spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Kval­ross­buk­ta

Kval­ross­buk­ta 1

Kval­ross­buk­ta lig­ger på den sørøst­li­ge siden av Bjørnøya og er en av de få buk­tene på øya hvor det er enkelt å gå i land, her er det også rela­tiv flatt. Selv om det er ganske grunt på enkel­te steder og selv om buk­ta ikke lig­ger spe­sielt godt skje­r­met, var det­te det bes­te stedet i områ­det å eta­ble­re en hval­fangststas­jon på.

Kval­ross­buk­ta 2

Hval­fangststas­jo­nen i Kval­ross­buk­ta var i bruk mel­lom 1905 og 1908, som var den and­re peri­oden med ark­ti­sk hval­fangst. De tid­li­ge­re hval­fan­ger­ne, i det 17. århund­re, bruk­te robå­ter og har­pu­ner som ble kas­tet ut med hånd. I begy­n­nel­sen av det 20. århund­re­de, den indus­tri­el­le tid­sal­de­ren, had­de hval­fan­ger­ne damp­kraft og har­punk­a­no­ner med eks­plo­si­ve har­pun­ho­der til dis­po­sis­jon. Det­te betyd­de at det var mulig å fan­ge alle hval­ar­ter, inklu­si­ve de størs­te og ras­kes­te. Blåh­val, finnhval og knølhval ble nær­mest utryd­det i Nord-Atlan­te­ren i løpet av noen få år. Etter det ble hval­fangs­tet dre­vet len­ger sør, mot Ant­ark­tis.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php