spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ekmanfjord: Coraholmen

360°-Panoramabilde

Den lil­le øyen Cor­a­hol­men er en skjult per­le med tan­ke på lands­kap og natur­his­to­rie. Den er omrin­get av impo­ne­ren­de fjell inklu­dert Kolos­se­um (høyes­te syn­li­ge del: 605 meter) og Kapi­tol (858 meter). Det­te vir­ker kanskje ikke høyt, men dis­se fjel­le­ne er ikke mind­re impo­ne­ren­de enn vak­re for det; de er uni­ke i både utseen­de og karak­ter.

Det sam­me gjel­der Cor­a­hol­men. I tus­en­vis av år etter den sis­te istiden (omt­rent 10,000 år siden, noe leng­re) har den vært en flat, grønn, tund­ra­dekt øy, inn­til Sef­strömnbreen had­de et raskt frem­rykk sent på 1800-tal­let, og etter­lot Cor­a­hol­mens ves­t­li­ge del i et kaos av more­ner og gjør­me­te pyt­ter. Den rød­far­ge­de sand­stei­nen (‘Old Red’ fra devon­ti­den) i dre­ne­ringsom­rå­det til Sef­strömns­breen har gitt områ­det den fine, rød­li­ge far­gen. Skjell og kolo­nier med kalk­al­ger (ligner koral­ler) gjør det tyde­lig at isbreen pluk­ket opp biter av fjor­dbun­nen og mari­ne sedi­men­ter fra øyen (heve­de strand­vol­ler) før det blan­det alt sam­men i et enormt moren­e­lands­kap. Det er der­for mulig å rekon­strue­re en god del av lands­kap­se­vo­lus­jo­nen her: fra avset­nin­gen av ‘Old Red’ devons­ke sedi­men­ter for nes­ten 400 mil­lio­ner år siden, til gla­si­as­jo­nen sist istid, etter­fulgt av dan­nel­sen av heve­de stren­der (dis­se fin­nes fort­satt på den øst­li­ge delen av Cor­a­hol­men) av post­gla­si­al iso­sta­ti­sk land­he­ving (ikke let å forstå? Les Stein og Is), bre­frem­rykk under den lil­le istid på 1800-tal­let, og breens tyde­li­ge til­ba­ket­re­kning siden den gang.

Og så er det, selvføl­ge­lig, dyre­li­vet. Ark­ti­s­ke ter­ner og ender fin­nes i store ant­all. Du må være svært for­sik­tig når du tråk­ker rundt i områ­det under hek­ke­se­son­gen. Det er små­lo­mer i noen av inns­jøe­ne, og i 2013 had­de vi et flott møte med en sjel­den sabi­ne­må­ke på Cor­a­hol­men.

Cor­a­hol­men har en noe mind­re nabo, Flin­thol­men, som har gjen­nom­gått sam­me geo­lo­gis­ke his­to­rie som Cor­a­hol­men og er tils­va­ren­de lik med tan­ke på lands­kap og utseen­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php