spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2017 → Pyra­mi­den foto­vand­ring 04.-10. sep­tem­ber 2017

Pyramiden fotovandring 04.-10. september 2017

Vi kom til Pyra­mi­den i god stem­ning og veluts­tyrt med kame­ra og fjells­tø­v­ler. Tan­ken var å ta beg­ge deler i bruk under dage­ne som sto til rådi­ghet på det­te gans­ke bis­ar­re stedet, spøkel­ses­by­en Pyra­mi­den, den­ne gam­le kull­gru­ve­by­en fra Sov­jet­ri­kets dager. Pyra­mi­den lig­ger i Bil­lefjor­den og ble for­latt i 1998.

Turen begyn­te i Lon­gye­ar­by­en den 04. sep­tem­ber og dagen etter tok vi båten til Pyra­mi­den. Der bruk­te vi 4 dager for for­skjel­li­ge turer både innen­for sel­ve boset­nin­gen og rundt omkring. Vi var hel­di­ge med været – det er jo all­tid det vik­tigs­te her i Ark­tis. En annen vik­tig fak­tor er sel­ve grup­pen, og også her var vi hel­di­ge. En fin liten gjeng med god stem­ning, det tror jeg vil alle si seg enig i. Tusen takk igjen til dere alle sam­men!

Mine inn­trykk og bil­der er ikke all­tid repre­sen­ta­tivt for det som grup­pen gjor­de. De er hel­ler – sur­pri­se! – mine egne inn­trykk og bil­der. Mens mine kol­leg­aer Alex­an­der Lembke og Dani­el Höh­ne dro på tur med gjen­gen, eks­em­pel­vis på Pyra­mi­den (fjel­let), dro jeg ut på tur på egen hånd for å opp­dage noen nye ruter og muli­ghe­ter her og der. Blant annet tok jeg en tur til Ygg­dra­sil­kam­pen, og i Pyra­mi­den bruk­te jeg mye tid for å besøke noen steder hvor jeg ikke had­de vært før (joda, det er all­tid noen slike steder igjen). Jeg sat­te en fokus på pan­ora­ma-foto­gra­fi. Det er et lang­tids­pros­jekt å gjø­re resul­ta­te­ne tilg­jen­ge­li­ge, men en god del lig­ger ute nå på Pyra­mi­den-pan­ora­ma-siden.

Så, selv om mine bil­der stem­mer ikke 100 % over­ens med det som grup­pe gjor­de og så, gir de et godt inn­trykk av dis­se vak­re dage­ne i og rundt om Pyra­mi­den, en av Sval­bards mest spen­nen­de steder. Vi kun­ne helt klart ha brukt mer tid! Pyra­mi­den, vi kom­mer til­ba­ke!

Foto­gal­le­ri – Pyra­mi­den: foto­gra­fi og fot­tu­rer, 04.-10. sep­tem­ber 2017

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php