spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
HomeSval­bard info­si­deDyre­liv → Hav­hest

Hav­hest

Syn­et av en hav­hest som helt uan­strengt glir en hårs­bredd over bry­ten­de bøl­ger, gir et ele­gant og impon­e­ren­de bil­de av dyre­nes til­pas­ning til en natur som men­nes­ker kan opple­ve som bru­tal.

Havhest

Hav­hes­ten flyr med stifft vin­g­eslag.

Bes­kri­vel­se: Leng­de 45-53 cm, vekt 650-1000 g. Tor­pe­do­for­met kropp og stort hode. Fjærd­rak­ten er grå og mind­re kon­trast­rik enn på måker. Det fin­nes to far­ge­va­ri­an­ter i fjærd­rak­ten, på Sval­bard er den mør­kes­te mest utbredd, den lys­es­te fin­nes ofte lengre sør. Hav­hes­ten karak­te­ri­se­res av sine ras­ke, sti­ve vin­g­eslag avbrutt av ele­gant og rolig seil­flukt, ofte rett over van­no­ver­fla­ten. Det­te skil­ler den klart og tyde­lig fra måke­ne. Det lil­le røret oppå neb­bet gjør den umiskjen­ne­lig.

Utbredelse/Migrasjon: Hav­hes­ter er utbredt i Nord-Atlan­te­ren, fra New­found­land og Nord-Frankri­ke til Sval­bard, der de befol­ker brat­te fuglef­jell, med unn­tak av de avsi­des­lig­gen­de øyene i nor­døst. Ute­nom hek­ket­iden er hav­hes­ten en pela­gisk storm­fugl som helst fer­des langt til havs. Den kan sees i Sval­bards far­vann hele året, men i mør­ket­iden hol­der den mest på litt lengre sør på åpent hav i Nord-Atlan­te­ren. På Sval­bard hek­ker hav­hes­ten hovedsa­ke­lig på Spits­ber­gens ves­t­kyst og på Bjørnøya.

Bio­lo­gi: Hav­hes­ten hek­ker i små, løse kolo­nier på brat­te klip­per nær kys­ten og innen­lands. Den nner sitt byt­te som blekk­sp­rut, små fis­ker og plank­ton nær van­no­ver­fla­ten på åpent hav og i isen, og flyr langt for å fin­ne byt­te.

Som de and­re storm­fug­le­ne som karak­te­ri­se­res ved rør­for­me­de nese­bor på neb­bryg­gen, repro­du­se­rer hav­hes­ter seg sak­te, men har en lang levet­id. I slut­ten av mai leg­ges ett egg enten i en grop på bak­ken eller direk­te på stein. Han­nen og hun­nen ruger på skift i omt­rent 50 dager. Unge­ne og voks­ne dyr fors­va­rer seg ved å mål­ret­tet sky­te en stin­ken­de, oljeak­tig væs­ke ut gjen­nom nese­bo­re­ne. Mor­ta­li­te­ten er lav, fug­le­ne kan bli opp­til 60 år gam­le, men den gjen­noms­nitt­li­ge leve­ald­e­ren lig­ger på 34 år.

Små­bi­ter av plast­søp­pel som dri­ver i havet er en øken­de trus­sel. Hav­hes­ten for­veks­ler avfal­let med mat og spi­ser det. De fles­te hav­hes­te­ne har plast­bi­ter i magen!

Havhest

Hav­hes­ter fin­ner maten på van­no­ver­fla­ten, hvor de også tar opp mye plast.

Annet: Til tross for noen ytre lik­he­tstrekk er hav­hes­ten ikke i slekt med måke­ne. Den til­hø­rer storm­fug­le­ne, som har de karak­te­ris­tis­ke rør­for­me­de nese­bo­re­ne på neb­bryg­gen til fel­les. De fles­te storm­fug­ler bor på den sør­li­ge halv­ku­len.

Stør­rel­sen på hav­hest­po­pu­las­jo­nen på Sval­bard er ukjent, men hav­hes­te­ne hører til de mest set­te fug­le­ar­te­ne. De føl­ger tål­mo­dig etter skip, slik at man nes­ten all­tid ser fle­re fug­ler samt­idig. Syn­et av en hav­hest som helt uan­strengt glir en hårs­bredd over bry­ten­de bøl­ger, gir et ele­gant og impon­e­ren­de bil­de av dyre­nes til­pas­ning til en natur som men­nes­ker kan opple­ve som bru­tal.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php