spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Kapp Borthen: Et tysk flyvrak fra andre verdenskrig

360 grader panoramabilder og litt om historien

Kapp Bort­hen er en odde uten­for en vids­trakt kyst­s­let­te på Spits­ber­gens ves­t­kyst, mel­lom Bellsund og Horn­sund. De vel­di­ge Torell­b­rea­ne og de små Isøya­ne lig­ger ikke langt unna.

Slet­telan­det ved Kapp Bort­hen, mel­lom kys­ten og more­nen ved Nord­re Torell­breen, er ganske goldt og ens­for­mig.

Under den and­re ver­dens­k­rig, den 14. sep­tem­ber 1942, måt­te et tysk kampf­ly nød­lan­de her. Det var en Ju 88 som had­de vært med på et angrep på en kon­voi sør for Spits­ber­gen. Fly­et ble ska­det og manns­ka­pet prøv­de å nå frem til et områ­de som var for­hånds­bes­temt som en egnet lan­dings- og avhen­tingsplass for akku­rat i sli­ke til­fel­ler. Men fly­et nåd­de ikke så langt og beset­nin­gen måt­te gå ned ved Kapp Bort­hen. Jun­ke­ren ble sprengt og manns­ka­pet gikk til fots nordover til lan­dings­plas­sen – det var bare et flat områ­de i tund­ra­en – hvor men­ne­ne snart ble hen­tet av et annet fly.

Vra­ket lig­ger fort­satt på sam­me sted i slet­telan­det ved Kapp Bort­hen den dag i dag. Det er ikke det enes­te fly­v­ra­ket fra kri­gen som lig­ger på Sval­bard. Det fin­nes et vrak ved den gam­le fly­plas­sen i Advent­da­len, ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en. Det­te vra­ket er lett tilg­jen­ge­lig, noe man kan ikke si om fly­et ved Kapp Bort­hen. Uto­ver det­te fin­nes det spred­te res­ter etter et tysk kampf­ly på fjells­i­den oven­for Hior­th­hamn på nordsi­den av Advent­fjor­den. Det­te fly­et ble skutt ned av nor­ske sol­da­ter i Lon­gye­ar­by­en.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.12.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php