spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Home* Bil­der, pan­ora­ma­er, videoer, web­ka­me­ra­er → Pan­ora­ma­bil­der fra Spits­ber­gen

Svalbard Panoramabilder

Svalbard - 360°-panoramabilder

Ved bruk av kar­tet under vil du fin­ne hundre­vis av navi­ger­ba­re 360° pan­ora­ma­bil­der- også i full­skjerm­mo­dus på desk­top­sys­temer (knap­pen til høy­re med piler som peker uto­ver i pan­ora­ma­et)

Reis rundt på Sval­bard online – klikk på kar­ter under med den til­hø­ren­de mar­kø­ren og besøk for­skjel­li­ge steder – rett fra sofaen og uten å bli ver­ken kald eller sjø­syk, og det kos­ter ikke en enes­te kro­ne 🙂

Sval­bards ville og ark­tis­ke lands­kap skri­ker etter å bli tatt bil­de av i pan­ora­ma­for­mat! Pan­ora­ma-Bil­de­ne er tatt med spe­sielt uts­tyr som gir 360-gra­d­ers pan­o­r­amisk for­mat i høy kva­li­tet.

Den­ne sam­lin­gen av pan­ora­ma­bil­der gir deg muli­ghe­ten til å utfor­ske det ark­tis­ke para­di­set på Sval­bard online fra ditt eget hjem. Du får en god sma­ke­bit av hvor­dan det føles å befin­ne seg i det slåen­de vak­re lands­ka­pet på Sval­bard.

Klikk på mar­kø­re­ne og deret­ter på teks­ten i lin­ken som kom­mer til syne i boblen for å kom­me til de til­hø­ren­de pan­ora­ma­bil­de­ne, eller bruk len­ke­ne i teks­ten under. Det er muli­ghet for å zoo­me i kar­tet, slik som i Goo­gle­Maps. Fle­re nær­lig­gen­de mar­kø­rer dan­ner en klyn­ge. Klikk på en av dis­se klyn­ge­ne for å zoo­me inn på kar­tet. Teknisk informas­jon om hvor­dan du frem­vi­ser pan­ora­ma­e­ne, fin­ner du nederst på siden.

Sval­bard med Bjørnøya

Kart over Sval­bard med Bjørnøya

Det er langt over 200 pan­ora­ma­bil­der fra for­skjel­li­ge steder over hele Sval­bard. Man­ge har aller­e­de norsk tekst, og vi hol­der på med å over­set­te res­ten. Hvis du åpner en side som ennå ikke er over­satt, så vil du hav­ne på den engels­ke siden.

Alfa­be­tisk lis­te etter steds­navn med pan­ora­ma­bil­der

Hvor­dan se pan­ora­ma­bil­de­ne: litt teknisk snakk

I len­ke­ne over vil du fin­ne navi­ger­ba­re pan­ora­ma­bil­der. Klikk på «Play» knap­pen for å las­te inn bil­de­ne. Vide­re kan du fors­tør­re pan­ora­ma­bil­det ved å vel­ge full­skjerm­mo­dus (knap­pen til høy­re) og navi­ge­re bil­det med enten musen eller navi­gas­jons-knap­pen. Bru­k­e­re av mobi­le enhe­ter som har touch-skjerm kan også navi­ge­re bil­det med fin­gre­ne. Med Goog­le sin nett­le­ser, som for eks­em­pel kjø­rer på Android-baser­te mobi­len­he­ter, fin­nes det et dis­play-pro­blem hos de eld­re vers­jo­nene. Android vers­jon 4.3 og 4.4 skal i utgangs­punk­tet ikke bli påvir­ket. På stas­jonæ­re data­mas­ki­ner blir skjerm­vis­nin­gen gjort med Flash (der­som det er instal­lert) eller HTML5/WebGL. På mobi­le enhe­ter er skjerm­vis­nin­gen gjort med HTML5. PC-bru­k­e­re kan også se pan­ora­ma­bil­de­ne i full­skjerm­mo­dus. Klikk på knap­pen med de fire pile­ne som peker uto­ver. Trykk på ESC-tas­ten for å avs­lut­te full­skjerm­mo­dus, eller klikk på knap­pen med de fire pile­ne som peker inno­ver. Knap­pene vises ikke før du klik­ker på «Play» knap­pen. Siden Flash Play­er ikke lengre er vik­tig, og de fles­te stør­re nett­le­ser­pro­du­sen­tene grad­vis har begren­set sin støt­te til Flash, sen­der vi nå alle pan­ora­ma­bil­der og Pano­tours med «HTM­L5-modus» først. Kun pan­ora­ma­bil­der med mind­re enn 360-gra­d­ers omd­rei­nin­ger er tilg­jen­ge­lig som en Flash vers­jon, siden en tils­va­ren­de HTML5 vers­jon fort­satt mang­ler.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 04.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php