spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → august, 2019

Måneds-Arkiv: august 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Vikin­ge­bugt – 31. august 2019

Anke­ren gikk ned i går kveld i Vikin­ge­bug­ten. Det er aller­e­de et godt stykke inno­ver Score­s­by­sun­det, over 60 sjø­mil vest for Kap Brews­ter, men der ikke alt­for man­ge bruk­ba­re ank­rings­plas­ser på den­ne brat­te kyst­lin­jen. Det var fint å slå moto­ren av for førs­te gang siden vi seil­te fra Grims­ey for fire dager siden. Still­he­ten. Alle samt­idig sam­let om et bord for mid­da­gen. Kose­lig.

Etter en god natts søvn ville vi set­te i gang med den førs­te ilands­tign­in­gen i Grøn­land. Det tok litt tid å få gum­mi­bå­te­ne klar – på åpent hav er de all­tid godt sik­ret – og så … så vi en isbjørn vand­ren­de rundt langs kys­ten! Hvem skul­le ha tenkt det – isbjørn­ob­ser­vas­jo­ner er ikke noen dag­lig­dags sak i Grøn­land! Vi had­de net­to­pp snak­ket om isbjørn og den slags litt tid­li­ge­re i dag, i sam­men­h­eng med sik­ker­het og sån­ne ting, men det å fak­tisk få se en, her i Score­s­by­sund … som sagt, isbjør­ner er få og langt imel­lom i det­te områ­det.

Bam­sen fulg­te en skrå­ning for så å leg­ge seg ned og hvi­le litt på et snø­felt og så gikk den vide­re mot et stort more­neom­rå­de. Ikke akku­rat anled­ning til å ta impon­e­ren­de bil­der, men en spen­nen­de obser­vas­jon.

Gal­le­ri – Vikin­ge­bugt – 31. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Vi måt­te helt klart jus­te­re våre pla­ner litt og flyt­tet den lil­le turen vi øns­ket oss til en liten øy, litt bor­te fra bjør­nen. Sett på avstand skul­le en nep­pe for­ven­te mer enn stein på den­ne lil­le hol­men, men så snart en tar en nær­me­re titt viser slike øyer seg jo gjer­ne å være ret­te skat­te­kis­ter av ark­tisk natur. Per­fek­te basaltsøy­ler og utro­li­ge far­ger i den høst­li­ge tun­draen som Sval­bard rett og slett ikke har, i hvert fall ikke på det­te nivået. Lys­en­de gul og røde far­ger, til og med på en grå dag som i dag.

Og dis­se omgi­vel­se­ne. Stykker av breis dri­ver rundt over­alt. Store isbre­er i bak­grun­nen, store fjell på alle sider rundt fjor­den.

Nå er vi på vei ves­to­ver, dypere inno­ver Score­s­by­sun­det.

Kap Brews­ter – 29./30. august 2019

29./30. august 2019 I går (tors­dag) tid­lig kun­ne vi se Grøn­lands øst­kyst, fjel­le­ne sør for Score­s­by­sund, en kyst­stri­pe kjent som Blos­se­vil­lekys­ten. Hva så ut som noen fjell her og der – isfjell, som noen tenk­te til og med – vis­te seg å være en kje­de av brat­te fjell og isbre­er. Noen store isfjell drev sak­te søro­ver med strøm­men. Vin­den had­de løy­et av full­sten­dig, sola kom ut. En grup­pe knølh­val blås­te et sted, en av dem til og med hop­pet ut i været, og sene­re var det noen del­fi­ner rundt båten i en liten stund.

Gal­le­ri – Kap Brews­ter – 28./29. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Vel­kom­men til Grøn­land!

Men vi er ennå ikke kom­met så langt, det er fort­satt et stykke igjen til vi kan dra inn i den store fjor­den, Score­s­by­sund. Vi glem­mer idé­en om å kas­te anke­ret et eller annet sted her på Blos­se­vil­lekys­ten. Det er fort­satt en del vind i Nord­at­lan­ter­ha­vet, og det er bed­re å kom­me seg inn i fjor­den før vin­den kom­mer inn.

Så vi hol­der det gåen­de nat­ten gjen­nom en gang til, skif­ter på roret etter en halv times tid. Vin­den tar seg opp igjen, alt blir litt liv­lig om bord, og det går nedo­ver med has­ti­ghe­ten, bare 3-4 knopp igjen … så tar den seg opp igjen … og helt til sist – det er sen mor­gen på fre­d­ag nå – kan vi set­te kur­sen ves­to­ver og inn i det store Score­s­by­sund!

Dan­mark­st­re­det – 28. august 2019

Iføl­ge vær­mel­din­gen skul­le i dag bli dagen for å set­te i gang med kry­s­nin­gen av Dan­mark­st­re­det mel­lom Island og Grøn­land. Så etter en tid­lig fro­kost sat­te vi i gang og seil­te ut av den lil­le hav­nen på Grims­ey, som snart fors­vant i det lave sky­dek­ket bak oss.
 

Gal­le­ri – Dan­mark­st­re­det – 28. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Vi holdt kur­sen så høyt mot vin­den som mulig, noe som betyd­de at vi fulg­te en ret­ning av 320° over grunn, mot Blos­se­ville Kys­ten sør for Score­s­by­sund. Vi had­de en nord­lig vind, styr­ke 4-5, av og til kan­skje opp mot 6 på Beau­fort-ska­l­aen, og kun­ne hol­de en god has­ti­ghet mel­lom 7-8 knopp. Ikke dår­li­ge for­hold! Lik­e­vel noe som gjor­de at de som ikke var vant til slikt snart trakk seg til­ba­ke til køyene. Res­ten av oss gikk i skift ved roret og holdt båten på kurs, noe som all­tid hjel­per med å la time­ne gå ras­ke­re. Slikt gikk det time etter time, med litt regn her og der, en hori­sont bak den and­re og en gang vil nok Grøn­land duk­ke opp etter en av dem!

Grims­ey – 27. august 2019

I dag har vi vært på Grims­ey for å gi stor­men mel­lom Island og Grøn­land litt tid til å løye av. Men Grims­ey er da også en vel­dig vak­ker øy og man kan abso­lutt bru­ke en dag her. Øya er den bebod­de delen av Island som lig­ger lengst mot nord. Ellers er det bare Kol­bein­sey som lig­ger enda len­ger nord, men det er jo bare en hol­me. Grims­ey lig­ger rett på polar­sir­kelen. Det står en slags monu­ment ved siden av den lil­le fly­plas­sen for å mar­ke­re dens posis­jon. Polar­sir­kelen har fak­tisk flyt­tet seg litt nord­o­ver siden det ble byggd, så det kom en ny monu­ment i 2017 i form av en stor kule av beton som kan flyt­tes nord­o­ver etter behov. Det er fort­satt fle­re hundre meter igjen mel­lom kulen og nordspis­sen av øya, så det bør hol­de i noen år fre­mo­ver.

Det er tusen­vis av rød­nebb­ter­ner som sit­ter på den lil­le fly­plas­sens rul­le­ba­ne og nyter livet og sola, så de må skrem­mes bort med bil før det lil­le fly­et kan lan­de som for­bin­der Grims­ey med fast­lan­det. Til­fel­dig­vis er vi på plass når det­te lil­le spek­ta­ke­let skjer.

Gal­le­ri – Grims­ey – 27. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Det sit­ter fort­satt hav­hes­ter og noen krykkjer på klip­pene. Lun­de­fug­le­ne og lom­vie­ne er aller­e­de dratt bort.

Frisk, kort­reist fisk til lunsj i den lil­le restau­rant­en ved hav­na. Nyde­lig.

Frisk, kort­reist fisk til mid­dag omboard. Nyde­lig.

Nå har vi nok prøvd alle tur­stier her på øya. Så i mor­gen kan vi fort­set­te mot Grøn­land 🙂

Eyafjor­dur – 26. august 2019

Du behø­ver ikke å være en pro­fes­jo­nell meteo­ro­log for å se på et vær­kart hvor en bør helst ikke være akku­rat nå med en 20 m seil­båt. Spe­sielt hvis alter­na­ti­vet er å sit­te i et bob­le­bad i Akurey­ris fan­tas­tis­ke offent­lig svøm­me­hall – det kal­ler jeg et lett valg! Vær­vin­duet vårt er under­veis, det kom­mer nok. Men ikke i dag.

Wetterkarte - 25-08-2019

Vær­kart fra 25/08/2019

Gal­le­ri – Eyafjor­dur – 26th August 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Vi for­la­ter Akurey­ri midt på dagen og sei­ler gjen­nom den lan­ge Eyafjor­dur. Let­te regn­by­ger veks­ler med blå him­mel og sol­skinn, en lek­ker miks som gir var­me, avveks­ling og fan­tas­tis­ke lys­s­tem­nin­ger. Knølh­va­ler viser blås og fin­ner her og der mens vi glir nord­o­ver langs noen øyer og små­by­er, fjell og fos­se­fall. I dag skal vi så langt som den lil­le øya Grims­ey på nordsi­den av Island. Det er Islands nord­ligs­te lands­del hvor det bor folk, øya lig­ger fak­tisk rett på polar­sir­kelen. Der skal vi nok ven­te en dag til stor­men mel­lom Island og Grøn­land har løy­et av.

Akurey­ri – 24. august 2019

Tiden flyr – og det sam­me gjor­de jeg. Det var bare for noen få dager siden at jeg reis­te fra Arc­ti­ca II og Lon­gye­ar­by­en og nå er jeg aller­e­de i Akurey­ri på nordsi­den av Island, klar for å stik­ke til sjøs igjen med Anne-Mar­ga­re­tha (DE). Det er den gode seil­bå­ten som vi bruk­te på våre turer til Ant­ark­tis (EN) og Pata­go­nia (EN) i 2018.

Akureyri - 24th August 2019

Og nå går turen til Grøn­land (EN)! Om noen få timer vil gjen­gen kom­me ombord, og i mor­gen leg­ger vi ut. Det er bed­re å ven­te til i mor­gen for­di det er litt vind i Den­mark­st­re­det som skal få trek­ke gjen­nom først, det er ingen om tren­ger mot­vind opp til styr­ke 8 🙂

Recher­chefjord – Barents­burg – Lon­gye­ar­by­en – 20./21. august 2019

20./21. august 2019 – Etter en sen ankomst i Recher­chefjor­den og noen timer pau­se drar vi ut igjen, på opp­dagel­se­stur i det vak­re lands­ka­pet. En vand­re­grup­pe tar fatt i steg­jern og drar opp på Renard­breen. Tun­draens ven­ner går en tur langs kys­ten og over det grøn­ne slettel­an­det, avrun­det med en tur med lett­bå­ten inn i lagu­nen til Recher­che­breen. Her dri­ver mind­re og stør­re stykker bre med tide­vann­strøm­men.

Sene­re tar vi fatt i den ste etap­pen nord­o­ver langs ves­t­kys­ten, opp til isfjor­den.

Det er hum­pe­fø­re ste sjø­mi­le­ne inn i fjor­den, men snart går vi langs kaia i Barents­burg. Vårt førs­te møte med sivil­as­jo­nen etter den­ne lan­gen turen fei­res med en øl i „Red Bear“, Barents­burgs berøm­te pub i bryg­ge­riet. Den gui­de­de bytu­ren føl­ger nes­te dag, da er også sola til­ba­ke igjen 😉

Gal­le­ri – Recher­chefjord, Barents­burg, Lon­gye­ar­by­en – 20./21. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Den ste seil­a­sen fore­går med sol­skinn og gode for­hold på fjor­den, langs Coles­buk­ta, Gru­mant­by­en og Fuglef­jel­la. Snart er vi til­ba­ke i Lon­gye­ar­by­en, og den­ne spen­nen­de turen med over 1400 sjø­mil og man­ge høy­de­punk­ter har nådd frem til målet. En gui­ded tur gjen­nom de elds­te dele­ne av Lon­gye­ar­by­en med noen fortel­lin­ger om hto­ri­en samt en hyg­ge­lig kveld ombord avrun­der det hele.

Takk til dere som var med på SY Arc­ti­ca II for en utro­lig flott og hyg­ge­lig opp­le­vel­se!

Hyt­te­vi­ka – 19 august 2019

Storm­buk­ta var ikke noe god plass i dag. Kom­bi­nas­jo­nen av lav­vann og vind gjør helt klart at man bør hol­de seg unna det områ­det under slike for­hold.

Men alt lå til­ret­te for en tur til Hyt­te­vi­ka. For en plass! Utro­lig vak­kert ves­t­kyst­lands­kap med variert ter­reng, grønn tun­dra og den flot­te fang­sthyt­ta hvor Wan­ny Wold­stad over­vin­tret fle­re gan­ger på 1930-tal­let.

Og en hel fjell­revfami­lie, full av lek og nysgjer­ri­ghet.

Gal­le­ri – Hyt­te­vi­ka – 19 august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Så bra at de unge reve­ne ikke ennå vet noe om vin­te­ren som vil set­te inn snart.

Nå sei­ler vi mot sol­ned­gan­gen som ikke helt blir en sol­ned­gang i natt, med kurs mot Bell­sun­det.

Storfjord-Sør­kap­pøya – 18. august 2019

I dag har vi den lan­ge seil­a­sen i Storfjor­den søro­ver mot Sør­kapp og til ves­t­kys­ten på agen­daen. Været skul­le bli per­fekt iføl­ge vær­me­din­gen. Og slikt ble det. Bed­re blir det rett og slett ikke! Blikk­stil­le på havet, blå him­mel, sol­skinn. Skip­pe­ren kun­ne slap­pe av (se bil­de). Noen finnhva­ler duk­ket opp her og der.

Spits­ber­gens Sør­kapp har et dår­lig ryk­te for man­ge sjø­mil på åpent hav under røf­fe for­hold, men i dag åpner kap­pen en dør for oss. Været er fak­tisk så bra at vi kan benyt­te den sjeld­ne anled­nin­gen til å hop­pe i land på Sør­kap­pøya, rett sør for Sval­bards hove­døy Spits­ber­gen.

Sett fra avstand ser Sør­kap­pøya bare flat og kje­de­lig ut, men hvis du kom­mer nær­me­re inn på den så ser du en utro­lig rik­dom av for­skjel­li­ge struk­turer. Geo­me­t­ris­ke møns­ter av gam­le strand­vol­ler og lagu­ner og sedi­m­ent­lag som står skjeivt og er ful­le av fos­si­ler. Kveldsso­la kas­ter et fan­tas­tisk vak­kert lys over hele den­ne skjønn­he­ten, den står rett over hori­son­ten. I mor­gen blir det fak­tisk den førs­te sol­ned­gan­gen på den­ne bred­de­gra­den. Da er det slutt med mid­natt­sol. I Lon­gye­ar­by­en, len­ger nord, er det fort­satt fle­re dager igjen til sola fors­vin­ner bak hori­son­ten for førs­te gang etter fire måne­der.

Gal­le­ri – Storfjord-Sør­kap­pøya – 18. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sent på nat­ten impone­rer skip­pe­ren Peter med å navi­ge­re Arc­ti­ca II gjen­nom Mesun­det som lig­ger nord for Sør­kap­pøya, noe som spa­rer man­ge sjø­mil og gir oss en flott opp­le­vel­se med tran­ge pas­sas­jer gjen­nom man­ge hol­mer og stein, mens sola står rett over Sør­kapp-lan­dets fjell­top­per.

Tjuv­fjord – 17 August 2019

Her i Tjuv­fjor­den kan vi nyte den spen­nen­de følel­sen av å være rik­ti­ge opp­dagel­ses­rei­sen­de. Det er ikke vel­dig man­ge men­nes­ker som har vært her før oss, og helt sik­kert ikke man­ge turis­ter. Men områ­det ble gjer­ne brukt av fang­st­menn tid­li­ge­re på 1900-tal­let.

Etter hvert fant vi en til­strek­ke­lig bes­kyt­tet ilands­tig­nings­plass og snart gikk vi over den vids­trak­te, gol­de kyst­s­let­ta mot pla­tåf­jel­le­ne som strek­ker seg over­alt her rundt nes­ten hele Tjuv­fjor­den og ellers på Edgeøya. Det er man­ge spor etter reins­dyr og isbjørn på slet­ta, men ingen etter men­nes­ker, sett bort ifra fra våre egne spor. Fra et av fjel­le­ne had­de vi en utro­lig flott utsikt over hele Tjuv­fjor­den.

Den store Tjuv­fjord­la­gu­nen skul­le bli det nes­te målet, men her var hele kyst­lin­jen inne­sper­ret bak en bel­te av tett dri­vis. Et flott syn. Vi fulg­te dri­vis­kan­ten noen timer søro­ver, til vi var i nær­he­ten av Zieg­lerøya. Et klas­sisk fang­s­tom­rå­de for fang­st­folk som var ute etter isbjørn på 1900-tal­let og tid­li­ge­re. Det står fort­satt en hyt­te på André­e­tan­gen, rett bak Zieg­ler- og Delit­schøya, som ble bygd av Hen­ry Rudi, kjent som „isbjørn­kon­gen“.

Gal­le­ri – Tjuv­fjord – 17 August 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

På kvel­den kun­ne vi nyte utsik­ten på den mek­ti­ge Kval­pyn­ten igjen i nyde­lig kveldslys – isbjør­nen fra i går spa­ser­te fort­satt rundt i sam­me områ­de – og sene­re kas­tet vi anke­ret i Habe­nicht­buk­ta. I mor­gen skal vi søro­ver og rundt Sør­kap­pet. Vær­mel­din­gen ser loven­de ut.

Edgeøya – 16 August 2019

Dagen som ga Lon­gye­ar­by­en et tykt lag snø i mid­ten av august, for førs­te på 30 år, begyn­te hel­ler ikke med sol­skinn her på Edgeøya. Men vi er da i Ark­tis.

Isteden­for en tur på Edgeøya ble det isbjørn-kikking. Det var ikke mind­re enn tre som spa­ser­te rundt på stran­da.

Sene­re fikk vi gått en tur på Edgeøya, ikke langt fra Habe­nicht­buk­ta. Vak­re høst­far­ger og nyde­lig sol­skinn!

Gal­le­ri – Edgeøya – 16 August 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

På kvel­den run­det vi Kval­pyn­ten, et mek­tig kapp som stik­ker ut på sør­ve­st­siden av Edgeøya, og seil­te inn i Tjuv­fjor­den.

Free­man­sun­det – 15 August 2019

Dage­ne er lan­ge og tiden går så fort. Da hen­der det at blog­gen må ven­te litt. Og det var litt av en dag i går i Free­man­sun­det!

Uts­trak­te slet­ter på Barent­søya, med alt som gjør høst­tun­draen vak­ker og spen­nen­de. Fle­re tusen krykkjer og en nysgjer­rig fjell­rev.

Gal­le­ri – Free­man­sun­det – 15 August 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Og åtte isbjørn.

Is – 14 august 2019

Basert på den vær- og vind­in­formas­jo­nen vi had­de til rådi­ghet, skul­le det bli isfø­re for oss i dag. I mor­ges sat­te vi kur­sen østo­ver, sør for Nord­aus­t­land, og litt sene­re støt­te vi på dri­vis­kan­ten.

Her var det mas­se­vis av både isfjell som kom­mer fra Nord­aus­t­lan­dets vel­di­ge isbre­er, og havis i alle slags far­ger, for­mer og stør­rel­ser. Fan­tas­tis­ke inn­trykk! Man­ge liv­li­ge Grøn­landsh­va­ler duk­ket opp en gang for så å fors­vin­ne igjen alt­for raskt.

Gal­le­ri – Is – 14 august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Reket­rå­le­ren North­gui­der skal nå fjer­nes

Reket­rå­le­ren North­gui­der som grunn­s­tøt­te ved Spar­ren­e­set sør for Murch­ison­fjor­den på Nord­aus­t­lan­det lig­ger fort­satt på grunn tett inn på fjæra. Vra­ket skal nå fjer­nes.

Nå er fle­re spe­si­alskip i områ­det og de har begynt med den­ne kre­ven­de operas­jo­nen. Sjøom­rå­det rundt vra­ket er stengt for offent­lig tra­fikk innen­for en sjø­mil fra kys­ten.

Bergung Krabbentrawler Northguider

Reket­rå­le­ren North­gui­der skal nå fjer­nes

Manns­ka­pet på North­gui­der gjen­nom­gikk noen dra­ma­tis­ke timer etter at trå­le­ren had­de gått på grunn, men alle ble ber­get i godt behold tak­ket være inn­sat­sen til manns­ka­pe­ne på de to red­nings­he­li­koptre­ne som kom fra Lon­gye­ar­by­en. Nå får man håpe at arbei­det med å fjer­ne vra­ket går like bra.

Hin­lo­pens­tre­tet – 13 August 2019

Nord­re Hin­lo­pens­tre­tet var ikke noe godt sted å være i dag, det blås­te som fan­den så det var bare å røm­me søro­ver. Førs­te plas­sen ble Alkef­jel­let for oss, den­ne store kolo­nien med hundre­t­usen­vis av polar­lom­vier. Abso­lutt utro­lig, rett og slett!

Gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet – 13 August 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Anled­nin­gen til en liten tur kom på Von Otterøya. Dei­lig vær igjen, og der­med dei­lig utsikt.

Skipper Peter working hard, fully concentrated during a difficult passage

Skip­per Peter working hard, ful­ly con­cen­tra­ted during a dif­fi­cult pas­sa­ge

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 20:04:34 (GMT+1)
css.php