spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Hiorthhamn

Tidlig gruvedrift i Adventfjorden: bilder og bakgrunn

Hior­th­hamn er en gam­mel kull­gru­ve­by som lig­ger på nordsi­den av Advent­fjor­den, rett over­for Lon­gye­ar­by­en. Det engels­ke sels­ka­pet The Spits­ber­gen Coal and Tra­ding Com­pa­ny had­de kjøpt ret­ti­ghe­te­ne til kull­fel­tet aller­e­de i 1902. Firm­aet sat­te i gang med gru­ve­drift i 1904 i Advent City, litt len­ger nord­vest i Advent­fjor­den, men drif­ten der ble ned­lagt aller­e­de i 1908.

Hior­th­hamn i polar­nat­ten

Vi begyn­ner den lil­le turen med noen inn­trykk fra mør­ket­iden, tid­lig i janu­ar.

Lon­gye­ar­by­en med stor­by­ens bely­s­ning lig­ger på sør­si­den av fjor­den 🙂 og månen står på him­melen.

Akti­vi­te­ten i Hior­th­hamn begyn­te i 1917, men The Spits­ber­gen Coal and Tra­ding Com­pa­ny måt­te gi opp drif­ten stort sett aller­e­de i 1921. Deret­ter ble det kun spo­ra­dis­ke akti­vi­te­ter. 1940 var det sis­te året med drift på stedet.

Det var en del for­skjel­li­ge bygg i Hior­th­hamn. Noen av dis­se ble flyt­tet dit fra Advent City. Blant annet var det brak­ker og boli­ger, smie, lager og for­skjel­li­ge gru­ve­an­legg.

Ved fjor­den står fort­satt det gam­le las­te­an­leg­get, hvor dis­se bil­de­ne ble tatt. Rett ved siden av den stor den gam­le smia. Fle­re av de and­re hus­e­ne står også fort­satt. Sel­ve gru­ven var langt oppe på fjells­i­den av Hiorth­fjel­let.

Hior­th­hamn: las­te­an­legg («førs­te etas­je»)

Hior­th­hamn: las­te­an­legg («and­re etas­je»)

Her er vi i den and­re etas­jen av las­te­an­leg­get:

Hior­th­hamn: smia

Smia står rett ved siden av las­te­an­lag­get:

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.09.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php