spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Ny-Åle­sund

Kull­fo­re­kom­ste­ne i Kongsfjord ble opp­daget aller­e­de i 1610 av Jonas Poo­le, men de ble ikke utvin­net på 300 år. I 1916 begyn­te et norsk sels­kap de førs­te for­søke­ne på kull­drift på Brøg­ger­hal­vøya, på sør­si­den av Kongsfjord. Sels­ka­pet het Kings Bay Kull Kom­pa­ni AS og var basert i Åle­sund på ves­t­kys­ten av Nor­ge. Det­te for­kla­rer hvor­for den nye boset­tin­gen ble kalt Ny-Åle­sund.

Kart over Ny-Åle­sund. Luft­skips­mas­ten befin­ner seg uten­for kar­tet.

Pan­ora­ma­bil­der Ny-Åle­sund

Fra 1916 til 1963, prøv­de Kings Bay Kull Kom­pa­ni å eta­ble­re en indus­tri­ell kull­gru­ve­drift i Ny-Åle­sund. Men gans­ke raskt etter de førs­te åre­ne falt kull­pri­sene på ver­dens­mark­edet, og gru­ve­drift i et avsi­des­lig­gen­de områ­de var ikke len­ger øko­no­misk fors­var­lig. På 1930-tal­let for­søk­te man med and­re bedrift­er, som å til­by hav­net­je­nes­ter til fis­kef­ar­tøy og å åpne for turis­me med Nord­pol­ho­tel­let. Ingen av dis­se for­søke­ne ga noen form for pro­fitt.

Etter and­re ver­dens­krig for­søk­te man på nytt med gru­ve­drift, men boset­tin­gen had­de gjen­nom­gått store tap gjen­nom ulykker i gri­ve­ne. Som føl­ge av ulykke­ne ble gru­ve­drif­ten til slutt gitt opp i 1963, og boset­tin­gen ble over­latt til seg selv. Men for­ske­re opp­daget snart at Ny-Åle­sund var et per­fekt sted for ark­tisk forsk­ning. På begyn­nel­sen av 1970-tal­let eta­bler­te fle­re nas­jo­ner forsk­nings­s­tas­jo­ner for sesong­ba­sert eller helå­rig forsk­nings­ak­ti­vi­tet i Ny-Åle­sund.

Det fin­nes ingen per­ma­nent boset­ting i Ny-Åle­sund; ingen fami­lier bor her, så ingen barn vok­ser opp her. Om som­me­ren er det van­lig­vis mel­lom 150 og 200 men­nes­ker i Ny-Åle­sund, de fles­te fos­ke­re som for­la­ter områ­det når arbei­det deres er fer­dig. Om vin­te­ren redu­se­res der­for antall inn­byg­ge­re til 30-40 men­nes­ker som hol­der områ­det i drift.

Ny-Åle­sund mot­tok internas­jo­nal opp­merksom­het i polarå­re­ne da nord­pol­ek­spe­dis­jo­nen av Roald Amund­sen (1926, luft­ski­pet Nor­ge) og Umber­to Nobi­le (1928, luft­ski­pet Ita­lia) fore­gikk.

Amundsen Ny-Ålesund

Roald Amund­sen i Ny-Åle­sund.

I dag er Ny-Åle­sund ofte besøkt av turis­ter som kom­mer hit med crui­seskip. Turis­me er ikke på agen­daen hos lokal­be­fol­knin­gen og der­for er det ingen ser­vice­n­æring som til­byr noe til turis­tene uto­ver suve­ni­rer (Kongsfjord­bu­tik­ken). Det er ikke noe over­nat­tingstil­bud, shop­ping (uto­ver suve­ni­rer) eller trans­port tilg­jen­ge­lig for turis­ter.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php