spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Teist

Teist. Heley­sund, Spits­ber­gen

Teist

Bes­kri­vel­se: Teis­ten er en mel­loms­tor alke­fugl. Med en leng­de på 34 cm og en vekt på 350-450 g befin­ner den seg mel­lom polar­lom­vi­en og den lil­le alke­kon­gen. Den er helt svart unn­tatt en karak­te­ris­tisk hvit og oval flekk på over­si­den av vin­g­e­ne. Bei­na og inn­si­den av neb­bet er knall­rø­de. Kjøn­ne­ne er like.

Utbredelse/Migrasjon: Teis­ten er nes­ten sir­kum­po­lar utbredt i Ark­tis og Sub-Ark­tis. Sval­bard-popu­las­jo­nen trek­ker ikke alt­for langt vekk, den til­brin­ger vin­te­ren nær iskan­ten.

Bio­lo­gi: Når den leter etter bei­te hol­der teis­ten seg nær­me­re kys­ten enn and­re alke­fug­ler, bort­sett fra fug­ler som ikke hek­ker. Den fin­ner nærin­gen sin – små fis­ker og kreps­dyr – nær van­no­ver­fla­ten. Den hek­ker i spal­ter, under store stei­ner eller på brat­te klip­per. Kolo­niene er små og inne­hol­der sjel­den fle­re enn 100 hek­ke­par. Teis­ten er den enes­te alke­fug­len som for det mes­te leg­ger to egg, beg­ge foreld­re­ne ruger i vel fle­re uker. Etter 30 til 40 dager er unge­ne fly­ge­dy­k­ti­ge og uav­hen­gig av foreld­re­ne sine med det sam­me.

Annet: Popu­las­jo­nen på Sval­bard ans­lås å bestå av cir­ka 20 000 hek­ke­par, fug­le­ne sees ofte. Teis­ten blir jak­tet på i mind­re antall på Sval­bard. Den kan dykke fort og gjør det som oftest akku­rat i øye­b­lik­ket man vil utlø­se kame­raet.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php