spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Lloyds Hotell

360° Panoramatur og litt om historien

Vir­tu­ell tur i Lloyds Hotel

Pano-Tur i Lloyds Hotel 1/3

I Möl­lerfjor­den, den nor­døst­li­ge gre­nen av ind­re Kross­fjor­den, lig­ger en litt mer­ke­lig hyt­te på en liten hal­vøy kalt Regnar­ne­set. Den er malt med skar­pe orans­je far­ger, er kjent under nav­net “Lloyds Hotell”, og er deko­rert med 5 stjer­ner og et skilt hvor det står «Lloy­d­agen­tur Möl­ler­ha­fen» (Lloyds agen­tur, Möl­lerfjord).

His­to­ri­en begyn­ner med den tyske «Zep­pe­lin-ekspe­dis­jo­nen» i 1910, da gre­ve Fer­di­nand von Zep­pe­lin besøk­te Sval­bard med dampski­pet Mainz for å lete etter et pas­sen­de sted for en luft­skip­ba­se. Gre­ven von Zep­pe­lin var inter­es­sert i og invol­vert i utvi­k­lin­gen av luft­skip, som nå er til­knyt­tet nav­net hans. I begyn­nel­sen av pros­jek­tet sitt ble han ledd ut, men i 1910 fikk han mye støt­te, og selv prins Hein­rich av Preus­sen, sønn av kei­ser Wil­helm II., fat­tet nok inter­es­se i pros­jek­tet til å bli med gre­ven på ekspe­dis­jo­nen til Sval­bard i 1910.

De okku­per­te store områ­der av Sval­bard mel­lom Kongsfjor­den og Raud­fjor­den, som i praks­is var gans­ke van­lig på den tiden, da Sval­bard fort­satt var ingen­manns­land. Sene­re ville det vært umu­lig å fin­ne et godt std for en luft­skip­ba­se et sted i det­te områ­det.

Pano-Tur i Lloyds Hotel 2/3

I 1912 tok det tyske skips­f­arts­sels­ka­pet “North Ger­man Lloyd” over posis­jo­nen fra 1910, men de gjor­de ikke mye her annet enn å byg­ge en hyt­te i 1912 (eller i 1925, avhen­gig av hvil­ken kil­de man bru­ker), noe som var en van­lig måte å opprett­hol­de ret­ten til et områ­de man had­de tatt. Den­ne hyt­ten ble sene­re kjent som «Lloyds Hotel» og det ble raskt et populært rei­se­mål med crui­seskip. Ski­pene etter­lot seg små skilt med navn og dato på, og der­med ble hyt­ten gjort om til et slags muse­um for Sval­bards crui­seski­phis­to­rie, som strek­ker seg lengre enn man kan­skje tror: det har vært en jevn akti­vi­tet siden sent på 1800-tal­let, og er ikke akku­rat en nymo­tens idé.

Pano-Tur i Lloyds Hotel 3/3

Lloyds Hotel er en kose­lig liten hyt­te, men den har ikke plass nok til alle pas­sas­je­rer fra et helt crui­seskip. Kom­for­ten her er begren­set, og da jeg tok det­te pan­ora­ma­bil­det (2014) var ovnen i ustand, noes om er en nød­ven­dig for å gjø­re hyt­ten beboelig. Uan­sett fort­je­ner Lloyds Hotel alle av sine 5 stjer­ner for det omk­rings­lig­gen­de lands­ka­pet. Möl­lerfjor­den er omrin­get av de vak­res­te fjell og isbre­er som fin­nes i nord­vest­re Spits­ber­gen, og en fin dag i det­te spek­ta­kulæ­re lands­ka­pet er en ren ark­tisk fornøyel­se.

Til­ba­ke

Legg igjen din kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php