spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → april, 2019

Måneds-Arkiv: april 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Sval­bard Ski­ma­ra­thon

I dag (Lør­d­ag, 27 april) kun­ne Sys­sel­mann Kjers­tin Askholt fyre av start­s­kyd­det for Sval­bard Ski­ma­ra­thon 2019 som plan­lagt klok­ken 9.

Sysselmann Kjerstin Askholt skyter startskuddet Svalbard Skimarathon 2019

Sys­sel­mann Kjers­tin Askholt fyrer av start­s­kud­det for Sval­bard Ski­ma­ra­thon 2019.

Det kom sik­kert som litt av en lettel­se for dem som står bak begi­ven­he­ten. Mild­vær­s­pe­ri­oden før pås­ken had­de tært på snøen og ruten måt­te leg­ges om på kort var­sel. Dagens ski­ma­ra­thon gikk over Advent­da­len, og etter en avs­tik­ker innom Mälard­a­len fulg­te ruten kys­ten på nordsi­den av Advent­fjor­den via Hior­th­hamn og Advent City. Etter ven­de­punk­tet i Hanas­kog­da­len gikk løpet til­ba­ke sam­me vei.

Start Svalbard Skimarathon 2019

Start av den førs­te grup­pen i Sval­bard Ski­ma­ra­thon 2019.

I til­legg kom­mer strei­ken hos SAS. Man­ge had­de nok håpet at Lon­gye­ar­by­en ville bli spart for avlys­te fly for­di det er ingen alter­na­ti­ve trans­port­mid­ler for å kom­me seg hit og bort igjen, men slik skul­le det ikke bli. Det er ikke kjent hvor man­ge påmel­dte del­ta­ke­re ikke kun­ne kom­me pga strei­ken, men det er rime­lig å anta at det er fle­re enn bare noen få.

Uan­sett var antall påmel­dte med omt­rent 700 litt lave­re enn i fjorå­ret (800). Det­te tal­let kan ha ste­get litt i det sis­te døg­net før start for­di det er fast­bo­en­de i Lon­gye­ar­by­en som regis­tre­rer seg kvel­den før, etter dagens moti­vas­jon og vær­mel­ding.

Award ceremony Svalbard Skimarathon

Her blir pre­mieut­de­ling prøvd før sel­ve star­ten 🙂

Dagens ski­ma­ra­thon er num­mer 27. Der­med har den en gans­ke lang tra­dis­jon og er et av de størs­te regulæ­re arran­ge­men­tene i kalen­de­r­en i Lon­gye­ar­by­en. Det er man­ge del­ta­ke­re fra man­ge for­skjel­li­ge land.

God tur og lykke til!

Vin­te­ren kom til­ba­ke til Sval­bard i pås­ken

Etter en lite gle­de­lig uke før pås­ken med en tid­lig og gans­ke hef­tig vår­løs­ning kom vin­te­ren til­ba­ke til Sval­bard på pås­kesøn­dag med fry­se­gra­der og sol. Både lokal­be­fol­kin­gen og turis­ter, gui­der og tur­ope­ra­tø­rer kan gle­de seg over gode for­hold til vin­ter­se­son­gens avs­lut­ning etter en gans­ke kje­de­lig peri­ode.

Skøytebane Longyearbyen Camping

Lon­gye­ar­by­en Cam­ping: sis­te uke en sjø, nå nes­ten en skøy­te­ba­ne.

Lon­gye­ar­by­en Cam­ping, som var et impon­e­ren­de inns­jø- og lagu­n­e­lands­kap sis­te uke, er nå nes­ten en skøy­te­ba­ne. And­re steder er det fan­tas­tisk glatt, både i ter­ren­get og i byen, så det er uten tvil brod­de­fø­re nå man­ge steder.

Men så snart du kom­mer bort fra Lon­gye­ar­by­en og litt inno­ver Advent­da­len blir for­hol­de­ne bed­re, og det er man­ge som tar pås­ke­tu­ren nå med en liten for­sin­kel­se.

Skøytebane Adventdalen

Advent­da­len: sis­te uke en elv, nå en skøy­te­ba­ne.

Selv­føl­ge­lig tok pås­ke­ha­ren en avs­tik­ker hele vei­en nord­o­ver til Sval­bard. God pås­ke! 🙂

God påske

God pås­ke!

Sval­bard tiner: snøs­mel­ting i Lon­gye­ar­by­en

Snøs­mel­ting – 4 uker for tid­lig

Ja, det sam­me skrev jeg også i det sis­te inn­leg­get. Det er ikke noe godt i det hele tatt. Ja, det har bestan­dig vært varme­pe­ri­o­der med plus­gra­der og regn på Sval­bard året rundt, inklu­dert polar­nat­ten og den lyse vin­te­re i mars og april. Kli­ma­tet her er mari­timt.

Men en hel uke på råd? I April, en måned som reg­nes som en av de mest sta­bi­le? Nei. Det er ikke nor­malt.

Værmeldinga Longyearbyen

Vær­mel­dinga for Lon­gye­ar­by­en fra ons­dag
(© Norsk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt).

Det her der vær­mel­dinga fra ons­dag før pås­ke. Bare plus­gra­der, og det begyn­te jo fak­tisk aller­e­de på man­dag. Det var bare i dag (lør­d­ag) at det begyn­ner å fry­se igjen, sak­te.

Longyearelva

Gra­ve­mas­ki­ner måt­te til for at Lon­gye­a­rel­va ikke skul­le flom­me over vei­en.

Uan­sett hvor du ser hen i natu­ren, det er trist alle vei­er. Vår­løs­ning og snøs­mel­ting. Det er våt, tung snø og sjøer som vok­ser og vok­ser isteden­for hvi­te snø­vid­der. Elve­ne har begynt å gå opp, og tun­draen kom­mer gjen­nom snøen til over­fla­ten.

Snøsmelting i Bjørndalen

Tun­draen kom­mer gjen­nom snøen,
her i Bjørn­da­len tid­li­ge­re den­ne uken da det begynn­te å smel­te.

De måt­te kom­me med gra­ve­mas­ki­ner for å hind­re Lon­gye­a­rel­va å flom­me vei­en. Det­te er en van­lig pro­se­dy­re – men ikke i mid­ten av april (det var på tors­dag kveld)

Cam­ping­plas­sen er en sjø. Det var fak­tisk en som had­de slått leir der sis­te uke, men han flyt­tet fra stedet, skjøn­ner ikke helt hvor­for …

Sjø på campingplassen ved Longyearbyen

Cam­ping­plas­sen ved Lon­gye­ar­by­en er en sjø.

Pås­ke­helg med spørs­mål­stegn

Pås­ke­hel­ga har begynt, høy­se­song på Sval­bard som i Nor­ge ellers. Det er fullt på hotel­le­ne, og alle, turis­ter og fast­bo­en­de, skal ut på tur. Men for­hol­de­ne er bare tris­te.

Snakk om rik­tig sted, men dår­lig timing.

Isteden­for er gruve 3, muse­ums­gru­va, nå sik­kert et populært sted å besøke. Det er et av få steder hvor du kan da en spen­nen­de tur nes­ten helt uav­hen­gig av været. Så len­ge vei­en er åpen er det bare å boo­ke. Kan­skje ikke den slags tur de fles­te ser foran seg når de kom­mer opp til Sval­bard, men lik­e­vel uten tvil spen­nen­de.

De dri­ver fort­satt med snøs­ku­ter­tu­rer inno­ver Advent­da­len, selv om for­hol­de­ne er mar­gi­na­le. Vi får håpe på bed­ring. Det skal bli kald­e­re igjen på søn­dag.

Gruve 3

Besøk i gruve 3, muse­ums­gru­va.

Vi får bare håpe at vin­ter­se­son­gen er ikke over nå. Hvis det bare blir kol­de­re før hele snøen er gått!

Mid­natt­s­sol: nes­te sol­ned­gang i August

Det er ikke fle­re sol­ned­gan­ger her i Lon­gye­ar­by­en før i august. Den sis­te var på tors­dag, nå er det mid­natt­s­sol. Den nes­te sol­ned­gan­gen vil bli den 26. august – klok­ka 00.05, så fak­tisk den 25. august, astro­no­misk set­ter er mid­natt nå klok­ka 01 på grunn av som­mert­id.

Isgrot­ten i Lon­gye­ar­breen

Vår­løs­ning – 4 uker for tid­lig

I skri­ven­de stun­de – det er skjær­tors­dag, 18. april – er inn­trykket en får ute at hele Sval­bard hol­der på med å tine bort. Den­ne april blir uten tvil den 101. måne­den med en tem­pe­ra­tur godt over gjen­noms­nitt.

Men mer om det­te sene­re. Et resul­tat av den­ne irri­ter­en­de vær­si­tuas­jo­nen er at jeg har tid til å skri­ve litt, det var jo aller­e­de en god stund siden …

Isgrot­ten – for 4 uker siden

… at vi tok turen til isgrot­ten i Lon­gye­ar­breen. Det fin­nes jo isgrot­ter i mer eller mind­re alle isbre­er, og de i bree­ne i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en er populæ­re turm­ål blant både turis­ter som tar gui­de­de turer og fast­bo­en­de. Du kan dra til isgrot­ten på Scott Tur­ner­breen i Bol­terd­a­len med hun­de­sle­de eller på ski, du kan ta en fot­tur eller ski­tur opp til den på Lars­breen eller du kan ta en tur til isgrot­ten på Lon­gye­ar­breen med alle trans­port­mid­ler du kan ten­ke deg, inklu­dert snøs­ku­ter eller bel­te­vogn.

Isgrotten i Longyearbreen

Isgrot­ten i Lon­gye­ar­breen (mid­ten av Mars).

Isgrot­te­ne er fak­tisk smel­tevanns­ka­na­ler, men det jo – van­lig­vis – ingen smel­tevann om vin­te­ren (det kan lik­e­vel skje at det dan­ner seg smel­tevann under og etter peri­o­der med mildt­vær, så vær obs på det). Avhen­gig av «ter­ren­get» kan det være mer eller mind­re lett. Av og til er det så trangt eller bratt at det blir rett og slett umu­lig, i hvert fall for van­li­ge folk, men and­re grot­ter er mer besøker­venn­li­ge. Det varie­rer fra grot­te til grot­te og fra år til år. I alle fall er det en helt fasci­ne­ren­de opp­le­vel­se!

Isgrotte i Longyearbreen

Isgrot­te i Lon­gye­ar­breen.
Van­lig­vis leg­ger jo ikke bil­der ut som viser meg selv, men jeg like det­te her 🙂

Tem­pe­ra­tu­ren i Lon­gye­ar­by­en lig­ger over gjen­noms­nit­tet i 100 måne­der

Kli­ma i Lon­gye­ar­by­en var­me­re enn nor­ma­len i 100 måne­der

Febru­ar og mars 2019 var stort sett fine og kal­de peri­o­der i Lon­gye­ar­by­en og på Sval­bard ellers, men det var ikke kalt nok for å nå det som meteo­ro­lo­ger reg­ner som nor­mal­tem­pe­ra­tu­ren. Også i mars var gjen­noms­nitts­tem­pe­ra­tu­ren litt for høy og måne­den var der­med var­me­re enn den­ne måne­den plei­er å være. Eller, ret­te­re sagt, plei­de å være mel­lom 1960 og 1990, som er tids­rom­met som viten­skaps­folk bru­ker som refer­an­se­pe­ri­ode.

Der­med har tem­pe­ra­tu­rene nå lig­get over gjen­noms­nit­tet i 100 måne­der, sa kli­ma­for­sker Kje­til Isak­sen til Sval­bard­pos­ten. Det er, med and­re ord, mer enn 8 år!

Refer­an­se­pe­ri­ode: 1960-1990

Gjen­noms­nitts­tem­pe­ra­tu­ren fra refer­an­set­ids­rom­met 1960-1990 er nok his­to­rie nå: på Sval­bard skjer klima­en­drin­ger 3 gan­ger ras­ke­re enn på fast­lan­det og 6 gan­ger ras­ke­re enn ellers i ver­den. Det har mye å gjø­re med var­me­re vann i fjor­de­ne og i havet og mind­re is. Det fører til mer tem­pe­ra­turut­veks­ling mel­lom havo­ver­fla­ten og atmos­fæ­ren og mind­re refl­ek­s­jon av sol­lys på isen som har min­ket kraft­ig. Isteden­for blir lys­et absor­bert av havet og omd­an­net til var­me.

Skred­sik­ring som til­pas­ning til klima­en­drin­ger i Lon­gye­ar­by­en

Viten­skaps­folk for­ven­ter ikke at den­ne tren­den vil snu i åre­ne fre­mo­ver. I Lon­gye­ar­by­en hol­der fast­bo­en­de og lokals­ty­ret på med å til­pas­se seg en ny situas­jon.

Skredsikring på Sukkertoppen ved Longyearbyen

Skred­sik­ring på Suk­ker­top­pen ved Lon­gye­ar­by­en.

Etter det tra­gis­ke skre­det den 19. desem­ber 2015 som krev­de 2 liv har man­ge beboe­re blitt eva­kuert fra sine lei­li­ghe­ter under ras­far­li­ge peri­o­der, man­ge av dem i fle­re måne­der. Man­ge hus i ras­far­li­ge områ­der under Suk­ker­top­pen vil bli revet, og så man­ge som 142 boli­ger vil fors­vin­ne. Bolig­man­gel og et vel­dig van­skel­ig bolig­mark­ed er pro­blemer man­ge i Lon­gye­ar­by­en sli­ter med.

Barents­burg

Også i Barents­burg føl­ger man med klimaut­vi­k­lin­gen og det som den­ne med­fø­rer for skred­fa­ren. Et risi­ko­kart med for­skjel­li­ge skreds­oner i Barents­burg ble offent­liggjort for ikke len­ge siden. Også her fin­nes det soner hvor man må reg­ne med alvor­li­ge ras ofte­re enn alle 100 år. Men man ant­ar at det blir mulig å kon­trol­lere situas­jo­nen i Barents­burg teknisk, uten å flyt­te eller reve byggn­in­ger.

Snøs­ku­ter­tur til Mohn­buk­ta på øst­kys­ten

Det er så vak­kert rundt omkring Lon­gye­ar­by­en på den­ne års­ti­den, men uan­sett er det all­tid spen­nen­de å kom­me seg litt bort fra stor­by­en 🙂 Vi tar anled­nin­gen, pak­ker sle­de­ne og set­ter kurs østo­ver og inn i Advent­da­len. Det er øst­kys­ten av Spits­ber­gen og spe­sielt Mohn­buk­ta som fris­ter.

Adventdalen

Utsikt over ind­re Advent­da­len.

Det er kald, omkring 20 minus­gra­der som så ofte de sis­te ukene. Klart og stil­le.

Den store more­nen til Rabot­breen kan være kre­ven­de ter­reng for den som sit­ter på en snøs­ku­ter for førs­te gang. Det er noen svin­g­er og bak­ker.

Rabotbreen

Død breis i more­nen til Rabot­breen.

For oss er det et stors­lått og vak­kert lands­kap. Bare måle­s­tok­ken er utro­lig impon­e­ren­de! Og så er det breis eks­po­nert i dagen her og der. Isen smel­ter lang­somt og den­ne pro­ses­sen ska­per noen vel­dig flot­te for­mer og far­ger.

Nordmannsfonna

Nord­manns­fon­na.

Så føl­ger Nord­manns­fon­na. Her få du en liten sma­ke­bit av hvor­dan det er å være et sted sen­tralt på Grøn­land eller i Ant­ark­tis. Det er selv­føl­ge­lig bare en minia­tur­vers­jon her på Nord­manns­fon­na, men det hol­der nok med det for de fles­te.

Forvitret isfjell, Mohnbukta

For­vi­tret isfjell i Mohn­buk­ta.

Etter en tur nedo­ver på Usher­breen har vi nådd frem til Mohn­buk­ta. Isen lig­ger fint og solid til langt ut i Storfjor­den, fak­tisk så langt ut som vi kan se. Og det er en fan­tas­tisk utsikt her i dag, med Barent­søya og Edgeøya på hele hori­son­ten mot øst. Det er flott å ta en liten tur ut på isen, en sving på vei nord­o­ver mot breen. Det lig­ger en del mind­re isfjell fast­fros­set i isen her og der.

Lunsjpause Mohnbukta

Luns­j­pau­se i Mohn­buk­ta.

Et fan­tas­tisk flott sted for en liten luns­j­pau­se!

Så går turen vide­re til bre­fron­ten til Hayes­breen, lands­kaps­mes­sig dagens høy­de­punkt. Den er spe­sielt vak­ker på en flott dag som i dag. Sola står lavt på him­melen nå, til slut­ten av mars, til og med midt på dagen og den kom­mer rett vei inn på bre­fron­ten. Fan­tas­tisk flot­te far­ger, for­mer og dimens­jo­ner.

Brefront til Hayesbreen, Mohnbukta

Bre­front til Hayes­breen, Mohn­buk­ta (I).

Brefront til Hayesbreen, Mohnbukta

Bre­front til Hayes­breen, Mohn­buk­ta (II).

Og deret­ter … drar vi til­ba­ke igjen, hjem. Det er 90 kilo­me­ter mel­lom oss og byen.

Veien hjem over Königsbergbreen

Vei­en hjem over Königs­berg­breen.

Den fan­tas­tis­ke kveldsly­set gjør til­ba­ke­tu­ren over Königs­berg­breen og gjen­nom Sas­send­a­len til en fornøyel­se. Det må bare nytes, det er ikke langt igjen til det er ingen kveldslys igjen til og med midt på nat­ten på Sval­bard!

Kveldslys i Sassendalen

Kveldslys i Sas­send­a­len.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 18:50:51 (GMT+1)
css.php