spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Scoresbyøya

Panorama av en høyarktisk øy på nordsiden av Nordaustland

Scores­by­øya lig­ger i Nor­dens­kiöld­buk­ta på nordsi­den av Nord­aus­t­landet, helt nor­døst på Sval­bard. Ver­dens ende! Det hen­der at et skip pas­se­rer på vei­en inno­ver Rijpfjor­den, hvor den berøm­te Hau­de­gen-værstas­jo­nen fra kri­gens dager lig­ger. Men de få som kom­mer gjen­nom områ­det vil nep­pe bru­ke mye opp­merksom­het på øye­ne i Nor­dens­kiöld­buk­ta, hvor­av Scores­by­øya er den størs­te med nes­ten 6 km fra sørs­pis­sen mot nord­kap­pet. På nordsi­den er det noen stei­ne­te hau­ger med høy­der opp til 48 meter. Ellers er øya stort sett flat og bes­tår av goldt slet­teland med man­ge stein og noen lagu­ner.

Scoresbyøya

Noen har kanskje hørt om områ­det i for­bin­delse med Schrö­der-Stranz eks­pe­dis­jo­nen, som gikk et tra­gisk skeb­ne imø­te når eks­pe­dis­jons­le­de­ren Her­bert Schrö­der-Stranz for­lot ski­pet Her­zog Ernst sam­men med 3 kame­ra­ter for å krys­se Nord­aus­t­lan­det og til og med Spits­ber­gen til ves­t­kys­ten. De kom ikke langt og grup­pen ble ald­ri sett igjen.

Scoresbyøya

Scores­by­øya: uts­ikt fra hau­ge­ne nord på øya mot sør.

Pan­ora­ma 1: Scores­by­øya

Beg­ge pan­ora­ma­er ble tatt ved nords­pis­sen av øya.

Scoresbyøya, drivved og plast

Driv­ved og plast­søp­pel på Scores­by­øya.

Pan­ora­ma 2: Scores­by­øya

Den sør­li­ge delen av Scores­by­øya bes­tår av et slet­telands­kap med noen svæ­re flytt­blok­ker, store lagu­ner og lang­grunnt far­vann uten­for kys­ten, spe­sielt på vest­siden. All navi­gas­jon i det­te områ­det kre­ver stor for­sik­ti­ghet.

Scoresbyøya, sørspissen

Den sør­li­ge delen av Scores­by­øya: lagu­ner og grunnt far­vann.

Det fin­nes noen fle­re øyer i områ­det vest og sør for Scores­by­øya, med Jyplin­ga­ne og Sabi­neøya­ne blant dem.

Bil­de­gal­le­ri Scores­by­øya

Og her, som (nes­ten) all­tid på dis­se side­ne, noen bil­der med for­skjel­li­ge inn­trykk fra Scores­by­øya, inklu­dert noen dei­li­ge bil­der fra fugle­per­spek­ti­vet.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.06.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php