spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Kapp Borthen: Et tysk flyvrak fra andre verdenskrig

360 grader panoramabilder og litt om historien

Kapp Bor­then er en odde uten­for en vids­trakt kyst­s­let­te på Spits­ber­gens ves­t­kyst, mel­lom Bell­sund og Horn­sund. De vel­di­ge Tor­ellbrea­ne og de små Isøya­ne lig­ger ikke langt unna.

Slettel­an­det ved Kapp Bor­then, mel­lom kys­ten og more­nen ved Nord­re Tor­ell­breen, er gans­ke goldt og ens­for­mig.

Under den and­re ver­dens­krig, den 14. sep­tem­ber 1942, måt­te et tysk kampf­ly nød­lan­de her. Det var en Ju 88 som had­de vært med på et angrep på en kon­voi sør for Spits­ber­gen. Fly­et ble ska­det og manns­ka­pet prøv­de å nå frem til et områ­de som var for­hånds­be­stemt som en egnet landings- og avhen­tingsplass for akku­rat i slike til­fel­ler. Men fly­et nåd­de ikke så langt og beset­nin­gen måt­te gå ned ved Kapp Bor­then. Jun­ke­ren ble sprengt og manns­ka­pet gikk til fots nord­o­ver til landings­plas­sen – det var bare et flat områ­de i tun­draen – hvor men­ne­ne snart ble hen­tet av et annet fly.

Vra­ket lig­ger fort­satt på sam­me sted i slettel­an­det ved Kapp Bor­then den dag i dag. Det er ikke det enes­te flyv­ra­ket fra kri­gen som lig­ger på Sval­bard. Det fin­nes et vrak ved den gam­le fly­plas­sen i Advent­da­len, ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en. Det­te vra­ket er lett tilg­jen­ge­lig, noe man kan ikke si om fly­et ved Kapp Bor­then. Uto­ver det­te fin­nes det spred­te res­ter etter et tysk kampf­ly på fjells­i­den oven­for Hior­th­hamn på nordsi­den av Advent­fjor­den. Det­te fly­et ble skutt ned av nor­ske sol­da­ter i Lon­gye­ar­by­en.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.12.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php