spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Crollbreen på østkysten av Spitsbergen

Croll­breen er en rela­tivt liten isb­re på den sør­li­ge øst­kys­ten av Spits­ber­gen. Det er vel­dig sjel­dent at noen besøker den­ne kyst­stri­pen: det kyst­næ­re far­van­net er ikke kart­lagt og det fin­nes far­li­ge grun­ner, noe som gjør adgan­gen fra havet ikke let­te­re. Det er noe som bare mind­re, robus­te båter med erfa­ren skip­per bør prø­ve seg på, og godt vær skal til slik at en kan nær­me seg kys­ten med stor for­sik­ti­ghet.

Det var net­to­pp det som vi gjor­de en gang i 2018, og det var vel­dig spen­nen­de å opple­ve lands­ka­pet ved Croll­breen. På kar­tet var den inn­te­gnet med en bre­front ved havet, men det er åpen­bart at den har gått kraft­ig til­ba­ke i de sis­te åre­ne.

Nå når den ikke mer til havet, men bre­fron­ten lig­ger i en lagu­ne og på nordsi­den fak­tisk på land, slik at det er ingen bratt bre­front der len­ger.

Det er der­med et helt nytt lands­kap, skapt av klima­en­drin­ger gjen­nom breens til­ba­ke­gang i yng­re år. Det er fak­tisk mulig at vi var de førs­te som spa­ser­te rundt her. En skal jo være vel­dig for­sik­tig når det gjel­der å være den førs­te et eller annet sted på Sval­bard, men det­te lands­ka­pet har jo bare eksis­tert i noen få år, og hvor ofte er det er noen kom­mer hit? Mulig er det jo. Bare ta kon­takt i til­fel­le du har vært ved Croll­breen før oss 🙂

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php