spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Kapp Borthen

Map

Kapp Borthen Map

Gener­elt: En eks­po­nert lav­lig­gen­de kap­pe nord for den store Torell­breen, mel­lom Horn­sund og Bellsund. Ingen vil­le tenkt på å dra hit had­de det ikke vært for vra­ket etter et tysk fly som gjor­de værob­ser­vasjo­ner kras­j­lan­det her under and­re ver­dens­k­rig. Vra­ket er fort­satt her den dag i dag. Kapp Bort­hen lig­ger ytterst på kys­ten, eks­po­nert for vær og vind og Nord-Atlan­te­ren. Torell­breen gir ikke akku­rat noe bes­kyt­tel­se for øst­li­ge vin­der, men dan­ner hel­ler kata­ba­ti­s­ke vin­der selv. Der­for blir Kapp Bort­hen sjel­dent besøkt, men den er inter­es­sant som en kurio­si­tet.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­je­rt info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Kapp Borthen - a grim, lunar landscape with remains from dark days

Kapp Bort­hen – et trist måne­lands­kap med spor etter mør­ke­re tider.

Geo­lo­gi: Grunn­f­jell som dek­kes nes­ten fulls­ten­dig av kvar­tæ­re sedi­men­ter som more­ner, flu­via­le avset­nin­ger og strand­vol­ler.

Lands­kap: Fjel­le­ne på ves­t­kys­ten og den store Torell­breen gir et spek­ta­ku­lært bak­tep­pe for områ­det. Sel­ve Kapp Bort­hen er et goldt områ­de med en tund­ras­let­te uten spe­si­el­le trekk og, i den øst­li­ge delen, et måne­li­gnen­de moren­e­lands­kap. Områ­det etter­la­ter seg et inn­trykk av et dødt, ugjes­t­mildt områ­de.

Plan­te- og dyre­liv: Jeg har ikke sett noe tegn på liv her, og selv vege­tas­jo­nen spredt og lite å fin­ne av.

His­to­rie: Hove­dsa­ke­lig begren­set til kri­gen. Et tysk kampf­ly, et Ju 88 fra Banak i Nord-Nor­ge, måt­te kras­j­lan­de her den 14. sep­tem­ber 1942 grun­net ska­der fra kam­per mot en alliert kon­voi. Manns­ka­pet ble raskt pluk­ket opp av et annet tysk fly på et avtalt nød­lan­des­ted i tund­ra­en omt­rent 20 km leng­re nord. Før de dro øde­lag­te de Ju 88-eren. Vra­ket er fort­satt her, litt leng­re inn­lands; et spø­kel­ses­ak­tig min­ne om gals­ka­pet som nåd­de selv de mest avsi­des­lig­gen­de av ver­densh­jør­ne­ne.

Kapp Borthen

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php