spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ekmanfjord: Coraholmen

360°-Panoramabilde

Den lil­le øyen Cora­hol­men er en skjult per­le med tan­ke på lands­kap og natur­his­to­rie. Den er omrin­get av impon­e­ren­de fjell inklu­dert Kolos­se­um (høy­es­te syn­li­ge del: 605 meter) og Kapi­tol (858 meter). Det­te vir­ker kan­skje ikke høyt, men dis­se fjel­le­ne er ikke mind­re impon­e­ren­de enn vak­re for det; de er uni­ke i både utse­en­de og karak­ter.

Det sam­me gjel­der Cora­hol­men. I tusen­vis av år etter den sis­te isti­den (omt­rent 10,000 år siden, noe lengre) har den vært en flat, grønn, tun­d­ra­dekt øy, inn­til Sef­strömnbreen had­de et raskt frem­rykk sent på 1800-tal­let, og etter­lot Cora­hol­mens ves­t­li­ge del i et kaos av more­ner og gjør­me­te pyt­ter. Den rød­far­ge­de sand­stei­nen (‘Old Red’ fra devon­ti­den) i dre­ne­rings­om­rå­det til Sef­strömns­breen har gitt områ­det den fine, rød­li­ge far­gen. Skjell og kolo­nier med kalk­al­ger (ligner koral­ler) gjør det tyde­lig at isbreen pluk­ket opp biter av fjord­bun­nen og mari­ne sedi­men­ter fra øyen (heve­de strand­vol­ler) før det blan­det alt sam­men i et enormt more­ne­lands­kap. Det er der­for mulig å rekon­strue­re en god del av lands­kap­se­vo­lus­jo­nen her: fra avset­nin­gen av ‘Old Red’ devon­ske sedi­men­ter for nes­ten 400 mil­lio­ner år siden, til gla­si­as­jo­nen sist istid, etterfulgt av dan­nel­sen av heve­de stren­der (dis­se fin­nes fort­satt på den øst­li­ge delen av Cora­hol­men) av post­gla­si­al iso­sta­tisk land­he­ving (ikke let å fors­tå? Les Stein og Is), bre­frem­rykk under den lil­le istid på 1800-tal­let, og breens tyde­li­ge til­ba­ket­re­k­ning siden den gang.

Og så er det, selv­føl­ge­lig, dyre­li­vet. Ark­tis­ke ter­ner og ender fin­nes i store antall. Du må være svært for­sik­tig når du tråk­ker rundt i områ­det under hek­ke­se­son­gen. Det er små­lo­mer i noen av inns­jøe­ne, og i 2013 had­de vi et flott møte med en sjel­den sabi­ne­måke på Cora­hol­men.

Cora­hol­men har en noe mind­re nabo, Flin­thol­men, som har gjen­nom­gått sam­me geo­lo­gis­ke his­to­rie som Cora­hol­men og er tils­va­ren­de lik med tan­ke på lands­kap og utse­en­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php