spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Rei­se­dag­bø­ker og bil­derArk­tis 2022 → Spits­ber­gen 30.5.-7.6. med SV Anti­gua

Spitsbergen 30.5.-7.6. med SV Antigua

Med SV Antigua til isen og det arktiske dyrelivet

SV Antigua 2022, drivis på nordsiden av Spitsbergen

SV Anti­gua i åpen dri­vis på nord­kys­ten av Spits­ber­gen.

«Med SV Anti­gua til isen og det ark­ti­s­ke dyre­li­vet“ – det var over­skrif­ten til den­ne turen, og det var jo net­topp det vi fikk opp­le­ve i løpet av den­ne fan­tas­ti­s­ke uken. Vi var hel­di­ge med været på hele turen og med dyre­li­vet som vi fikk se ved fle­re anled­nin­ger, inklu­dert isbjørn, hval­ross og en del for­skjel­li­ge fugle­ar­ter. Og i til­legg kom­mer jo inlands­tign­in­ge­ne som vi fikk gjø­re, deri­blant mind­re ofte besøk­te men vel­dig spen­nen­de og vak­re steder som Fug­le­hu­ken på Prins Karls For­lan­det og Bis­ka­yar­hu­ken øst for Raudfjor­den.

Rei­se­dag­bok Spits­ber­gen med SV Anti­gua, 30. mai – 07 juni 2022

Det fin­nes to for­skjel­li­ge versjo­ner. Sel­ve inn­hol­det er det sam­me, men de har for­skjel­lig fil­s­tør­rel­se og kva­li­tet. Tysk tekst

Bil­de­gal­le­rier – Med SV Anti­gua til isen og det ark­ti­s­ke dyre­li­vet

Trykk på len­ke­ne for å åpne sider med bil­de­gal­le­rier og kor­te for­tel­lin­ger om de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne spen­nen­de turen:

Pan­ora­ma­si­de Bis­ka­yar­hu­ken

Som all­tid tar jeg enhver anled­ning til å sam­le mate­ria­ler til å byg­ge sider med vir­tu­el­le turer til for­skjel­li­ge steder på Sval­bard, for å gjø­re øygrup­pe i sin hel­het (så langt som mulig) tilg­jen­ge­lig for alle, inklu­dert de man­ge i den­ne store ver­den som ikke har anled­ning til å få opp­le­ve det selv. På den­ne turen had­de jeg anled­ning til å ta rele­van­te bil­der på Bis­ka­yar­hu­ken, og den­ne siden er alle­re­de opp­ret­tet nå. Trykk her for å ta en liten tur til Bis­ka­yar­hu­ken på nord­kys­ten av Spits­ber­gen!

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.06.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php