spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
HomeSval­bard info­si­de → Dyre­liv

Dyreliv på Svalbard (fugler og pattedyr)

De fles­te dyre­ar­ter på Sval­bard er fug­ler, hovedsa­ke­lig sjø­fug­ler. Til sam­men er omt­rent 30 fug­le­ar­ter regis­trert som sedv­an­li­ge hek­ke­re på Sval­bard (til sam­men­lig­ning er det 60 på Grøn­land), og i til­legg kom­mer et stort antall fug­ler som migre­rer hit. I størst antall er alke­kon­ge (Alle alle), samt pol­arom­vi­en som hek­ker i store kolo­nier. Det fin­nes også for­skjel­li­ge måker: den van­li­ge er for eks­em­pel krykkje (Ris­sa tri­dac­ty­la) og tre måker fra jofa­mi­li­en (tju­v­jo og de mer sjeld­ne polar­jo og fjell­jo).

Hav­hes­ten (Ful­ma­rus gla­cia­lis) er et van­lig syn, som også ærfug­len (Soma­te­ria molis­si­ma) er, i mot­set­ning til den sjeld­ne prak­tær­fug­len. Tre gås­ar­ter hek­ker jevn­lig her (hvitkinn­gå­sen, kort­nebb­gå­sen og ring­gå­sen). Det fin­nes man­ge mind­re vade­fug­ler og lofug­ler også, som polarsvøm­mes­ni­pen, fjæ­re­p­lyt­ten osv. Små­lo­mer hek­ker nær små inns­jøer i tun­draen. En av de mest sjeld­ne fug­le­ar­te­ne er rosen­måken, som jeg bare har sett én gang på 10 år. Sær­lig i vin­ter­se­son­gen vil du ofte bli angre­pet av den ark­tis­ke ter­nen (hold avstand fra kolo­niene på den fla­te tun­draen og aldri prøv å tref­fe fug­le­ne!)

Birds

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Av pat­te­dy­re­ne fin­nes det kun et fåtall arter. Det enes­te vir­ke­li­ge land­pat­te­dy­ret på Sval­bard er reins­dy­ret, som fin­nes på de fles­te øyer i øygrup­pen. Den ark­tis­ke reven føl­ger ofte etter isbjør­nen ut på dri­vi­sen, sær­lig vin­ters­tid. Dyre­liv blant mari­ne pat­te­dyr er rike­re enn det på land, og her inklu­de­rer vi isbjør­nen, som migre­rer og som det fin­nes fle­re tusen av i Franz-Josef-Land og Sval­bard områ­de­ne. Hval­ros­sen, et annet karak­te­ris­tisk dyr i Ark­tis, var nes­ten utryd­det i Spits­ber­gen på 1950-tal­let, men har siden økt i antall. Det fin­nes fle­re and­re sel­arter, og nær kys­ten fin­ner man gjer­ne ring­sel og stor­kob­be. Fle­re pat­te­dyr som mos­ku­sok­sen og snøug­len ble intro­du­sert på tid­lig 1900-tal­let, men er nå utryd­det igjen.

Mammals

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php