spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil

Ny-Ålesund: Koldewey-stasjonen

360° panoramabilde

Kol­dew­ey-stas­jo­nen hører til det tyske Alfred Wege­ner Insti­tu­te (AWI) i Ny-Åle­sund. Den er opp­kalt etter Carl Kol­dew­ey, lede­ren av den førs­te tyske ark­tis­ke ekspe­dis­jon i 1868, som end­te i Spits­ber­gen. Beg­re­pet AWI­PEV inklu­de­rer også de frans­ke forsk­nings­fa­si­li­te­te­ne i og i nær­he­ten av Ny-Åle­sund. Det er et godt sam­ar­beid mel­lom de tyske og de frans­ke for­sker­ne på stedet.

Det såkal­te “Blue House”, som lig­ger mer sen­tralt rett bak Amund­sen sta­tu­en, er også en del av Kol­dew­ey-stas­jo­nen, men det er ikke her det mes­te av forsknin­gen blir utført. Hoved­de­len av forsknin­gen blir gjort i bygn­in­gen som man kan se her. Kulen på taket er satt opp for å bes­kyt­te en LIDAR. Det­te er noe som fun­ge­rer på en lignen­de måte som en radar, for­skjel­len er at den er basert på laser­te­kno­lo­gi og ikke på radar­strå­ler. Spred­ning og refl­ek­s­jon av laser­strå­ler blir for eks­em­pel brukt til å bestem­me kon­sen­tras­jo­nen av aero­so­ler i atmos­fæ­ren. En annen del av forsknin­gen i Kol­dew­ey-stas­jo­nen er tileg­net bio­lo­gi, hovedsa­ke­lig marin­bio­lo­gi.

Den­ne lil­le bygn­in­gen som lig­ger bak hoved­bygn­in­gen til Kol­dew­ey stas­jo­nen spil­ler også en vik­tig rol­le. Det er det såkal­te bal­long­hu­set og herif­ra blir det regel­mes­sig sendt opp vær­bal­lon­ger på de internas­jo­na­le fast­sat­te tide­ne for meteo­ro­lo­gis­ke obser­vas­jo­ner. Dis­se vær­bal­lon­ge­ne kan gå opp til en høy­de på over 30 kilo­me­ter og de sam­ler inn data som for eks­em­pel stan­dard meteo­ro­lo­gis­ke para­me­ter som luft­trykk, tem­pe­ra­tur og fuk­ti­ghet, men også ozon­kon­sen­tras­jo­nen i luf­ten for å over­våke det som van­lig­vis refe­re­res til det ark­tis­ke “ozon­hul­let”.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php