spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Danskøya: Virgohamna

360° panorama

360° vir­tu­ell tur rundt om i Vir­go­ham­na

Vir­go­ham­na 1: Well­man 1906

Den ame­ri­kans­ke jour­na­lis­ten Wal­ter Well­man pla­na å nå Nord­po­len for å ska­pe store over­s­krift­er for avi­sen han job­bet for, Chi­ca­go Record Herald. Tid­li­ge­re for­søk med strev­som­me sle­de­tu­rer over pak­ki­sen fra den nord­li­ge delen av Spits­ber­gen (1894) og Frans Josefs land (1898-99) had­de alle vært mis­lykke­de. Også Well­mans førs­te for­søk fra Vir­go­ham­na på Dan­s­køya i 1906 med luft­ski­pet Ame­ri­ca, slo feil, på tross av kost­ba­re for­ber­edel­ser.

Vir­go­ham­na 2: Well­man 1907

Da han skul­le gjø­re sitt and­re for­søk, i 1907, kun­ne Well­man bru­ke hyt­ta og han­ga­ren fra året før. Dess­ver­re kom han ikke len­ger enn omt­rent 24 kilo­me­ter, før luft­ski­pet kras­jet på Fugle­pyn­tbreen, en liten isb­re nor­døst på kys­ten av Spits­ber­gen. Well­mann og res­ten av manns­ka­pet over­lev­de, og ble hen­tet til­ba­ke til Vir­go­ham­na.

Vir­go­ham­na 3: Well­man 1909

Anta­ge­lig­vis tok det Well­man litt len­ger tid å over­be­vi­se spon­so­rene om pen­ger til enda et for­søk, for han var ikke til­ba­ke før i 1909. Luft­ski­pet Ame­ri­ca fløy omt­rent 60 km nord for Spits­ber­gen, før det kras­jet igjen, den­ne gan­gen ute på havi­sen. Well­man og manns­ka­pet ble red­det – igjen – omt­rent helt uten noen ska­der. Well­man for­kas­tet alle pla­ner om enda et for­søk da han hør­te at hans lands­mann Robert Peary pås­tod å ha nådd Nord­po­len.

Well­man er en kon­tro­ver­si­ell figur, og Nan­sen og fle­re and­re sat­te store spøs­mål­stegn ved hvor seriøs han egent­lig var. Han had­de i alle fall øye for tekno­lo­gisk utvi­k­ling: han kun­ne kan­skje klart det hvis han had­de vært litt mer nøyak­tig, eller om han had­de hatt en smu­le flaks, slik alle opp­dagel­ses­rei­sen­de tren­ger for å lykkes.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php