spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Cherm­si­deøya: Nord­kapp

Nordkapp, Chermsideøya

Nord­kapp på Cherm­si­deøya.

Alle vet om Nor­ges Nord­kapp på Magerøya. Men det er få som vet at det fin­nes et Nord­kapp til, 1050 kilo­me­ter len­ger mot nord: det­te «ekte» Nord­kap­pet lig­ger på Cherm­si­deøye, en liten øy på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det.

Pan­ora­ma 1 – den øst­li­ge av to var­der på Nord­kapp på Cherm­si­deøya på en grå dag.

Det «ekte» Nord­kap­pet?

Beteg­nel­sen «ekte» Nord­kapp er vel ikke helt på sin plass. Det er ingen som har eks­klu­si­ve ret­ti­ghe­ter til nav­net «Nord­kapp», man kan gi det­te nav­net til alle steder hvor man bare måt­te øns­ke det, inklu­dert det nord­li­ge hjør­net av kjøk­ken­ha­gen din. Nord­kap­pet på Cherm­si­deøya er for­res­ten ikke stedet som lig­ger lengst mot nord på Sval­bard, det er Ros­søya. Og det er abso­lutt ikke det nord­ligs­te land­punk­tet i hele ver­den, det er på nordspis­sen av Grøn­land.

Pan­ora­ma 2 – den sam­me var­den på en fin dag, med et glimt av Wal­denøya (den lil­le øya med isol­ert belig­gen­het) og Sjuøya­ne.

Men vi bør ikke la oss irri­te­re av dis­kus­jo­nen om nav­net. Vi bør hel­ler ta den sjeld­ne anled­nin­gen og dra på tur, opp til top­pen av Nord­kap­pet på Cherm­si­deøya. Turen opp til det 130 m høye fjel­let er ikke lang, men ter­ren­get er dek­ket av man­ge stein og blok­ker, det er ulendt og man­ge (av de få som fak­tisk kom­mer hit) vil opple­ve det som gans­ke kre­ven­de å fer­des her til fots. Men utsik­ten er abso­lutt ver­dt alle bes­vær 🙂 her­f­ra har vi en god sikt over pol­ha­vet samt Wal­denøya og Sjuøya­ne.

Pan­ora­ma 3 – den ves­t­re av de to var­dene på Nord­kapp.

En fri­luft­sut­stil­ling i geo­lo­gi

Og hvis man en gang er her så må man bare ta med den spen­nen­de geo­lo­gien. Det fin­nes vel­dig man­ge flyt­te­bl­ok­ker av for­skjel­li­ge stør­rel­ser som gir en god over­sikt av berg­ar­te­ne som fin­nes på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det. Og selv­føl­ge­lig kan vi se det loka­le, fas­te fjel­let man­ge steder, med for­skjel­li­ge typer gneis og gra­nitt og en del intru­si­ve berg­ar­ter.

Pan­ora­ma 4 – Sva­b­er­ge­ne ved Tot­tod­den, med et skimt av «rød­buk­ta» (ikke et offi­sielt navn) og dens omgi­vel­ser som består av vak­ker gra­nitt med en kraft­ig rød far­ge.

Granitt, Chermsideøya

«Rød­buk­ta» ved Tot­tod­den på Cherm­si­deøya: rød gra­nitt.

Geo­lo­ger kan fin­ne spor etter store hen­del­ser som lig­ger langt til­ba­ke i jor­d­his­to­ri­en. Blant dem er en som fag­folk kjen­ner som «Gren­ville-Event». Den­ne gan­gen kol­l­i­der­te jor­dens kon­ti­nen­ter for å dan­ne en kjempe­kon­ti­nent som i dag bete­g­nes som Rodi­nia. Det var for 1 mil­li­ard år siden. Sånn sir­ka. Og for rundt 400 mil­lio­ner år siden fulg­te den kale­dons­ke fjell­d­an­nin­gen. Den­ne gan­gen kol­l­i­der­te kon­ti­nen­tene på den nord­li­ge halv­ku­len for å dan­ne en stor kon­ti­nent som geo­lo­ger kal­ler Lau­ra­sia.

Og hvis du syn­es at det­te er alt­for teknisk så er det helt greit. Da er det bare å nyte de fine far­ge­ne og struk­tu­rene i fjel­let uan­sett! 🙂

Gangbergarter, Chermsideøya

Gang­ber­gar­ter på Tot­tod­den.

Knoll og Tott: the Kat­zen­jam­mer Kids

Og en kurio­si­tet til: fjell­ryg­gen sør for Nord­kapp heter Tott, og den som lig­ger på ves­t­siden av øya, tvers over buk­ta og dalen, heter Knoll. Knoll og Tott er de nor­ske nav­ne­ne til The Kat­zen­jam­mer Kids, hoved­fi­gu­rene i en teg­ne­se­rie som kom ut i man­ge år i ame­ri­kans­ke avi­ser fra og med 1897. De ori­gi­na­le nav­ne­ne til Knoll og Tott var Fritz og Hans. Jeg aner ikke hva som Fritz og Hans had­de å gjø­re på Cherm­si­deøya 🙂 kar­to­gra­fene som sat­te de to på kar­tet i 1964 slapp vel opp for idé­er etter en lang sesong, og det var vel en fan av The Kat­zen­jam­mer Kids blant dem. Wiki­pe­dia vet litt mer om de to.

Nord­kapp & omgi­vel­ser på Cherm­si­deøya: bil­de­gal­le­ri

Og til syven­de og sist noen inn­trykk av det «ekte» Nord­kap­pet på Cherm­si­deøya samt omgi­vel­ser.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 09.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php