spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Barentsburg: Sentrum

360°-Panorama

Etter den tøf­fe opps­tig­ning fra hav­nen til Barents­burg kom­mer du til det­te stedet som er nabo­en til det store Kul­tur­hu­set, en suve­nir­bu­tikk og den gam­le kan­ti­nen («Cto­lo­va­ya»). Sist­nevn­te står tomt for tiden og er litt av en ruin, men den er bes­kyt­tet av loven for­di den er en av de få struk­tu­rel­le gjen­stan­der i Barents­burg som var her før 2. ver­dens­krig. Det mes­te av Barents­burg ble øde­lagt under et tysk angrep i 1943.

På veg­gen til den gam­le kan­ti­na hen­ger det et stort bil­de som viser en typi­sk pol­fa­rer. Noen sier at det er et idea­li­se­ren­de bil­de av Wla­di­mir Alex­an­d­ro­witsch Rus­a­nov (mer om ham i seks­jo­nen om det gam­le museet / Kul­tur­hu­set), mens and­re påpe­ker at lik­he­ten mel­lom per­so­nen på bil­det og Rus­a­nov er nokså liten.

Uan­sett, dik­tet i bil­det skal fortel­le folk at men­nes­ke­he­tens fremt­id fin­nes et sted langt nord, og prø­ver å over­be­vi­se den tid­li­ge befol­knin­gen i Barents­burg over hvor vik­tig deres isol­er­te opp­hold og arbeid i Ark­tisen var. Om det vir­ket ..? Fak­tisk var kan­skje ikke Rus­a­nov akku­rat den ret­te per­so­nen til å frem­me et slikt opp­mun­tren­de buds­kap til sine sene­re polar­for­sker­kol­leg­aer: han fors­vant i den rus­sis­ke ark­tisen under hans sis­te (det er vel åpen­bart at det var hans sis­te) ekspe­dis­jon.

Den rus­sis­ke teks­ten er en del av en dikt skre­vet av Robert Rozhdest­vens­kiy med tit­tel­en «Den ark­tis­ke sykdom­men».

… значит, где б ты теперь
ни странствовал,
на пороге любой весны
будешь бредить полярными
трассами,
будешь видет снежные сны.

Den­ne engels­ke over­set­tel­sen ble skre­vet av Ruzan­na Cher­na­ko­va (takk for det!):

So whe­re­ver you are wan­de­ring now
On the ver­ge of any spring
You will rave about polar roads
You will be see­ing sno­wy dreams

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php