spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Taubanesentrale

360° panoramabilder av Longyearbyens prominenteste kulturminne

Tauba­ne­sen­tra­len, stas­jo­nen for det gam­le trans­port­sys­te­met for kull, er emble­ma­ti­sk for Lon­gye­ar­by­en. Den ser kanskje futu­ris­ti­sk ut, men den utgjør et his­to­risk sym­bol, som for øvrig er i ferd med å mis­te for­bin­delsen til samt­iden. Kull­drif­ten i Lon­gye­ar­by­en gjen­nom­går nå en ned­t­rap­ping­s­pro­sess.

Den førs­te delen av tauba­nen ble byg­get i 1907 i begy­n­nel­sen av ”ame­ri­ka­nerti­den”. Lon­gye­ar­by­en het på den tiden Lon­gye­ar City etter grunn­leg­ge­ren av byen, ame­ri­ka­ne­ren John Mun­ro Lon­gye­ar.

Den førs­te delen av tauba­nen ble byg­get for å frak­te kul­let fra den førs­te gru­va, Gruve 1, som nå også blir kalt Ame­ri­ka­ner­gru­va, ned til hav­neom­rå­det. Gruve 1 lig­ger i fjells­i­den til Pla­tå­ber­get et stykke over Sval­bard kir­ken. Øverst i bak­ken som går ned fra Skjæ­rin­ga til hav­na, lag­de de et inn­hugg i ter­ren­get for å kun­ne frak­te kul­let ned med tauba­nen. Fra det­te inn­hug­get kom­mer også bydels­nav­net Skjæ­rin­ga, der blant annet Sys­sel­manns­kon­to­ret lig­ger.

Etter hvert som nye gru­ver kom til, ble også tauba­ne­sys­te­met steg­vis utvi­det. Først lå alle gru­ve­ne i dalen rundt Lon­gye­ar­by­en, men deret­ter når Gruve 5, 6 og 7 ble åpnet, måt­te også trans­port­bån­det strek­kes ut til Advent­da­len. I 1956 ble tauba­ne­sen­tra­len byggd.

I dag er det bare Gruve 7 som fort­satt er i drift, og kull­trans­por­ten fra gru­ven til kaia gjen­nom­fø­res med las­te­bi­ler.

Tauba­nen ble lagt ned i 1987, og nå blir kul­let frak­tet i las­te­bi­ler fra gruve 7 til Kull­ka­ia. I 1991 ble tauba­ne­sen­tra­len åpnet for publi­kum og i 1993 ble den admi­nis­tra­tivt over­ført inn i Sval­bard­mu­seet. En stund ble den brukt til utstil­lin­ger og kul­tu­rel­le arran­ge­ment. I 2003 ble tauba­ne­sen­tra­len fre­det, og i skri­ven­de stund (2019) har den vært luk­ket og låst i man­ge år.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php