spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
HomeSval­bard info­si­deArk­tis­ke rei­ser – noen prak­tis­ke tips → Års­ti­der og rei­se­se­song på Spits­ber­gen

Reisesesong på Svalbard

Uan­sett når du kom­mer, så er Sval­bard et flott sted å være. Lik­e­vel er det en utro­lig stor kon­trast mel­lom de ulike års­ti­de­ne, når det kom­mer til hva du kan se, gjø­re og opple­ve.

Sen polar­natt, tid­lig vår: lys­et ven­der til­ba­ke

Lys­et ven­der til­ba­ke i febru­ar. Tem­pe­ra­tu­rene er fort­satt mest under null, i febru­ar og i mars kan det være gans­ke kaldt med tem­pe­ra­tur­er godt under -20. Men det er ofte gans­ke kraft­i­ge tem­pe­ra­turs­ving­n­in­ger og det kan bli noen varm­egra­der og regn til enhver års­tid, noe som blir ikke bed­re med dagens klima­en­drin­ger.

Longyearbyen Camping, broddeføre i polarnatten

Lon­gye­ar­by­en Cam­ping etter en mild­vær­s­pe­ri­ode i mør­ket­iden. Her er det brod­de­fø­re!

Men i kon­trast til polar­nat­ten er lys­et til­ba­ke. I mars vil du ha en natt-dag-ryt­me nes­ten lik den ved lave­re bred­de­gra­der. Seint i april skin­ner sola 24 timer i døg­net på Sval­bard. Aller­e­de i febru­ar og mars kan «blå­ly­set» være ekstremt vak­kert, med en uen­de­lig kom­bi­nert solo­pp­gang (mot slut­ten av febru­ar) og sol­ned­gang.

Nordlys Longyearbyen

Nord­lys ved Lon­gye­ar­by­en.

Fort­satt er det mer eller mind­re mørkt i løpet av nat­ta, og det kan være gans­ke kaldt (ned til -30, men det er sjel­dent på havs­ni­vå).

Blålys i Adventdalen

Blå­lys i Advent­da­len.

Sollys i Tempelfjorden

Det førs­te sol­ly­set på Tunab­reen i Tem­pel­fjor­den.

Høy­se­song vin­ter: sen febru­ar til april

Selv om man kan ikke se sola fra Lon­gye­ar­by­en, begyn­ner den å vise seg over fjel­le­ne mot slut­ten av febru­ar. Lys­et skif­ter veldg fort og dage­ne blir lengre med hver dag som går. Den­ne års­ti­den kan være utro­lig flott!

Sola over Adventfjorden

Mot slut­ten av febru­ar står sola over Advent­fjor­den.

I mars kom­mer sola til­ba­ke med full fart, og det fei­res Sol­fest­u­ke i Lon­gye­ar­by­en.

Solfest i Longyearbyen

Sol­fest i Lon­gye­ar­by­en.

I april er det fint lys, uten mør­ke og risi­koen for lave tem­pe­ra­tur­er avtar grad­vis. Det­te gjør april til en vel­dig populær års­tid for ulike vin­ter­ak­ti­vi­te­ter, om det er på ski, med hun­de­sle­de eller snøs­coo­ter. Det er en god del snøs­coo­ter­tra­fikk på Spits­ber­gen, den­ne tiden på året er tra­vel, lokal­folk er ofte litt stres­sa, hotel­le­ne er full­boo­ke­de og det er ofte umu­lig å få leid snøs­coo­ter. Med and­re ord kan det løn­ne seg å kom­me enten før eller etter høy­se­song, eller boo­ke tid­lig.

Snøskutertur

På tur i april (I).

Og det fin­nes også tur­til­bud med hun­de­sle­de eller på ski i en snøs­coo­ter­fri sone – det er utro­lig fint!

Lys vinter

På tur i april (II).

Snøs­mel­ting og vår­løs­ning

Den­ne tiden på året slut­ter med snøs­mel­ting, nor­malt i mid­ten av mai, men det kan skje tid­li­ge­re eller sei­ne­re. Gener­elt sett vil snø- og isfor­hol­de­ne, samt snøs­mel­tin­gen varie­re en del fra år til år. I mai skin­ner sola med ster­ke, lyse strå­ler.

Snøsmelting på Longyearbyen Camping, midten av april

Tid­lig snøs­mel­ting på Lon­gye­ar­by­en Cam­ping, mid­ten av april.

I klima­en­drin­gens tider begyn­ner båt­se­son­gen van­lig­vis aller­e­de i april eller til og med i mars, så det er nå et stort utvalg av tur­til­bud på den­ne seson­gen som for bare ti år siden var eklu­sivt for­be­hold ekte vin­ter­ak­ti­vi­te­ter.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­jert info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Sen vår: sen mai og juni

Det­te er litt mel­lom to seson­ger. Det er stort sett ikke nok snø og is til å stå på ski, kjø­re hun­de­sle­de (her eller snøs­coo­ter len­ger, men fort­satt for mye til å gå fot­tur. Båt­se­son­gen har aller­e­de begynt for len­ge siden selv om kaia i Pyra­mi­den er van­lig­vis ennå islagt, men det fin­nes turer til Barents­burg eller crui­se-til­bud til fas­tis­kan­ten i buk­te­ne på nordsi­den av Isfjor­den.

Gjess i Adventdalen

Gjess i Advent­da­len, mot slut­ten av mai.

Fug­le­ne er trav­le, for par­ring­s­ti­den er i gang. Det­te er en god tid å rei­se på hvis du vil ha noen roli­ge dager i Lon­gye­ar­by­en, og det kan være vel­dig given­de med ulike opp­le­vel­ser og inn­trykk.

Tid­lig som­mer

Der er omt­rent fra seint i juni til mid­ten av juli. Sak­te, men sik­kert, fors­vin­ner nå snøen, og det begyn­ner å bli let­te­re å gå i ter­ren­get, selv om det enda er litt tid­lig for skikke­li­ge fot­tu­rer (det er enda litt snø her og der, våt tun­dra og mye smel­tevann i elve­ne). Mid­natt­s­so­la skin­ner dag og natt, det ark­tis­ke dyre­li­vet er nokså opptatt (fug­le­ne har par­ring­s­tid) og blom­ste­ne tit­ter frem med sine ulike far­ger over tun­draen.

Spitsbergens årstider: sommer i Woodfjorden (Andøyane)

Tid­lig som­mer: rød­sild­re på Andøya­ne i Wood­fjor­den.

Båt­se­son­gen er i gang, og i løpet av en fle­re dagers crui­se, vil du mest sann­syn­lig (men ikke garan­tert) se dri­vi­sen. Hvis du vil være sik­ker på å kun­ne sei­le rundt hele Sval­bard, bur­de du kom­me litt sene­re, hvis ikke kan det hen­de isen set­ter en stop­per for turen. For lengre fot­tu­rer (for eks­em­pel fra Lon­gye­ar­by­en til øst­kys­ten av Spits­ber­gen og til­ba­ke), er det enda litt tid­lig. På den and­re siden vil snøen og isen som lig­ger igjen bidra med en flott, natur­skjønn bak­grunn for man­ge akti­vi­te­ter.

Høy- og sen­som­me­ren

Sommertur Mushamna

Som­mer­tur mot slut­ten av juli i Mus­ham­na i Wood­fjor­den.

Omt­rent fra midt i juli til seint i august. Snø på hav­ni­vå er stort sett bor­te, og tun­draen blir tør­re­re. Det­te er den ideel­le tiden for lengre fot­tu­rer, samt båt-baser­te turer til mer fjernt­lig­gen­de deler av Sval­bard. Fort­satt kan flå­ter av dri­vis bli et pro­blem, spe­sielt i nor­døst­re og øst­li­ge områ­der – ingen kan garan­te­re deg helt sik­kert at du kom­mer fram til en spe­si­fikk desti­nas­jon. Men på den­ne tiden er sjan­se­ne gode for å kom­me seg rundt, og for­hol­de­ne for lengre fot­tu­rer er per­fek­te (tørt ter­reng, lite snø og fær­re hek­ken­de fug­ler). I august begyn­ner blom­ste­ne å vis­ne, og tun­draen får en flott, brun-rød far­ge (mer intens i Skan­di­na­via og på Grøn­land enn på Sval­bard).

Siste midnattssol i Longyearbyen

Sis­te mid­natt­s­sol i Lon­gye­ar­by­en, slut­ten av august.

Tid­lig høst

Fra seint i august til mid­ten av sep­tem­ber. En rela­tivt tørr års­tid, van­lig­vis fort­satt med gode for­hold for lengre fot­tu­rer. Mes­te­par­ten av blom­ste­ne er bor­te, men tun­draen har flot­te far­ger og er helt tørr. Det begyn­ner å bli mør­ke­re igjen om net­tene, og den lave sola skin­ner med vak­kert, varmt lys time etter time. De fles­te fug­le­ne har dratt søro­ver, og på et eller annet tids­punkt til de førs­te stor­me­ne kom­me, med ster­ke vin­der og snø, og på nytt gjø­re ark­tis mind­re attrak­tivt for turis­ter.

Fin septemberdag Raudfjorden

Fin mid­sep­tem­ber­dag i Raud­fjor­den.

Sen­høs­ten

Fra okto­ber til tid­lig novem­ber. Dage­ne blir kort­e­re, mer stormful­le og kal­de, men lys­et fra sola kan enda være utro­lig vak­kert. Utval­get av akti­vi­te­ter er begren­set, men hvis du vil bru­ke tid i Lon­gye­ar­by­en uten å kon­stant være omrin­get av and­re turis­ter, er det­te en lur tid å rei­se på. Sjan­se­ne for å kom­me i kon­takt med lokal­be­fol­knin­gen er bed­re, og med litt flaks får du sett det førs­te nord­ly­set (se neden­for).

Fin senseptemberdag i Sorgfjorden

Fin sen­sep­tem­ber­dag i Sorg­fjor­den.

Polar­natt og mør­ket­id

Sent i okto­ber til mid­ten av febru­ar. Sola viser seg ikke over hori­son­ten fra seint i novem­ber fram til mid­ten av febru­ar (se også siden om mid­natt­s­sol og mør­ket­id). Det vil anta­ge­lig­vis ikke over­ras­ke deg å lese at det for det mes­te er mørkt og kaldt, selv om tem­pe­ra­tu­rene ikke nød­ven­dig­vis er langt under fry­se­punk­tet i den førs­te delen av den­ne peri­oden og er til og med litt regn nå og da, noe som kan være gans­ke kje­de­lig.

Blålys i Adventdalen

Blå­lys i Advent­da­len.

Men en klar natt, med stjer­ner og nord­lys som kas­ter svakt lys over et snø­dekt lands­kap, er så vak­kert at det er umu­lig å fore­stil­le seg – det må opp­le­ves. Tur­ope­ra­tø­rer er krea­ti­ve når det kom­mer til å til­by ulike akti­vi­te­ter. Noen fast­bo­en­de sier at det­te er den vak­res­te tiden på året. Alt er litt roli­ge­re i Lon­gye­ar­by­en i løpet av mør­ket­iden, så det er en god års­tid for å møte folk eller del­ta på kul­tu­rel­le arran­ge­men­ter som f.eks. Dark Sea­son Blues Fes­ti­val. Det er en god idé å leie en bil en dag eller to, for å ha muli­ghe­ten til å kom­me ut av Lon­gye­ar­by­en og inn i Advent­da­len eller Bjørn­da­len (ta for­be­hold om at veiene til tider kan være stengt på grunn av snøføyk eller and­re vær­for­hold). Hvis du bru­ker bei­na er det essen­sielt å bru­ke refl­eks, på både klær og ryggsekk så du syn­es for biler, ellers er du i fare­so­nen for en run­de kjeft fra loka­le. Det er utro­lig hvor ofte folk syn­es det vir­ker som en god idé å set­te opp et kame­ra­sta­tiv midt i vei­en, men det er det alt­så ikke. Og apro­pos, et sta­tiv og godt kame­ra­ut­styr er gull i mør­ket­iden!

Nordlys over Sarkofagen

Nord­lys over Sar­ko­fa­gen ved Lon­gye­ar­by­en.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 30.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php