spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → * Bil­der, pan­ora­ma­er, video­er, web­ka­me­ra­er

* Bil­der, pan­ora­ma­er, video­er, web­ka­me­ra­er

Før man fak­ti­sk tar ste­get og rei­ser til Ark­tis eller Ant­ark­tis, kan det være greit å få et inn­trykk av områ­de­ne eller å drøm­me seg bort med noen films­nut­ter, pan­ora­ma­bil­der og web­ka­me­ra­ut­s­nitt som gir dags­ak­tu­el­le bil­der. På den­ne siden får du til­gang til en av de størs­te offent­ligg­jor­de sam­lin­ge­ne av alle slags pola­re bil­der fra man­ge ulike områ­der.

Videoe­ne gir et inn­trykk av noen av ture­ne jeg gui­der i polom­rå­de­ne, og kom­bi­ne­rer både bil­der og video­klipp.

Web­ka­me­rae­ne viser bil­der fra fle­re steder på Spits­ber­gen, og opp­date­res jevn­lig. Det enk­le kar­tet viser fra hvilket geo­gra­fisk områ­de de respek­ti­ve bil­de­ne er tatt.

Pan­ora­mae­ne er en vok­sen­de sam­ling med 360 gra­ders pan­ora­ma­bil­der fra Ark­tis og Ant­ark­tis. De viser bil­der fra avsi­des­lig­gen­de og sjel­dent besøk­te områ­der som Ross­ha­vet i Ant­ark­tis og de sub­ark­ti­s­ke Sør-Sand­wichøye­ne. De 360-gra­ders bil­de­ne fra Sør-Sand­wichøye­ne er de førs­te som er tatt på den­ne øygrup­pen! Man­ge and­re områ­der er repre­sen­tert, og selvsagt fin­ner man Sval­bard godt repre­sen­tert i bil­de­gal­le­riet, som etter hvert er av bety­de­lig omfang (og selvsagt inne­hol­der van­li­ge foto­gra­fier også).

Solnedgang, Recherchefjorden

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php