spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Barentsøya - Sundneset

Sund­ne­set på Bar­entsøya – vir­tu­ell rund­tur

Sund­ne­set er et tun­dra-lav­land med noen stei­ne­te åser i det sør­ve­st­re hjør­net av Bar­entsøya som strek­ker seg vide­re inn i Free­man­sund. Fra åse­ne har man en vak­ker uts­ikt over omkring­lig­gen­de tun­dra med inns­jøer, hvor flok­ker med gjess og små­lo­mer svøm­mer rundt, tryg­ge fra polar­reven.

Free­man­sund dan­ner skil­let mel­lom Bar­entsøya og Edgeøya, hvor nord­kys­ten lig­ger med sine karak­te­ris­ti­s­ke flat­top­pe­de fjell. Reins­dyr strei­fer rundt i store flok­ker og eter seg til fett­re­ser­ver for vin­te­ren på den rike vege­tas­jo­nen.

Den sør­ve­st­re delen av Bar­entsøya var et nøk­kelom­rå­de for vitenska­pe­lig forsk­ning utført av de tyske Stau­f­er­land-Eks­pe­dis­jo­nene mel­lom 1959 og 1967, ledet av geo­gra­fen Juli­us Büdel fra Würz­burg i Sør-Tysk­land. Ulike områ­der innen natur­his­to­rie ble under­søkt, med et tyde­lig fokus på geo­mor­fo­lo­gi, vitenska­pen om land­for­me­ne på jor­dover­fla­ten, hvor­dan de utvik­les gjen­nom end­ren­de kli­ma­er og land­form­dan­nen­de pro­ses­ser: Evo­lus­jo­nen av det ark­ti­s­ke lands­ka­pet. Büdels idé var å gjen­nom­fø­re forsk­nin­gen i et områ­de med lignen­de kli­ma til det han fore­stil­te seg kli­ma­et var i Sen­tral-Euro­pa under istiden, og med geo­lo­gis­ke struk­tu­rer lik dem man fant i Tysk­land, hvor han vil­le under­sø­ke hvor­dan lands­ka­pet had­de utvi­klet seg under istiden. Resul­ta­tet av under­sø­kel­se­ne var at Büdel for­met sin teo­ri om “over­for­dy­pet dalut­vik­ling” i kal­de kli­ma­so­ner. Sene­re gene­r­as­jo­ner med geo­gra­pher har kom­met med sterk kri­tikk til Büdels teo­ri­er og meto­de­ne han bruk­te i forsk­nin­gen.

På den tiden var Strau­f­er­land-eks­pe­dis­jo­nen blant de størs­te vitenska­pe­li­ge eks­pe­dis­jo­nene som had­de fun­net sted på Sval­bard.

En enkel, liten hyt­te var basen for Juli­us Büdels Strau­f­er­land-eks­pe­dis­jo­ner. Hyt­ten min­ner om en typi­sk Sval­bard-jakthyt­te, men en over­vin­tring i den iso­l­er­te bygn­in­gen vil­le ha vært ganske ukom­for­ta­bel. Hyt­ten er liten og kan knapt huse 4 mann, som ikke på noen måte gjen­spei­ler stør­rel­sen på Strau­f­er­land-eks­pe­dis­jo­nene. Ant­al­let forske­re og annet manns­kap som var invol­vert var mye stør­re; eks­pe­dis­jo­nen had­de skip og heli­ko­ptre tilg­jen­ge­lig for sitt manns­kap.

Büdel kal­te hyt­ten for “Würz­bur­ger Hüt­te”, etter sitt alma mater, uni­ver­si­te­tet i Sør-Tysk­land.

Til­ba­ke

Legg igjen din kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Og til syvende og sist mitt nytt Ceterum censeo:

ny bok

min ny bok, fotoboka "Norwegens arktischer Norden (3): Die Bäreninsel und Jan Mayen" (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestilles fra nå av. Klikk her for mer info :-)

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php