spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund: Dirigibile Italia

360° panoramabilde

“Diri­gi­bi­le Ita­lia” (luft­ski­pet Ita­lia) er – over­ras­kel­se! – den ita­li­en­ske forsk­nings­s­tas­jo­nen i Ny-Åle­sund. Det viten­ska­pe­li­ge arbei­det til de ita­li­en­ske for­sker­ne inklu­de­rer mikro­bio­lo­gi, mikro­biell øko­lo­gi og bio­geok­je­mi. Det høres vel­dig teknisk ut, men det drei­er seg om spørs­mål rundt lag­rings­ka­pa­si­te­ten til ark­tisk jord for kar­bon. Det­te er vik­tig å kartl­eg­ge for kli­ma­forsknin­gen og er der­med også poli­tisk rele­vant.

Til syven­de og sist er mye av det viten­ska­pe­li­ge arbei­det som gjø­res i og fra Diri­gi­bi­le Ita­lia opptatt av de ulike inter­aks­jo­nene mel­lom atmos­fæ­ren, bios­fæ­ren, geosfæ­ren og hydro­s­fæ­ren.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php