spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

SvalSat

SvalSat står for Sval­bard satel­litts­tas­jon. Det er en stor sam­ling av anten­ner på Pla­tå­ber­get like ved Lon­gye­ar­by­en. Kulene som man ser er bare bes­kyt­tel­se mot vind og vær. Anten­ne­ne som er skjult inne i kulene er store para­bol­an­ten­ner. SvalSat ble grunn­lagt i 1997 og dri­ves av Kong­sberg Satel­li­te Ser­vices AS (KSAT).

SvalSat: satel­lit­te­kno­lo­gi på Sval­bard

Det sen­des store meng­d­er data beg­ge vei­er: opp til satel­li­te­ne for å sty­re dem og fra satel­li­te­ne til jor­den til for­skjel­lig bruk. Kun­de­ne – som NASA, ESA, Iri­di­um etc. – dri­ver med navi­gas­jon og kom­mu­ni­kas­jon, forsk­ning og værob­ser­vas­jon og alt mulig som gjø­res med satel­li­ter i dag. Det er ikke kjent om det­te inklu­de­rer mili­tæ­re typer bruk. Sval­bard­trak­ta­ten til­la­ter i hvert fall ikke drift av per­ma­nen­te instal­las­jo­ner til mili­tæ­re for­mål.

SvalSat

SvalSat på Pla­tå­ber­get ved Lon­gye­ar­by­en. Her sen­des og mot­tas store meng­d­er data til og fra satel­li­ter.

2004: fiber­ka­bel til fast­lan­det

Det ble snart nød­ven­dig å opp­grade­re kom­mu­ni­kas­jo­nen til fast­lan­det for å kun­ne hånd­te­re de store meng­d­er data som det er snakk om. Til det­te for­må­let ble det lagt et fiber­ka­bel til fast­lan­det. Det er fak­tisk to kab­ler for å ha en red­un­dant og der­med vel­dig robust struk­tur. På Sval­bard drar også kun­der uten­for SvalSat nyt­te av den ras­ke for­bin­dels­en som kom­mer med kab­lene. I janu­ar 2022 ble en kabel ska­det. Så langt kabel num­mer to fun­ge­rer som den skal går drif­ten uten inns­kren­knin­ger, men da job­ber man uten back­up. Hvis noe skul­le skje med beg­ge to kab­ler samt­idig så vil det ha vel­dig store kon­sek­ven­ser lokalt og uto­ver det kan det ha glo­ba­le ring­vir­knin­ger.

SvalSat

Inn­gan­gen til SvalSat. Blant kun­de­ne er NASA, ESA, Iri­di­um og and­re orga­ni­sas­jo­ner av glo­bal betyd­ning.

Fra seilskip til fiber­ka­bel

Fiber­ka­belen til fast­lan­det gjør eld­re kom­mu­ni­kas­jons­mid­ler over­flø­dig: i gam­le dager treng­te man seilskip for å kun­ne ta brev og annet med søro­ver eller nord­o­ver. Så ble kom­mu­ni­kas­jo­nen hevet på 1900-tal­lets nivå da tele­grafs­tas­jo­nen ble byg­get på Fin­nes­et, sør for dagens Barents­burg (som fan­tes ikke den­ne gan­gen), i 1911. Men man måt­te fort­satt ta seg frem med båt eller hun­de­sle­de for for­bin­dels­en mel­lom Fin­nes­et og boset­nin­ge­ne. Sene­re tok radiol­in­jean­ten­ner på fjell mel­lom boset­nin­ge­ne og radiostas­jo­nen – som i store deler av 1900-tal­let var Isfjord Radio med belig­gen­het på Kapp Lin­né på ves­t­kys­ten – seg av den­ne opp­ga­ven.

SvalSat

SvalSat i 2009. Den­ne gan­gen var anleg­get fort­satt for­holds­vis beskje­dent.

SvalSat: vekst, arbei­ds­plas­ser og sen­si­tiv tekno­lo­gi

Men til­ba­ke til anleg­get på Pla­tå­ber­get. SvalSat har grodd i alle år, og i dag (2022) er det omt­rent 100 store anten­ne­ku­ler som står på pla­tået sør­ve­st for fly­plas­sen. KSAT har sir­ka 40 ansat­te i Lon­gye­ar­by­en. Det er en vei mel­lom SvalSat og vei­en mel­lom fly­plas­sen og byen, men den er stengt for offent­li­ghe­ten. Sel­ve anleggsom­rå­det er fak­tisk ikke helt stengt for offent­li­ghe­ten. Hvis du er på fot­tur i områ­det er det lov å pas­se­re. Det er til og med lov å ta bil­der på uts­iden, selv om det kan­skje ikke er meget populært. Hvis du er alt­for ivrig med kame­raen, kan det ikke ute­luk­kes at noen kom­mer for en liten prat. Uan­sett slip­per man ikke inn, og i til­fel­le man får adgang er det van­lig­vis for­budt å ta bil­der innen­dørs.

Foto­ga­le­rie SvalSat

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.01.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php