spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Taubanesentrale

360° panoramabilder av Longyearbyens prominenteste kulturminne

Taub­a­ne­sen­tra­len, stas­jo­nen for det gam­le trans­port­sys­te­met for kull, er emble­ma­tisk for Lon­gye­ar­by­en. Den ser kan­skje futu­ris­tisk ut, men den utgjør et his­to­risk sym­bol, som for øvrig er i ferd med å mis­te for­bin­dels­en til samt­iden. Kull­drif­ten i Lon­gye­ar­by­en gjen­nom­går nå en ned­trap­ping­s­pro­sess.

Den førs­te delen av taub­a­nen ble byg­get i 1907 i begyn­nel­sen av ”ame­ri­ka­nert­iden”. Lon­gye­ar­by­en het på den tiden Lon­gyear City etter grunn­leg­ge­ren av byen, ame­ri­ka­ne­ren John Mun­ro Lon­gyear.

Den førs­te delen av taub­a­nen ble byg­get for å frak­te kul­let fra den førs­te gru­va, Gruve 1, som nå også blir kalt Ame­ri­ka­ner­gru­va, ned til hav­neom­rå­det. Gruve 1 lig­ger i fjells­i­den til Pla­tå­ber­get et stykke over Sval­bard kir­ken. Øverst i bak­ken som går ned fra Skjæringa til hav­na, lag­de de et inn­hugg i ter­ren­get for å kun­ne frak­te kul­let ned med taub­a­nen. Fra det­te inn­hug­get kom­mer også bydels­nav­net Skjæringa, der blant annet Sys­sel­manns­kon­to­ret lig­ger.

Etter hvert som nye gru­ver kom til, ble også taub­a­ne­sys­te­met steg­vis utvi­det. Først lå alle gru­ve­ne i dalen rundt Lon­gye­ar­by­en, men deret­ter når Gruve 5, 6 og 7 ble åpnet, måt­te også trans­port­bån­det strek­kes ut til Advent­da­len. I 1956 ble taub­a­ne­sen­tra­len byggd.

I dag er det bare Gruve 7 som fort­satt er i drift, og kull­trans­por­ten fra gru­ven til kaia gjen­nom­fø­res med las­te­bi­ler.

Taub­a­nen ble lagt ned i 1987, og nå blir kul­let frak­tet i las­te­bi­ler fra gruve 7 til Kull­ka­ia. I 1991 ble taub­a­ne­sen­tra­len åpnet for publi­kum og i 1993 ble den admi­nis­tra­tivt over­ført inn i Sval­bard­mu­seet. En stund ble den brukt til utstil­lin­ger og kul­tu­rel­le arran­ge­ment. I 2003 ble taub­a­ne­sen­tra­len fre­det, og i skri­ven­de stund (2019) har den vært luk­ket og låst i man­ge år.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php