spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ny-Ålesund: Dirigibile Italia

360° panoramabilde

“Diri­gi­bi­le Ita­lia” (luft­ski­pet Ita­lia) er – over­ras­kel­se! – den ita­li­en­ske forsk­nings­stas­jo­nen i Ny-Åle­sund. Det vitenska­pe­li­ge arbei­det til de ita­li­en­ske forsker­ne inklu­de­rer mikro­bio­lo­gi, mikro­biell øko­lo­gi og bio­geok­je­mi. Det høres vel­dig teknisk ut, men det drei­er seg om spørsmål rundt lag­rings­ka­pa­si­te­ten til ark­ti­sk jord for kar­bon. Det­te er vik­tig å kart­leg­ge for kli­ma­forsk­nin­gen og er der­med også poli­ti­sk rele­vant.

Til syven­de og sist er mye av det vitenska­pe­li­ge arbei­det som gjø­res i og fra Diri­gi­bi­le Ita­lia oppt­att av de ulike interaks­jo­nene mel­lom atmos­fæ­ren, bio­s­fæ­ren, geosfæ­ren og hydro­s­fæ­ren.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php