spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSval­bard info­si­deDyre­liv → Polar­lom­vi

Polarlomvi

Polar­lom­vi­en ser nes­ten ut som en fly­gen­de Ade­lie­ping­vin. Den er en av de mest tall­ri­ke sjø­fug­lar­te­ne på Sval­bard og det fin­nes langt over hund­re kolo­nier på øygrup­pen.

Polarlomvi, Bjørnøya

Polar­lom­vi­en kan dykke i dyb­der op til mel­lom 50 og 200 meter. Bjørnøya.

Bes­kri­vel­se: Polar­lom­vi­en ser ut som en fly­gen­de Ade­lie­ping­vin, grun­net dens svar­te hode og rygg og den hvi­te magen. Den er 41 cm lang og vei­er 700-1200 g. Den høy­ark­ti­s­ke polar­lom­vi­en ligner vel­dig på sin sub­ark­ti­s­ke slekt­ning lom­vi, og er van­ske­lig å skil­le fra den. Et vik­tig særtrekk er det kor­te­re og kraf­ti­ge­re neb­bet til polar­lom­vi­en som har en hvit stri­pe fra roten nes­ten til spis­sen.

Utbredelse/Migrasjon: Polar­lom­vi­en er vel­dig utb­redt i Ark­tis og den fin­nes i stort ant­all. Den fore­kom­mer også i mind­re ant­all i Nord-Nor­ge, mer på Nord-Island, Grøn­land, Jan May­en og i stort ant­all på Sval­bard og Frans Josefs Land. Popu­las­jo­nen på Sval­bard er antatt å være 850 000 hekke­par, hvor­av de fles­te hek­ker på den sør­li­ge øst­kys­ten av Spits­ber­gen, på Hopen og Bjørnøya. Mel­lom­s­to­re og små kolo­nier fin­nes nes­ten over­alt. Polar­lom­vi­en til­brin­ger vin­te­ren på van­net rundt Island, Sør-Grøn­land og New­found­land.

Popu­las­jo­nen på Sval­bard har gått til­ba­ke siden sent på 1990 tal­let og arten ble rød­lis­tet som nær truet i 2010.

Bio­lo­gi: Polar­lom­vi­en hek­ker på sma­le stein­ter­ras­ser på loddret­te klip­per. Ved ankomst i hek­keom­rå­de­ne i april eller mai er dis­se ikke tilg­jen­ge­li­ge ennå på grunn av snø og is. Et enkelt og avlangt egg leg­ges i slut­ten av mai eller begy­n­nel­sen av juni. Beg­ge foreld­re­ne ruger i 32 dager og mater ungen i tre uker før den, som lom­vi­un­gen, utfø­rer en unge­hop­ping. Polar­lom­vi­en eter fisk og kreps­dyr.

Polarlomvi, Alkefjellet

Polar­lom­vi på Alkef­jel­let i Hin­lo­penstre­tet.

Annet: Polar­lom­vi­en som hek­ker på Spits­ber­gen er i fare for å lan­de i gry­ten på Grøn­land eller New­found­land. Like­vel er de rela­tivt tole­ran­te over­for men­nes­ke­li­ge besø­ke­re til hek­keom­rå­de­ne om som­me­ren og lar seg ofte obser­ve­re eller foto­grafe­re på nært hold. Fug­le­ne i enkel­te kolo­nier kan reage­re med litt mer uro, da må man hol­de stør­re avstand.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php