spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Chermsideøya

Svalbards geoglyfer

Chermsideøya, Geoglyfer. Map

Cherm­si­deøyas belig­gen­het på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det.
Geo­gly­fe­ne lig­ger på odden på sør­si­den av øya.

Cherm­si­deøya er en liten, gold øy langt bor­te på nordsi­den av Nord­aus­t­land.

Pan­ora­ma 1 – Cherm­si­deøya

Cherm­si­deøya er en av fle­re øyer i områ­det som er mer eller mind­re like, og den­ne øya ville vært stort sett ukjent i dag om det had­de ikke vært fle­re ekspe­dis­jo­ner fra sent på 1800-tal­let som etter­lat­te sine spor her ved å leg­ge nav­net etter lede­ren eller ski­pet ut med stein på ter­ren­go­ver­fla­ten: såkal­te geo­gly­fer.

Pan­ora­ma 2 – Cherm­si­deøya

Den elds­te geo­gly­fen er nav­net Jäde­rin, sam­men med årstalet 1898. Edvard Jäde­rin var lede­ren til den svens­ke avde­lin­gen av grad­må­lings­ek­spe­dis­jo­nen på den­ne tiden. Så føl­ger ordet Красин i kyril­lisk skrift: Kras­sin var den rus­sis­ke isbry­te­ren som red­det Nobi­les menn fra isen ved Foynøya i 1928.

Og så fin­nes det et sym­bol til som man ville nep­pe for­ven­te i det­te fre­de­li­ge lands­ka­pet: et hake­kors. Det er ikke helt klart hvem som skap­te det. Muli­ge kan­di­da­ter inklu­de­rer en crui­se orga­nis­ert av «Kraft durch Freu­de» («Styr­ke gjen­nom gle­de»), en stat­lig frit­ids­or­ga­ni­sas­jon i det tred­je riket (Nazi­ty­sk­land). En annen muli­ghet er ubå­ten som trans­por­ter­te manns­ka­pet til krigs­værst­as­jo­nen Hau­de­gen til bestem­mel­ses­s­tedet i Rijpfjor­den. Ubå­ten kom fak­tisk gjen­nom far­van­net på den­ne siden av Cherm­si­deøya, men stas­jons­le­de­ren Wil­helm Dege nev­ner ingen ilands­tig­ning her i rap­por­ten sin som ellers er nøyak­tig og detal­jert. Men det syner også lite sann­syn­lig at en KdF-crui­se ville ha kom­met til det­te far­van­net så langt bor­te fra all­far­vei.

Uan­sett hvem som la det ut: hake­kor­set ble sene­re ved fle­re anled­nin­ger øde­lagt og rekon­struert.

Pan­ora­ma­bil­de­ne som blir tatt fra «reins­dyr­per­spek­ti­vet» viser geo­gly­fe­ne ikke vel­dig bra. Her er det bed­re med et bil­de fra fugle­per­spek­ti­vet:

Geoglyfene på Chermsideøya

Geo­gly­fe­ne på Cherm­si­deøya fra luf­ten.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 02.11.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php