spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home → oktober, 2023

Måneds-Arkiv: oktober 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Mid­lert­idig godkjen­nel­se av uten­lands­ke fører­kort

«Fører­kortsa­ken» har skapt bety­de­lig usik­ker­het blant noen av Lon­gye­ar­by­ens uten­lands­ke fast­bo­en­de. Ved en til­fel­de ble myn­di­ghe­te­ne opp­merksom på at vis­se uten­lands­ke fører­kort av ren for­ma­le grun­ner ikke er godkjent i Nor­ge. Det gjel­der eks­em­pel­vis fører­kort fra Thai­land og USA. Uan­sett gjel­der det både fast­bo­en­de og turis­ter som øns­ker å kjø­re bil eller snøs­ku­ter på Sval­bard.

førerkort Longyearbyen

Kjø­re bil i Lon­gye­ar­by­en: noen må ta plass på bak­setet.

Sys­sel­mes­te­ren infor­me­rer nå om at den mid­lert­idi­ge godkjen­nel­sen av uten­lands­ke fører­kort er no for­len­get til og med 31. mars 2024. Myn­di­ghe­te­ne job­ber med å få en per­ma­nent løs­ning på plass.

Stats­bygg kjø­per fle­re lei­li­ghe­ter i Lon­gye­ar­by­en

Stats­bygg har vars­let å kjø­pe fle­re lei­li­ghe­ter i Lon­gye­ar­by­en. 173 mil­lio­ner kro­ner er avsatt for det­te pros­jek­tet, som Sval­bard­pos­ten skre­ver i val­gu­ka. Man kan vel se på beg­ge pros­jekter – boligkjøp og lokals­ty­r­e­valg uten uten­lands­ke valg­ber­et­ti­ge­de – som muli­ghe­ter å øke lokal norsk kon­troll på Sval­bard.

Bolig­mark­edet er van­skel­ig i Lon­gye­ar­by­en. Enkelt­per­soner uten god øko­no­mi sli­ter med å fin­ne bolig, og i mot­set­ning til and­re steder flest er det ikke mulig å flyt­te ut av byen og pend­le til job­ben. Store arbei­ds­gi­ve­re eier lei­li­ghe­ter og lei­er dem ut til sine ansat­te.

boligbygging Elvesletta Longyearbyen

Bolig­byg­ging i sen­tral belig­gen­het: Elves­let­ta, Lon­gye­ar­by­en.

Man­ge av Lon­gye­ar­by­ens store arbei­ds­gi­ve­re er stats­eid, direk­te eller indi­rek­te: det gjel­der Sys­sel­mes­te­ren, Lokals­ty­ret (med sko­le, bar­ne­ha­ger, syke­hus osv), Store Nor­ske, UNIS mm. Alle dis­se eier boli­ger i Lon­gye­ar­by­en, og samt­idig lei­er de lei­li­ghe­ter fra Stats­bygg etter behov. Stats­bygg eier aller­e­de et stort antall lei­li­ghe­ter i Lon­gye­ar­by­en, men det skal bli fle­re: den stats­li­ge bedrif­ten har nå mel­dt å kjø­pe bolig­bl­ok­ker Elves­let­ta 2 og 3 som er under oppføring i sen­tral belig­gen­het i Lon­gye­ar­by­en. Det er snakk om 27 lei­li­ghe­ter totalt.

Til gjeng­jeld vil Stats­bygg fri­gi 27 boli­ger som de lei­er hos Store Nor­ske. Store Nor­ske kan da i mot­set­ning til Stats­bygg leie dem ut også til pri­vat­be­drift­er og enkelt­per­soner. Men også Store Nor­ske er eid av sta­ten, som der­med har god kon­troll over hvem som skal få bo i Lon­gye­ar­by­en, og hvem som ikke får bolig.

I Lon­gye­ar­by­en er det lett å få inn­trykk av en vold­som vekst når man ser de store byg­ge­plas­se­ne, men tapet av lei­li­ghe­ter etter det kata­stro­fa­le skre­det i 2015 er mind­re iøy­ne­fal­len­de.

Den nye kalen­de­r­en «Sval­bard & Nordn­or­ge 2024» er på plass

Den nye kalen­de­r­en «Sval­bard & Nordn­or­ge 2024» er på plass! 24 vak­re bil­der for det nye året – kalen­de­r­en er en dob­bel­ka­len­der. Det betyr at beg­ge sider av hver side er brukt for vak­re bil­der av lands­kap, dyre­liv og blom­s­ter på Sval­bard og i Nordn­or­ge. 24 moti­ver som gir avveks­ling og gle­de året rundt 😃

Kalen­de­r­en fin­nes i to stør­rel­ser, stor (A3) og liten (A5). Og hvis du kjø­per fle­re enn en, er det gode pen­ger å spa­re for da blir pri­sen per stykk bil­li­ge­re. Det er ikke langt igjen til jul – kalen­de­r­en er den per­fek­te pres­an­gen for alle ark­tis­ke entus­i­as­ter! 🎄🎅🎁 så len­ge lage­ret rek­ker!

Trykk her for mer informas­jon inklu­dert bil­der av alle sider og for muli­ghet til bestil­ling.

Utbrudd av fug­lein­fluen­sa på Hopen

Det var et stør­re utbrudd av fug­lein­fluen­sa på Hopen, sørøst på Sval­bard, i år, som Hall­vard Strom sa til NRK. Strøm er bio­log og seks­jons­le­der for forsk­nings­av­de­lin­gen i Norsk Polar­in­sti­tutt. Det er snakk om fle­re tusen fug­ler som døde iføl­ge sykdom­men, og det skal først og fremst dreie seg om krykkjer.

Hopen

Klip­per med fugle­ko­lo­nier på Hopen.

Den førs­te gan­gen at sykdom­men ble påvist på Sval­bard var i fjor. Utbrud­det på Hopen er den størs­te så langt på øygrup­pen.

Nytt Lokals­ty­re valgt

Resul­ta­tet av man­dags lokals­ty­r­e­valg er nå offi­sielt kunngjort på Lokals­ty­rets sider. Lokals­ty­ret ble eta­blert i 2002 og har 15 med­lem­mer. Venst­re får 7 repre­sen­tan­ter og er der­med det størs­te par­tiet i det nye Lokals­ty­ret.

Longyearbyen Lokalstyre, elections 2023

Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re ble valgt på man­dag
– for førs­te gang var uten­lands­ke vel­ge­re utes­tengt.

Det er den førs­te gan­gen at lokals­ty­re­de­ren ikke er med­lem av Arbei­der­par­tiet. Det er mest sann­syn­lig at Venst­re-poli­tik­ke­ren Ter­je Aune­vik vil bli den nes­te lokals­ty­re­le­de­ren. Arbei­der­par­tiet vil ha 3 repre­sen­tan­ter, Sosia­lis­tisk Venst­re­par­ti vil også ha 3 og Høy­re 2.

Det var 1420 valg­ber­et­ti­ge­de og av dis­se gjor­de 808 bruk av stem­me­ret­ten, noe som tils­va­rer en valg­del­ta­kel­se på 56,9 %. Under det sis­te val­get var det så man­ge som 1823 valg­ber­et­ti­ge­de, men fle­re hundre fast­bo­en­de mis­tet stem­me­ret­ten på grunn av den nye for­skrif­ten for­di de ikke har norsk pass og ikke har bodd i en fast­lands­kom­mu­ne minst 3 år før de flyt­tet til Lon­gye­ar­by­en (noen som fak­tisk bod­de på fast­lan­det i mer enn 3 år mis­tet stem­me­ret­ten lik­e­vel for­di de bod­de i utlan­det eller Ny-Åle­sund (!) mel­lom fast­lands­pe­ri­oden og Lon­gye­ar­by­en). Det var en gru­pe nor­ske vel­ge­re som vars­let å ikke vel­ge eller å leve­re ugyl­di­ge stem­mer i pro­test mot den nye ord­nin­gen. Det var 54 ugyl­di­ge stem­mer.

Pres­se­mel­ding: Lon­gye­ar­by­ens «unwan­ted for­eig­ners»

Lon­gye­ar­by­en vel­ger nytt Lokals­ty­re idag – for de ikke-nor­ske med­bor­ge­re blir det en vondt dag. De har blitt fra­t­att stem­me­rett.
Før kun­ne ikke-nor­ske stats­bor­ge­re avgi stem­me i lokal­val­get der­som de har bodd tre år i Lon­gye­ar­by­en – akku­rat som i kom­mu­ner på fast­lan­det.

Med de nye reg­ler har de fles­te av den ikke-nor­ske befol­knin­gen mis­tet sine demo­kra­tis­ke ret­ti­ghe­ter.

I dag er det valg i Lon­gye­ar­by­en – uta­for står en stor del av inn­bor­ge­re som har bodd her i man­ge år og som bidra mye til sam­fun­net. Det mar­ke­res stil­le – som det søm­mer seg for de som er blitt stem­melø­se.

Longyearbyen Lokalstyre, lokalstyrevalg 2023

Utstil­ling av sym­bo­lis­ke fotav­trykk av fast­bo­en­de som fikk fra­t­att stem­me­ret­ten for Lokals­ty­r­e­val­get i Lon­gye­ar­by­en.
Bil­de: Chris­tia­ne Hüb­ner. Trykk her for en high-res fil av bil­det.

Her er noen av deres fotav­trykk i Lon­gye­ar­by­ens sam­funn:

 • Lager din mat siden 2017
 • 9 år på øya. Har norsk bedrift med 5 ansat­te
 • Fast­bo­en­de i 15 år – Stem­me­rett i Trond­heim men ikke len­ger her!
 • 19 år på Sval­bard. Red­der deg ut av snøskred
 • 21 år i Lon­gye­ar­by­en. Folk­evalgt med­lem av Lokals­ty­re
 • Eier en bedrift og er invol­vert i gui­de­sam­fun­net
 • 3 år i Lon­gye­ar­by­en. Nor­disk bor­ger. :o(
 • 4 years in Lon­gye­ar­by­en – local gui­de
 • Red­der deg ut av bre­sprek­ken
 • Har aldri følt at det var oss og dem før nå.
 • 8 år på øya. Fik­ser dine klær. Har norsk bedrift med 3 ansat­te
 • Vi er Lon­gye­ar­by­en
 • Ser til at du har en ban­kett å gå till etter ditt mara­thon.
 • Vokst opp i Lon­gye­ar­by­en. Lært nor­ske ver­dier på sko­len
 • Stil­te til valg sist. 16 år på Sval­bard. Oslo mener jeg kan mind­re om Sval­bard­po­li­tikk enn en fersk SFHS-elev
 • Sami­s­ke, kvin­ner, uten­lands­ke – vi har vært her før. Stem­me­rett for alle!
 • 20 år i Lon­gye­ar­by­en – job­bet for UNIS, NP, forsk­nings­rå­det
 • 3 år på øya med fami­li­en – job­ber i kun­de­ser­vice. Stil­ler opp som fri­vil­lig
 • 20 år på Sval­bard. 20 år i loka­le bedrift­er. Els­ker Lon­gye­ar­by­en og folk som bor her. Stem­e­r­ett for ALLE
 • Vokst opp i Lon­gye­ar­by­en. Gikk på norsk sko­le i Lon­gye­ar­by­en. Snak­ker god norsk. Men hører ikke hjem­me i Lon­gye­ar­by­en.
 • 12 years for no say
 • Nor­we­gi­an guy – 9 years in Lon­gye­ar­by­en. No point in voting any­mo­re
 • 7 år på øya. Dri­ver Resir­ku­le­rings­work­shop (fri­vil­lig orga­ni­sas­jon), leder Sval­bard Gui­de Asso­cia­ti­on & gui­der hele året. Job­ba på UNIS.
 • Fri­vil­lig siden 2017. Søp­pelt­okt, røde kors, Sval­bard turn
 • 5.5 år på Sval­bard. Bidratt til sam­fun­net – anses som ver­diløs
 • 12 år på øya – vas­ker ditt hus
 • 7 år på Sval­bard – gui­de + local busi­ness owner – working with 15 local com­pa­nies + others on main­land. Con­tri­bu­ting direct­ly into the Nor­we­gi­an eco­no­my… but we still don’t real­ly count?
 • 7 år på Sval­bard – Gui­de + logi­stics mana­ger Polar X – pre­vious­ly voted! We make the docu­men­ta­ries that influence the world’s view of Sval­bard + our wild­life … but we’re not important enough to influence our local poli­tics
 • Who else is gon­na have the pati­ence to ser­ve Nor­we­gi­ans their drinks…
 • Lon­gye­ar­by­en er mitt hjem
 • 10 years on Sval­bard- Only here doing cri­ti­cal work for the sta­te! I have fri­ends who died! for the right to vote. Nor­way is no bet­ter than Rus­sia
 • 8 years on Sval­bard. 2.5 years on main­land. PROUD CANA­DI­AN. Essen­ti­al worker 4 Nor­way. Your ‘demo­cra­cy’ is a joke… our lives are not. Shame on you
 • 29 år på Sval­bard. Da jeg kom føl­te jeg meg vel­dig vel­kom­men
 • 11 år forsk­ning og under­vis­ning i ark­tisk øko­lo­gi
 • Demo­cra­cy is a thing to stand for
 • Det var betyd­nings­fylt å bidra til reno­ve­rin­gen av Nor­dens­ki­oldhyt­ta under pan­de­mien
 • Gru­ve­bus
 • Sval­bard: hjør­ne­stein i mitt iv i 26 år. Og nå plut­se­lig and­re­klas­ses sam­funn­s­bor­ger
 • 1 år på øya. Stu­dent på UNIS. Gui­de og med­lem i gui­de­fel­less­ka­pet.
 • 6 år på øya. Kan red­de deg fra et snøskred
 • Det gir meg stor gle­de å bidra til byens utvi­k­ling etter kull-rus­het
 • 12 år på øya og kun­ne stem­me før. Om 17 år kan søn­nen min stem­me, håper sam­men med meg.
 • Proud­ness is best in com­mu­ni­ty, not natio­na­li­ty
Longyearbyen Lokalstyre, community council elections 2023

Sym­bo­lis­ke fotav­trykk av «unwan­ted for­eig­ners» i Lon­gye­ar­by­en.
Bil­de: Chris­tia­ne Hüb­ner. Trykk her for en high-res fil av bil­det.

Lokals­ty­r­e­valg i Lon­gye­ar­by­en

I dag er det valg i Lon­gye­ar­by­en. For åtten­de gang er det opp til beret­ti­ge­de vel­ge­re å bestem­me over byens poli­tis­ke utvi­k­ling.

Longyearbyen Lokalstyre, lokalstyrevalg 2023

Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re: kom­mu­ne­valg i Lon­gye­ar­by­en i dag, 9. okto­ber – for førs­te gang under eks­klus­jon av uten­lands­ke inn­byg­ge­re.

Til å begyn­ne med drei­er det seg om van­li­ge lokal­po­li­tis­ke emner: tra­fikk i og uten­for Lon­gye­ar­by­en, hel­se inklu­dert psy­sisk hel­se, vete­rinær­til­bud, bolig­mark­edet, hav­ne­ge­by­rer, øko­no­mi, mil­jø, sko­le, kul­tur og idrett. Mye som er svært vik­tig.

Men ved siden av alt det er det sel­ve val­get som er blitt et poli­tisk emne. Som kjent og beret­tet tid­li­ge­re, har jus­tis- og bereds­kaps­mi­nis­ter Emi­lie Mehl (Sp) gjen­nom for­skrift tatt val­gret­ten fra Lon­gye­ar­by­ens uten­lands­ke inn­byg­ge­re: folk uten norsk pass kan bare stem­me eller bli valgt hvis de har minst tre års botid i en norsk kom­mu­ne på fast­lan­det bak seg – og hvis de flyt­tet direk­te der­fra til Lon­gye­ar­by­en. Det fin­nes folk som har bodd i man­ge år både på fast­lan­det og i Lon­gye­ar­by­en og som lik­e­vel ikke har stem­me­rett for­di de bod­de på and­re steder i mel­lomt­iden – og «and­re steder» kan til og med bety Ny-Åle­sund. Det er minst ett sånt til­fel­le.

Det nye valg­sys­te­met kom gjen­nom for­skrift og ble der­med ikke debat­tert i og ved­tatt av Stort­in­get.

Alle fire par­tier som har stilt opp til lokal­valg den­ne gan­gen (MdG er ute for­di de ikke har nok kan­di­da­ter å stil­le opp uten deres uten­lands­ke med­lem­mer) går inn for å ta opp saken igjen, og minst to vil at for­skrif­ten tas til­ba­ke. Men det er reg­je­ri­n­gen i Oslo som bestem­mer.

Berør­te utlen­din­ger har slutt seg sam­men i grup­pen «unwan­ted for­eig­ners» for å bli hørt. Det er fle­re hundre som har tapt stem­me­ret­ten, noe i nær­he­ten av en tred­je­del av de som tid­li­ge­re kun­ne vel­ge. Man­ge av dem har bodd i Lon­gye­ar­by­en i man­ge år, noen av dem er vokst opp der eller har barn som besøker bar­ne­ha­gen og sko­le i Lon­gye­ar­by­en. Det er vel alle som føler at de er and­re­klas­ses bor­ge­re i dag.

Mol­te­bær fun­net i Coles­da­len

Avde­lin­gen med nyhe­ter har blitt litt for­sømt gjen­nom deler av som­me­ren, mens det var av åpen­ba­re grun­ner fokus på rei­se­blog­gen. Men nå byt­ter vi til nyhe­ter igjen.

Og vi begyn­ner med en mel­ding fra bio­lo­gi og bota­nikk, et viten­ska­pe­lig felt som sjel­dent gir anled­ning til aviso­ver­s­krift­er. Men her er det snakk om et spen­nen­de funn, som også har litt av et uhyg­ge­lig bis­mak. Det drei­er seg om funn av mol­te­bær i Coles­da­len, omt­rent 20 km sør­ve­st for Lon­gye­ar­by­en – med frukt. Det var Stein Tore Peder­sen fra Lon­gye­ar­by­en som fant plan­te­ne i Coles­da­len under en pri­vat tur, som Norsk Polar­in­sti­tutt med­de­ler. Peder­sen er fra Tana og uten tvil godt kjent med mol­te­bær.

Colesdalen, Spitsbergen

Coles­da­len. Det er rime­lig å anta at det fin­nes mol­te­bær et eller annet sted i bil­det 🙂.

På Sval­bard ble mol­te­bær for førs­te gang fun­net omt­rent i 1908 av bota­nik­ke­ren Han­na Res­voll-Die­set, men det var ikke før i år at man fant plan­ten med mod­ne bær. Det fin­nes fak­tisk his­to­ri­er om slike funn fra før, men så langt ble bevis van­lig­vis umid­del­bart for­tært av fin­ne­ren. Noe som for­res­ten ikke er lov: alle plan­ter på Sval­bard er fre­det og det er ikke til­latt å sam­le plan­ter eller deler av plan­ter som bær eller frukt. Det er bare sopp, tang og tare som kan lov­lig pluk­kes.

Det antas at årets funn har å gjø­re med den rekordv­ar­me som­me­ren. Der­med er det rime­lig å anta at det er knyt­tet til klima­en­drin­ge­ne som i store deler av pol­arom­rå­de­ne går ras­ke­re for seg enn ellers i ver­den.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.07.2024 klokken 07:57:27 (GMT+1)
css.php