spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → januar, 2022

Måneds-Arkiv: januar 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Nordover

Lys­et hol­der på med å kom­me til­ba­ke til Nor­ges nord­ligs­te øyer, og jeg føl­ger. Det vil si, den­ne gan­gen er jeg fak­ti­sk litt ras­ke­re. Sel­ve sola vil føl­ge om noen få uker.

Tiden i Lon­gye­ar­by­en ble ikke lang. Den ble fak­ti­sk en god del kor­te­re en plan­lagt, for­di båt­trans­por­ten som var plan­lagt nes­te uke ble flyt­tet til dagen etter min ankomst. Time­ne i byen ble få og hek­ti­s­ke den­ne gan­gen.

Is, småbåthavna Longsyearbyen

Is i små­båt­hav­na i Long­sye­ar­by­en

Den lil­le, gode MS Farm er for tiden her den enes­te båten på van­net og den skul­le ta meg ut til plas­sen jeg øns­ket meg til. Det var en sei­las på 6-7 timer og even­ty­ret begy­n­te alle­re­de i hav­na som lå mer eller mind­re fros­set til. Eier og skip­per Stig Hen­nigsen måt­te la sine hes­ter løpe frem og til­ba­ke noen gan­ger for å få båten ut i fritt far­vann mens nord­ly­set stå på him­me­len. En vak­ker begy­n­nel­se.

Med MS Farm over Isfjorden

Med MS Farm over Isfjor­den i polarn­at­ten.

Det er jo alle­re­de fle­re timer med skum­ring midt på dagen, og vi kom til desti­nasjo­nen med den sis­te lil­le biten av dags­lys. Farm­ham­na på ves­t­kys­ten. Her skal jeg hjel­pe Rico i noen uker. Han og sam­boe­ren sin, Karo­li­ne, eier og dri­ver den­ne vak­re fangststas­jo­nen og gjør sitt for å hol­de tra­dis­jo­nen av over­vin­trings­fangst, som har en så lang og spen­nen­de his­to­rie på Sval­bard, i live.

Farmhamna: ankommet

Farm­ham­na: lykke­lig ankomst. Ankom­met og lykke­lig.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tin­ge­nes til­stand

Det „nye“ året er nå snart 4 uker gam­mel. Så langt er det vel ikke så vel­dig mye som har skjedd lengst i nord av betyd­ning uten­for Sval­bard og fast­landsnor­ge. Like­vel er det jo all­tid noe som går for seg, og det er nok på tide å se på et lite utvalg av saker som har tiltruk­ket opp­merksom­het i det sis­te

K & o i Lon­gye­ar­by­en

K som i koro­na, o som i omi­kron – det er vel ingen som har lyst til å høre om det, men like­vel er det dagens prat i hele ver­den, og det inklu­de­rer Sval­bard nå. Men er det noen som er over­ras­ket over at virus­et nå er kom­met til Lon­gye­ar­by­en for å bli? Nep­pe. Det er nå et godt tosi­f­ret ant­all posi­ti­ve test­re­sul­ta­ter fra Lon­gye­ar­by­en, og ant­al­let kom­mer helt sik­kert til å øke. Og det er for lengst ikke bare snakk om imports­mit­te. Virus­et går rundt lokalt, inklu­dert sko­len.

koronavirus, Longyearbyen

🙁

Like­vel er det fort­satt sånt at alle som rei­ser til Sval­bard med fly må tes­te seg på nor­sk jord innen­for 24 timer før avrei­se, noe som gjen­tat­te gan­ger har skapt uhyg­ge­li­ge opp­le­vel­ser for rei­sen­de inklu­dert fast­bo­en­de på hjem­rei­se. Mens man nyter ute­li­vet og drik­ker øl i baren and­re steder i Nor­ge, er det fast­bo­en­de som sit­ter på karan­tene­ho­tell eller må fin­ne seg overn­at­ting mens vi ven­ter på å kun­ne rei­se hjem. Det er noe som gjel­der ikke and­re steder i Nor­ge (bort­sett fra Jan May­en, kanskje) og det er det man­ge i Lon­gye­ar­by­en som ikke liker, fra enkelt­per­so­ner til bedrif­ter og poli­ti­kere. I mel­lomtiden ven­ter rei­se­li­vet spent på den vik­ti­ge vin­ter­se­son­gen som er snart i ferd med å begy­n­ne for fyllt. Det er man­ge bedrif­ter som er nødt til å satse på at seson­gen fak­ti­sk skjer etter å ha stort sett tapt den i to år på råd.

Ingen sabo­tas­je på kabe­len

Nei, der er ikke kabe­len mel­lom Sval­bard og fast­lan­det som for­syner øye­ne i nord med kom­mu­ni­kas­jon som det er snakk om her. Det er fort­satt ingen som vet hva som fak­ti­sk har skjedd med den­ne, og det vil nok ta sin tid til å fin­ne ut av det.

Men i den­ne sam­men­hen­gen ble et kanskje enda mer mys­te­riøs til­fel­le av en annen kabel på hav­bun­nen dis­ku­tert. Den­ne kabe­len lig­ger på sok­ke­len uten­for Ves­terå­len. Sabo­tas­je ble vur­dert – eller i det mins­te ikke ute­luk­ket – som mulig årsak i beg­ge til­fel­ler. Det er nes­ten van­ske­lig ikke å ten­ke på den store nabo­en i øst som ser ut til å ha ganske dår­lig humør for tiden (nei, ikke Sve­ri­ge). Men nå ser det ut som om sabo­tas­je kan ute­luk­kes, som NRK beret­ter: delen av kabe­len som som fort­satt „man­glet“ etter at et stort stykke ble fun­net ble i mel­lomtiden også fun­net – det vis­te seg fak­ti­sk at kabe­len som ble rivet av og sene­re fun­net 11 km bor­te fra stedet var fulls­ten­dig, etter at man fikk målet leng­den ski­k­ke­lig.

En eva­lue­ring av skips­tra­fik­ken i områ­det har vist at det er vel en trå­ler som er ansvar­lig for hen­delsen. Det­te ble opprin­ne­lig mer eller mind­re ute­luk­ket for­di man vur­der­te det som meget lite sann­syn­lig at en trå­ler kun­ne gjø­re en så stor ska­de uten å få mer­ke det (man kan anta at de fikk nok mer­ke at de had­de revet løst en 10 tonn kabel) og at de skul­le da rap­por­te­re om saken (men det skjed­de åpen­bart ikker).

I det mins­te er det vel nå én fak­tor mind­re som eller kun­ne stres­se for­hol­det til naboe­ne. Uto­ver det får vi bare ven­te til vi vet mer om hva som skjed­de med kabe­len uten­for Spits­ber­gens ves­t­kyst. Men selv om det vil ta tid å få den repar­ert – man vet fort­satt enda ikke hvor nøyak­tig kabe­len ble ska­det – var det mulig å gjen­opp­ret­te funk­sjo­na­li­te­ten igjen, slik at man igjen har red­un­dans i kom­mu­ni­kas­jo­nen mel­lom Sval­bard og fast­lan­det, og det tar sik­kert litt press bort fra dem som dri­ver med saken.

Polar Per­ma­cul­tu­re: ikke per­ma, ikke kul­tur

Bedrif­ten Polar Per­ma­cul­tu­re vis­te seg ver­ken å være „perma“(nent) eller å ha en vel­dig godt utvi­klet kul­tur angåen­de regns­ka­pet: virksom­he­ten som drev med øko­lo­gisk grønnsaks­dyr­king i Nyby­en gikk kon­kurs under koro­na­kri­sen til tross for støt­te fra offent­li­ge og pri­va­te aktø­rer. Så vis­te det seg at man had­de ingen over­sikt hvor det var blitt av mid­ler­ne som inves­to­re­ne had­de stilt til dis­po­sis­jon. Og her er det snakk om et beløp av godt 2 mil­li­on kro­ner, gitt blant annet Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re og pri­va­te inves­to­rer. Det ser ut som om regns­ka­pet i Polar Per­ma­cul­tu­re var kao­ti­sk, for å si det høf­lig. Nå er Sys­sel­mes­te­ren på saken og under­sø­ker om stats­ad­vo­ka­ten skal opp­ret­te sak mot bedrif­ten, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Brudd på fiber­ka­be­len mel­lom Sval­bard og fast­lan­det

For man­ge år siden måt­te man ha skip for å få brev og frakt trans­por­tert mel­lom Sval­bard og res­ten av ver­den. Så ble kom­mu­ni­kas­jo­nen bety­de­lig ras­ke­re da radio­stas­jo­nen ble opp­ret­tet på Fin­nes­et i 1911. Fle­re teknis­ke opp­grade­rin­ger fulg­te i løpet av 1900-tal­let.

Men det holdt klart ikke med den­ne typen sam­band når Sval­Sat ble eta­blert på Pla­tå­ber­get i 1997. Her står en hel del svæ­re anten­ner, skjult i store kuler som gir dem bes­kyt­tel­se mot vind og vær. De bru­kes for å skape et sam­band med satel­li­ter i pola­re baner. Sval­Sat har grodd i alle år siden, og i dag er det ikke mind­re enn omt­rent 100 anten­ner som står på Pla­tå­ber­get, i ca. 450 m høy­de litt sør­vest for fly­plas­sen.

SvalSat

Sval­Sat på Pla­tå­ber­get vest for Lon­gye­ar­by­en.

Kun­der som NASA og ESA liker ikke å ven­te til en min­ne­brik­ke kom­mer i pos­ten. For å dek­ke beho­vet å kun­ne sen­de data i real­time ble fiber­ka­bel lagt mel­lom Lon­gye­ar­by­en og Har­stad i 2004. Anleg­get omf­at­ter fak­ti­sk to kab­ler som fun­ge­rer uav­hen­gi­ge av hve­r­and­re for å skape en red­un­dant og der­med vel­dig robust struk­tur. Siden kab­le­ne ble tatt i drift kan Lon­gye­ar­by­en gle­de seg over et vel­dig godt og rask sam­band (anm.: men bru­ker­opp­le­vel­sen til den enkel­te kan være anner­le­des i noen til­fel­ler, avhen­gig av hva slags avta­le du har).

Kab­le­ne på hav­bun­nen utgjør tyde­lig en vel­dig vik­tig og sen­si­tiv del av infra­struk­tu­ren. Nes­ten hele kom­mu­ni­kas­jo­nen mel­lom øygrup­pen i nord og res­ten av ver­den går gjen­nom den, og det sam­me gjel­der den vik­ti­ge tra­fik­ken fra og til Sval­Sat. Mye av det som satel­li­ter gjør i dag går via Pla­tå­ber­get og gjen­nom kab­le­ne. Navi­gas­jon, kom­mu­ni­kas­jon mm. som satel­li­ter bru­kes til og som er av glo­bal betyd­ning – Sval­Sat bid­rar til den sik­re drif­ten av sli­ke tje­nes­ter.

På fre­dag ble en vik­tig del av den­ne infra­struk­tu­ren ska­det. Tid­lig på dagen gikk en av de to kab­le­ne ut av drift, som Space Nor­way opp­ly­ser i en pres­se­mel­ding. Det trengs et spe­si­alskip for a kun­ne repa­re­re kabe­len, og det er ikke fort gjort.

Det hol­der fullt ut med den igjen­væ­ren­de kabe­len å hånd­te­re den hele tra­fik­ken, men nå er det ingen red­un­dans. I til­fel­let det skul­le opps­tå et pro­blem med kabel num­mer 2 sit­ter man på Sval­bard stort sett igjen uten kom­mu­ni­kas­jon. Det er bare det abso­lutt vik­tigs­te som vil­le la seg hånd­te­re direk­te via satel­lit, og Sys­sel­mes­te­ren har alle­re­de inn­kalt rele­van­te insti­tus­jo­ner til kri­se­mø­te for å være for­be­redt på alt. Like­vel påpe­kes det fra offi­sielt hold at det ingen grunn til å tro at man vil fak­ti­sk få sli­ke pro­ble­mer.

Ska­den ser ut til å ha opps­tått mel­lom 120 og 130 km bor­te fra Lon­gye­ar­by­en, i et områ­de hvor dyp­den fal­ler fra den rela­tivt grun­ne sok­ke­len til dyps­jøen. Det er ikke uvan­lig med store undersjøis­ke ras i sli­ke områ­der, og der­med kan natur­li­ge årsa­ker ikke ute­luk­kes. Men så langt er ingen­ting kjent med hen­syn til årsa­ke­ne og der­med kan man hel­ler ikke ute­luk­ke noe. Det gjel­der også muli­ge straff­ba­re for­hold iføl­ge NRK.

Saken min­ner om et enda mer mys­te­riøst tap av sam­ban­det mel­lom forsk­nings­in­stal­las­jo­ner på hav­bun­nen uten­for fast­lands­kys­ten i fjor, da skje­r­me­ne knyt­tet til «Lofo­ten-Ves­terå­len Mee­res­ob­ser­va­to­ri­um» (kort: «LoVe») plut­se­lig ble svar­te. LoVe er et sivilt forsk­nings­sys­tem som sam­ler data av for­skjel­li­ge typer fra havet, inklu­dert akus­ti­s­ke signa­ler. Sys­te­met er, med and­re ord, i en hviss grad også i stand til å føl­ge med ubåt­tra­fik­ken i områ­det, og det er det kanskje ikke alle som liker. Det vis­te seg at det var ikke mind­re enn 4 kilo­me­ter kabel som var blitt fje­r­net på fort­satt ukjent vis. En stor del av kabe­len ble sene­re fun­net – 10 km bor­te fra det opprin­ne­li­ge stedet. Man kan fort­satt ikke ute­luk­ke natur­li­ge årsa­ker, men teo­rie­ne som fin­nes i den­ne sam­men­hen­gen frems­tår som litt bis­ar­re med mind­re man tror at hav­strøm­mer, hva­ler eller til og med kjem­peblekk­sprut kan ta en fle­re kilo­me­ter lang kabel som vei­er 10 tonn med seg og føre den bort over 10 kilo­me­ter (selv om forsker­ne sier at kjem­peblekk­sprut er fak­ti­sk sterk nok til å kun­ne kla­re det, i teo­ri­en). Bunn­trå­ling kan hel­ler ikke helt ute­luk­kes, men vil­le nep­pe skjedd uten åt man fikk mer­ke det ombord.

Ubåt, Tromsø

Det er mye ubåt­tra­fikk i nor­sk far­vann. Ikke alle er like glad i å ope­re­re offent­lig som den­ne ubå­ten som ble tatt på slep i Trom­sø havn i fjor høst.

Det ble anty­det i den­ne sam­men­hen­gen at Russ­land klart har res­sur­sene som en tren­ger for å gjø­re ska­der på undersjøis­ke anlegg og kab­ler i dyp­de­ne det er snakk om her. Det er en av teo­rie­ne som nor­ske myn­di­ghe­ter vil se nær­me­re på, iføl­ge NRK og inter­nas­jo­na­le medi­er som SPIE­GEL Online i Tysk­land.

Sånt sett frems­tår det som mer forståe­lig at Forsva­ret øns­ker kon­troll om hvem som dri­ver med høyopp­lø­sen­de kart­leg­gin­ger av nor­ske far­vann inklu­dert Sval­bard og Jan May­en.

Tilbake

Nyhetene er i fra 01.12.2022 klokken 22:32:43 (GMT+1)
css.php