spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSval­bard info­si­de → Dyre­liv

Dyreliv på Svalbard (fugler og pattedyr)

De fles­te dyre­ar­ter på Sval­bard er fug­ler, hove­dsa­ke­lig sjø­fug­ler. Til sam­men er omt­rent 30 fugle­ar­ter regis­trert som sed­van­li­ge hek­ke­re på Sval­bard (til sam­men­ligning er det 60 på Grøn­land), og i til­legg kom­mer et stort ant­all fug­ler som migre­rer hit. I størst ant­all er alke­kon­ge (Alle alle), samt polarom­vi­en som hek­ker i store kolo­nier. Det fin­nes også for­skjel­li­ge måker: den van­li­ge er for eks­em­pel krykkje (Ris­sa tri­dac­ty­la) og tre måker fra jofa­mi­li­en (tju­vjo og de mer sjeld­ne polar­jo og fjell­jo).

Hav­hes­ten (Ful­ma­rus gla­cia­lis) er et van­lig syn, som også ærfug­len (Soma­te­ria molis­si­ma) er, i mot­set­ning til den sjeld­ne prak­tær­fug­len. Tre gås­ar­ter hek­ker jevn­lig her (hvit­kinn­gå­sen, kort­nebb­gå­sen og ring­gå­sen). Det fin­nes man­ge mind­re vade­fug­ler og lofug­ler også, som polar­svøm­mes­ni­pen, fjæ­re­plyt­ten osv. Små­lo­mer hek­ker nær små inns­jøer i tund­ra­en. En av de mest sjeld­ne fugle­ar­te­ne er rosen­må­ken, som jeg bare har sett én gang på 10 år. Sær­lig i vin­ter­se­son­gen vil du ofte bli ang­re­pet av den ark­ti­s­ke ter­nen (hold avstand fra kolo­ni­ene på den fla­te tund­ra­en og ald­ri prøv å tref­fe fug­le­ne!)

Birds

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Av pat­te­dy­re­ne fin­nes det kun et fåtall arter. Det enes­te vir­ke­li­ge land­pat­te­dy­ret på Sval­bard er reins­dy­ret, som fin­nes på de fles­te øyer i øygrup­pen. Den ark­ti­s­ke reven føl­ger ofte etter isbjør­nen ut på dri­vi­sen, sær­lig vin­ter­stid. Dyre­liv blant mari­ne pat­te­dyr er rikere enn det på land, og her inklu­de­rer vi isbjør­nen, som migre­rer og som det fin­nes fle­re tusen av i Franz-Josef-Land og Sval­bard områ­de­ne. Hval­ros­sen, et annet karak­te­ris­ti­sk dyr i Ark­tis, var nes­ten utryd­det i Spits­ber­gen på 1950-tal­let, men har siden økt i ant­all. Det fin­nes fle­re and­re sel­ar­ter, og nær kys­ten fin­ner man gje­r­ne ring­sel og storkob­be. Fle­re pat­te­dyr som mos­kus­ok­sen og snøug­len ble intro­du­sert på tid­lig 1900-tal­let, men er nå utryd­det igjen.

Mam­mals

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php