spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
HomeSval­bard info­si­de → Mid­natt­s­sol og mør­ket­id

Midnattssol og mørketid

I pola­re områ­der snak­ker vi om et års­tids­be­stemt kli­ma, i kon­trast til det dags­mes­si­ge kli­ma­et ved sør­li­ge­re bred­de, hvor tem­pe­ra­tur­va­rias­jo­nene mel­lom natt og dag er stør­re enn mel­lom ulike års­ti­der. Se også when to tra­vel.

Du fin­ner mye mer spen­nen­de og nyt­tig informas­jon i gui­de­bo­ka «Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len».

Guidebok Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

I Isfjor­den vil sola stå under hori­son­ten fra 26. okto­ber til 15.februar. Dis­se datoe­ne vil varie­re noe med ens eks­ak­te posis­jon og tem­pe­ra­tur­la­gene i atmos­fæ­ren; ved kal­de bunn­lag med var­me­re luft­mas­ser len­ger opp, vil ter­mokli­nen (det laget i atmos­fæ­ren med plut­se­lig tem­pe­ra­tur­forand­ring), vir­ke som et speil, noe som gjør sola syn­lig selv om den egent­lig er rett under hori­son­ten. Det­te resul­te­rer i at mør­ket­iden kan vir­ke noen dager kort­e­re enn den egent­lig er, astro­no­misk sett.

Polarnatt, Adventdalen

Mør­ket­id i Advent­da­len, nær Lon­gye­ar­by­en. Bil­det er lys­e­re enn vir­ke­li­ghe­ten.
Syven­de janu­ar rett etter 13:00, åtte sek. eks­po­ne­ring­s­tid, f 4.0, ISO 800.

Vi snak­ker om mør­ket­iden i en mer nøyak­tig forstand når sola er minst seks gra­der under hori­son­ten. Det­te er situas­jo­nen i Lon­gye­ar­by­en fra 11.november til 30.januar. Peri­oden fra 26. okto­ber til 15. febru­ar, når sola er under hori­son­ten, men mind­re enn seks gra­der nå og da, kal­les polar­natt.

Polarnatt, Bjørndalen

Mør­ket­id i Bjørn­da­len. Også det­te bil­det er lys­e­re enn vir­ke­li­ghe­ten. Lys­kil­der: full­må­nen, en hyt­te og Barents­burg, uten­for bil­det på høy­re side, et stykke unna.
Tid­lig kveld i janu­ar. 15 sek., f 5.0, ISO 1600.

Hvor­dan mør­ket­iden for­to­ner seg, kom­mer helt an på hvor­dan vær­si­tuas­jo­nen er på et gitt tids­punkt. Det kan være alt fra bek­mørkt når det er overs­ky­et, til over­ras­ken­de lyst når det er klar­vær, og månen eller nord­lys kas­ter lys over omgi­vel­se­ne. Da er det mulig å beve­ge seg rundt i vill­mar­ka i noen grad. For å gi deg en idé; se for deg en vin­ter­natt i et åpent og snølagt ter­reng. Du kan fak­tisk opple­ve eks­emp­ler på nes­ten alle varias­jo­ner av sol­ly­set man fin­ner i Ark­tis, på sør­li­ge­re bred­de­gra­der. Alt du må gjø­re er å fin­ne en tid på dagen, som all­tid vil være mer eller mind­re nære solo­pp­gang eller sol­ned­gang, som kor­re­spon­de­rer med en gitt års­tid på Spits­ber­gen med hen­syn til solas høy­de. På den­ne måten kan du, i hvert­fall i noen få kor­te øye­b­likk, få en idé om hvor­dan lys­et er på Spits­ber­gen i timer, dager eller til og med uker.

Polarnatt og nordlys nær Longyearbyen

Mør­ket­id og noe nord­lys i Advent­da­len, ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en. Også her er bil­det lys­e­re enn vir­ke­li­ghe­ten. Tid­lig kveld i janu­ar, 5 sek., f 3.2, ISO 1600.

Fra mid­ten av novem­ber til mid­ten av janu­ar, alt­så ukene rundt vin­ter­sol­verv, ser man ikke noe lys i det hele tatt; det­te er den ekte mør­ket­iden, da sola er seks gra­der eller mer under hori­son­ten hele døg­net. På fine, kla­re dager kan du så vidt se et svakt omriss av fjell­top­pene på den sør­li­ge hori­son­ten, som blir mer tyde­lig tid­lig i janu­ar. I mid­ten av janu­ar skum­rer det midt på dagen. Skum­rings­pe­ri­oden blir len­ger og len­ger, og når sola duk­ker opp over hori­son­ten den 15.februar, er det aller­e­de fle­re timer med lys både om mor­gen og etter­mid­dag. Det­te er den typen lys man har ved sør­li­ge­re bred­de­gra­der rett etter sol­ned­gang. Når man fak­tisk kan se sola avhen­ger av ter­ren­get man befin­ner seg i. I Lon­gye­ar­by­en vil sola kom­me opp over fjel­le­ne på den sør­li­ge hori­son­ten den 8.mars. Da blir det sol­fest, som er en vik­tig lokal tra­dis­jon.

Dage­ne blir fort lengre nå, og vår­jevn­døgn vil være start­punk­tet for en nor­mal ryt­me på dag og natt, selv om sola aldri vil være langt fra hori­son­ten, noe som kan resul­te­re i fan­tas­tisk vak­kert lys som kan vare i fle­re timer. Det er utro­lig hvor fort lys­et og solas tils­tede­væ­rel­se over hori­son­ten forand­rer seg fra dag til dag i sent i mars og tid­lig i april.

Sola kommer tilbake i mars

Sola kom­mer til­ba­ke i mars.

20. april vil mid­natt­s­so­la kom­me til­ba­ke til Isfjor­den; star­ten på en lys som­mer. I slut­ten av april er det ingen skum­ring å snak­ke om len­ger. I mai og juni vil sola være over hori­son­ten hele tiden, noe som gjør lys­et fak­tisk litt kje­de­lig for foto­grafer.

Tundra i Adventdalen, sent i mai

Tun­draen i Advent­da­len, seint i mai.

Den mak­si­ma­le meng­den dags­lys er rundt som­mer­sol­verv seint i juni. I mid­ten av juli blir lys­et litt var­me­re igjen om «nat­ta», etter­som sola sak­te nær­mer seg hori­son­ten på nytt.

Kveldslys, midten av august

Kveldsly­set kom­mer til­ba­ke i mid­ten av august. Isberg og bre­front. Negri­b­reen, Storfjord.

På sam­me måte som seint i mars og april, bare omvendt, blir dage­ne nå fort kort­e­re; det er bare en måned fra mid­natt­s­so­las fød­sel den 20. august til høst­jevn­døgn den 23. sep­tem­ber. Da er man til­ba­ke til en dag­lig varais­jon mel­lom natt og dag, slik som vi kjen­ner fra sør­li­ge­re bred­de­gra­der, bare med en skum­ring som varer mye len­ger. Den­ne års­ti­dens foran­drin­ger kan brin­ge med seg opp­sikts­vek­ken­de vak­kert lys.

Kveldslys på Moffen, midt September

Kveldslys på Mof­fen, midt i sep­tem­ber.

I okto­ber varer mør­ket og skum­rin­ge­ne len­ger og len­ger, og dags­ly­set er begren­set til en sta­dig kort­e­re peri­ode midt på dagen, før mør­ket­iden er til­ba­ke 26. okto­ber.

For­res­ten er mør­ket­id og mid­natt­s­sol litt for­skjel­lig i Ark­tis og Ant­ark­tis, ikke bare ved ulike faser, men fak­tisk ved for­skjell i leng­de, i mot­set­ning til hva man kan­skje skul­le tro. Les mer om det­te her: Polar night, polar day (spitsbergen-svalbard.com nyhe­ter og his­to­ri­er, febru­ar 2014).

Det siste dagslyset seint i oktober

Det sis­te dags­ly­set seint i okto­ber. Fri­dt­jov­breen, Bell­sund.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.03.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php