spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Doppelkalender 2024: Svalbard og Nordnorge pfeil

Sorgfjorden

1 = Aeo­lus­ne­set,
2 = Cro­zier­pyn­ten

Sorgfjord Kart

Gener­elt: Loka­li­sert rett under 80°N i det nor­døst­li­ge hjør­net av Spits­ber­gen ved inn­gan­gen til Hin­lo­pens­tre­tet, lig­ger den lil­le flot­te Sorg­fjor­den med sin spen­nen­de his­to­rie. Tid­li­ge­re ble Sorg­fjor­den også kalt ‘Treu­ren­burg Bai’.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­jert info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Geo­lo­gi: Fra øvre del av pre­kam­bri­um, ikke-meta­mor­fe sedi­men­ter som kvart­sitt og dolo­mit­ter, tek­to­nisk defor­mert og stort sett med brat­te fall. De sam­me berg­ar­te­ne er fun­net len­ger sør i Lom­fjord, nor­døst i Hin­lo­pens­tre­tet og på Lågøya.

Mount Heclahuken, Sorgfjord

Fjel­let Hecla­hu­ken på øst­siden av Sorg­fjor­den.

Geologi ved Crozierpynten i Sorgfjorden

Øvre-pre­kam­b­ris­ke sedi­men­ter med bratt fall (lys­e­grå kvart­sit­tisk sand­stein og mørk silt- og leir­stein) på øst­siden av Sorg­fjor­den (Cro­zier­pyn­ten).

Lands­kap: Lave pla­tå­for­me­de fjell med vide kyst­s­let­ter, hvor­på det er man­ge velut­vik­le­de seri­er med gam­le strand­vol­ler fra land­hev­nin­gen etter isti­den. Ind­re deler av sør­li­ge Sorg­fjord ster­kt bre­dek­ket.

Utsikt Sorgfjorden

Utsikt over ind­re Sorg­fjord.

Plan­te- og dyre­liv: Vel­dig kar­rig. Av og til lig­ger noen hval­ros­ser på stran­der, men ellers er det ingen spe­si­el­le steder kjent hva angår dyre­liv.

His­to­rie: Variert. Nav­net ‘Sorg­fjord’ kom­mer fra hval­fan­gert­iden og kan vise til van­skel­i­ge isfor­hold i det­te hjør­net av Sval­bard, hvor Golf­strøm­mens påvir­k­ning avtar. Det kan også vise til bevæp­ne­de kon­flikter mel­lom ulike hval­fangst­nas­jo­ner: I 1693 ble Sorg­fjor­den vit­ne til den nord­ligs­te sjø­k­ri­gen noen­sin­ne da tre frans­ke krigs­skip seil­te mot 40 neder­lands­ke hval­fangst­skip. 13 av de neder­lands­ke ski­pene ble tatt til fan­ge, res­ten unn­s­lapp. På ves­t­siden av Sorg­fjor­den står noen gra­ver til min­ne om fare­ne hval­fan­ger­ne møt­te.

Den svensk-rus­sis­ke Arc-de-Meri­di­an ekspe­dis­jo­nen (1899-1904) satt et av sine hovedk­v­ar­ter på øst­siden av Sorg­fjor­den (Heclahamna/Crozierpynten).

Rester etter bygninger fra gradmålingsekspedisjonen på Crozierpynten

Res­ter etter bygn­in­ger fra grad­må­lings­ek­spe­dis­jo­nen på Cro­zier­pyn­ten.

Sorgfjord

Sene­re ble Sorg­fjor­den stedet for det dra­ma­tis­ke ven­de­punk­tet i den kata­stro­fa­le Schrö­der-Stranz-ekspe­dis­jo­nen.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php