spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Svalbard 2017 med SY Arctica II, 27. juli-15. august 2017

Galleri 3: Nordaustlandet

Nord­aus­t­lan­det er Sval­bards nest-størs­te øy. Kar­rig og vill, avsi­des­lig­gen­de og vak­ker, er den fort­satt van­ske­lig å kom­me seg til. Det er ikke bare å dra. Det har også å gjø­re med far­vann som er dår­lig kart­lagt om i det hele tatt. Det er ikke man­ge skip­pe­re som vil ta en båt gjen­nom Fran­klin­sun­det. Hein­rich er blant dis­se få, han har gjort det man­ge gan­ger, og hans båt Arc­ti­ca II er godt egnet til det­te. Slikt kom det til at vi had­de noen fan­tas­ti­s­ke dager i Lady Fran­klin­fjor­den og Bren­ne­v­insfjor­den, med vak­kert høy­ark­ti­sk lands­kap og isbjørn isteden­for and­re skip. Angåen­de dyreob­ser­vasjo­ner var høy­de­punk­tet fak­ti­sk et par Sabi­ne­må­ker, det er noe mye mer sjel­dent enn en isbjørn. Men en sånn fulg­te ikke langt etter …

Den nes­te fau­nis­ti­s­ke over­ras­kel­sen, etter noen vel­dig vak­re turer og isbre­er i Lady Fran­klin­fjor­den, var en god del mygg i Frank­linda­len. Kanskje ikke det man reg­ner med på Nord­aus­t­lan­det, men slikt var det den­ne gan­gen. Sene­re bar det vide­re nordover og mot Sjuøya­ne. Fan­tas­ti­sk flot­te pan­ora­ma­er med Nel­sonøya og Par­ryøya med speil­bil­der på et blikkstil­le hav og isflak dri­ven­de rundt omk­ring. Etter en ilands­tigning på Phipp­søya som skul­le være den nord­ligs­te av den­ne turen ble det fak­ti­sk en til på Ros­søya. Hvem skul­le ha tenkt det? Len­ger mot nord kom­mer man ikke på Sval­bard! Og så dri­vi­sen og dyre­li­vet som føl­ger med den – ikke noen bam­se den­ne gan­gen, den skul­le vise seg ved en sene­re anled­ning.

Kom­bi­nasjo­nen av is og tåke i Rijpfjor­den ble litt for mye, så det var bare å snu og set­te kur­sen mot vest og inno­ver Hin­lo­pen. På vei­en dit stop­pet vi på Chermsi­deøya for å kik­ke på geo­gly­fe­ne og under en avs­tik­ker til Lang­grunnod­den fikk vi hil­se på Nord­aus­t­lan­det og dets polarør­ken­lands­ka­pet en sis­te gang på den­ne turen.

Gal­le­ri 3: Nord­aus­t­lan­det

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Nord­kys­ten  → Nord­aus­t­land  → Hin­lo­penstre­tet  → Storfjor­den  → Ves­t­kys­ten (2)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php