spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2022 → Sval­bard 09.-27. juli med SV Anti­gua

Svalbard med SV Antigua, 09.-27. juli 2022

SV Antigua 2022, Isfjorden

Anti­gua i Isfjor­den.

Det­te ble en vel­dig spe­si­ell tur. Det er jo i utgangs­punk­tet noe man kan for­ven­te av en 18 dagers tur på Sval­bard på en seil­båt, men her ble det litt anner­le­des enn for­ven­tet, tak­ket være strei­ken i SAS. Ut av 31 pas­sas­je­rer var det ikke fle­re enn 10 som kun­ne kom­me som plan­lagt og i til­legg kom 9 som vi kun­ne pluk­ke opp fem-seks dager sene­re. Res­ten fikk rett og slett ikke kom­me opp i det hele tatt. Trist, for dem og for oss.

Der­med ble det nes­ten som om det var to for­skjel­li­ge turer: 5 dager i Isfjor­den, til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en og ut igjen med en litt stør­re grup­pe.

Så snart vi fikk fle­re folk om bord ble været fint og vi fikk sola med oss i fle­re døgn og godt vær nes­ten gjen­nom hele den igjen­væ­ren­de rei­sen. Så bra, spe­sielt for dem som gikk glipp av de førs­te dage­ne, at de fikk med seg alt av go’bitene! Det var bare en etter­mid­dag sene­re under turen som «gikk tapt» på grunn av tett tåke, men det er jo en del av natur­opp­le­vel­sen og uan­sett tren­ger man litt tid en gang slik at de man­ge inn­trykke­ne kan roe seg litt ned.

Rei­se­dag­bok: Sval­bard med SV Anti­gua, 09.-27. juli 2022

Det fin­nes to vers­jo­ner av rei­se­dag­bo­ken. Den enes­te for­skjel­len er fils­tør­rel­sen og der­med printk­va­li­te­ten. Ellers er de iden­tis­ke. Teks­ten er på tysk.

Bil­de­gal­le­ri­er: med Anti­gua på Sval­bard

Trykk på dis­se len­ke­ne for å åpne sider med bil­de­gal­le­ri­er fra de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne turen:

Polarmåker

Unge polar­måker.

Vir­tu­el­le turer til steder som vi besøk­te på den­ne turen

Hva er det egent­lig jeg dri­ver med når jeg fors­vin­ner i noen minut­ter til slut­ten av man­ge ilands­tign­in­ger når folk ellers er aller­e­de på til­ba­ke­tu­ren med lett­bå­ten til Anti­gua? Jeg sam­ler mate­ria­ler til å fremstil­le flest­mu­lig loka­li­te­ter på Sval­bard slik at de blir tilg­jen­ge­li­ge på net­tet for alle som måt­te øns­ke seg dit en gang. Her er noen steder som vi besøk­te på den­ne turen:

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php