spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Langeøya

360° panoramas

På Lan­geøya kun­ne nav­net godt bes­kre­vet lands­ka­pet: Den er bare 50-60 meter bred fle­re steder, men seks kilo­me­ter lang! Men nav­net har ingen­ting med lands­ka­pet å gjø­re, øyen fikk nav­net sitt etter en tysk geo­graf fra 1800-tal­let. Det sam­me er til­fel­let ved naboøye­ne på den lil­le øygrup­pen Bas­tianøye­ne, som lig­ger lengst sør i Hin­lo­penstre­tet.

Lan­geøya og Kie­per­tøya som lig­ger sørøst for først­nevn­te er de to størs­te øye­ne i Bas­tianøye­ne. Uto­ver dis­se to er det nes­ten bare Pescheløya som kan kal­les for en ski­k­ke­lig øy; res­ten er nok bare hol­mer og skjær.

Lan­geøya – Pano 1

For­men på Lan­geøya (og Kie­per­tøya, som er ganske lik) er iøy­ne­fal­len­de på kar­tet: Den bes­tår av en serie av fem stein­h­au­ger som er mel­lom 37 og 54 meter høye. Mel­lom dis­se er det lavt­lig­gen­de, sma­le land­for­bin­del­ser. Geo­lo­gisk sett bes­tår Lan­geøya og naboøye­ne ute­luk­ken­de av doleritt, som er en stør­k­nings­ber­g­art. Ved de lavt­lig­gen­de land­for­bin­dels­e­ne fin­nes det noen stren­der av grov grus med noe driv­tøm­mer og det uun­gåe­li­ge plast­søp­pelet som fin­nes nes­ten over­alt på kyst­lin­jen rundt hele Sval­bard.

Lan­geøya – Pano 2

Det er nep­pe noe vege­tas­jon uto­ver en del lav. Det er hel­ler ikke noe sted­fast dyre­liv bort­sett fra noen hek­ken­de fug­ler som rød­nebb­ter­ner og ved en liten inns­jø små­lom. Men det er ikke uvan­lig å se hval­ross svøm­men­de i far­van­net omk­ring Bas­tianøye­ne, og det har sik­kert vært en isbjørn et eller annet sted på øye­ne. I 1995 var det en ulykke på Kie­per­tøy­en med en aggres­siv isbjørn hvor en mann døde, så vær for­sik­tig der­som du skul­le fin­ne vei­en dit en gang.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php