spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Pla­tå­ber­get

Pla­tå­ber­get lig­ger rett vest for Lon­gye­ar­by­en, og det fun­ge­rer som de loka­les egen bak­gård når de vil ut på en enkel etter­mid­dags­tur. Noen turis­ter benyt­ter seg også av det bynæ­re fjel­let. Fjell­tu­ren har van­lig­vis Skjæringa, områ­det mel­lom kir­ka og kull­kraft­ver­ket, som utgangs­punkt. For den van­te tur­gåer, byr ikke turen på de store utfor­drin­ge­ne. Om man på den annen side ikke er så fjell­vant, kan det være en tøff opp­le­vel­se å bes­ti­ge den brat­te fjells­i­den med løse stein­bl­ok­ker. Stei­ne­ne dek­kes også av snø og is store deler av året.

Var­den

Snøskred kan utgjø­re en risi­ko vin­ters­tid, og selv­sagt kan også isbjør­ner duk­ke opp over­alt. I 1995 ble en ung, norsk dame drept av en isbjørn på Pla­tå­ber­get, rett ved Lon­gye­ar­by­en.

På pla­tået

”Var­den” er et yndet turm­ål. Den lig­ger på 300 moh. Man kom­mer seg raskt opp dit, og så blir man straks beløn­net med en fan­tas­tisk utsikt over Lon­gye­ar­by­en, Advent­fjor­den og Advent­da­len. Vel­ger du å gå vide­re oppo­ver, blir utsik­ten bare bed­re. Om som­me­ren er det lett å la seg over­ras­ke av alle de små blom­ste­ne som vok­ser langs kan­ten av Pla­tå­ber­get. Sel­ve pla­tået er dek­ket av frost­spreng­te stei­ner. Noen av dem har lagt seg i rin­ger eller and­re formas­jo­ner som er forår­sa­ket av det kal­de kli­ma­et. Det er van­lig å se både ryper og reins­dyr oppe på Pla­tå­ber­get.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php