spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard 2017 med SY Arctica II, 27. juli-15. august 2017

Galleri 5: Storjorden

Man kan nep­pe si at de sis­te dage­ne had­de vært kje­de­li­ge, men … dis­se dage­ne her og nå skul­le bli noe vel­dig spe­sielt. Det var et øns­ke om å få se isbjørn – ikke et vold­somt øns­ke, og vi had­de jo sett noen, men med tan­ke på poten­si­al­et som helt klart var til stede var det jo fort­satt mulig å for­bed­re seg litt. Og det var net­to­pp det som skjed­de nå. Vi så ikke mind­re enn 7 bam­ser i et døgn eller var det kan­skje to. Inklu­dert noen obser­vas­jo­ner på lang avstand. Tre gode obser­vas­jo­ner. Og en vel­dig god en, som vi vil nep­pe glem­me.

Noe annet som vi vil nep­pe glem­me var pas­sas­jen av Orm­ho­let, spen­nen­de som all­tid. Og en utro­lig vak­ker kveld­stur på en liten øy som gav oss inn­trykket av å være de førs­te her. Og det er fak­tisk godt mulig at vi var de førs­te turis­tene her, i det minds­te.

Så fulg­te den lan­ge pas­sas­jen rundt Sør­kap­pet. Vin­den blås­te opp og Arc­ti­ca II, som ikke akku­rat er noe racing boat, kom opp til 12 knopp has­ti­ghet. Det fikk skip­pe­ren Hein­rich til å smi­le! Det var ikke fritt for at noen and­re ombord kom til å smi­le ikke før litt sene­re, da vi had­de lagt Sør­kap­pet bak oss og kom i ly igjen.

Gal­le­ri 5: Storfjor­den fra Heley­sund til Sør­kapp

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Nord­kys­ten  → Nord­aus­t­land  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Storfjor­den  → Ves­t­kys­ten (2)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php