma­bil­de­ne i full­skje­rm­mo­dus. Klikk på knap­pen med de fire pile­ne som peker uto­ver. Trykk på ESC-tas­ten for å avs­lut­te full­skje­rm­mo­dus, eller klikk på knap­pen med de fire pile­ne som peker inno­ver. Knap­pe­ne vises ikke før du klik­ker på «Play» knap­pen. Siden Flash Play­er ikke leng­re er vik­tig, og de fles­te stør­re nett­le­ser­pro­du­sen­te­ne grad­vis har begren­set sin støt­te til Flash, sen­der vi nå alle pan­ora­ma­bil­der og Pano­tours med «HTML5-modus» først. Kun pan­ora­ma­bil­der med mind­re enn 360-gra­ders omdrei­nin­ger er tilg­jen­ge­lig som en Flash versjon, siden en tils­va­ren­de HTML5 versjon fort­satt mang­ler.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.06.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php