spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guidebok pfeil

For­lands­und: Eidem­buk­ta

Eidem­buk­ta 1

Spits­ber­gens ves­t­kyst byr på et variert kyst­lands­kap som bærer preg av de enor­me kref­te­ne fra vind og sjø. Vide bukter med grus-stren­der blir avbrutt av små fjell­knau­ser. De bre­de strand­fla­tene er karak­te­ris­tisk for det­te områ­det. Detal­je­ne til hvor­dan dis­se er blitt dan­net er ikke kjent. Eros­jo­nen av kys­ten samt­idig med at lan­det er blitt hevet gjen­tat­te gan­ger samt inn­syn­knin­gen av jor­do­ver­fla­ten under den kvar­tæ­re isti­den og iss­mel­tin­gen spil­te en vik­tig rol­le. Men uav­hen­gig av hvor­dan det ble for­met, er resul­ta­tet et fasci­ne­ren­de, variert og vidt lands­kap.

Eidem­buk­ta 2

I begyn­nel­sen av juni er det fort­satt mye snø på tun­draen ved ves­t­kys­ten, men etter­som dage­ne går, smel­ter snøen og vege­tas­jo­nen kom­mer mer og mer til syne. Reins­dy­re­ne strei­fer rundt og nyter at vin­te­ren er over for den­ne gang og utalli­ge gjess sam­ler seg på ves­t­kys­ten i store grup­per etter det anstren­gen­de vårtrek­ket. Snart vil de spre seg til de for­skjel­li­ge hek­keplas­se­ne.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php