spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Barentsburg: Sentrum

360°-Panorama

Etter den tøf­fe opp­s­tigning fra hav­nen til Bar­ents­burg kom­mer du til det­te stedet som er nabo­en til det store Kul­tur­huset, en suve­nir­bu­tikk og den gam­le kan­ti­nen («Ctolo­va­ya»). Sist­nevn­te står tomt for tiden og er litt av en ruin, men den er bes­kyt­tet av loven for­di den er en av de få struk­tu­rel­le gjen­stan­der i Bar­ents­burg som var her før 2. ver­dens­k­rig. Det mes­te av Bar­ents­burg ble øde­lagt under et tysk angrep i 1943.

På veg­gen til den gam­le kan­ti­na hen­ger det et stort bil­de som viser en typi­sk pol­fa­rer. Noen sier at det er et idea­li­se­ren­de bil­de av Wla­di­mir Alex­an­d­ro­witsch Rus­a­nov (mer om ham i seks­jo­nen om det gam­le museet / Kul­tur­huset), mens and­re påpe­ker at lik­he­ten mel­lom per­so­nen på bil­det og Rus­a­nov er nok­så liten.

Uan­sett, dik­tet i bil­det skal for­tel­le folk at men­nes­ke­he­tens frem­tid fin­nes et sted langt nord, og prø­ver å over­be­vi­se den tid­li­ge befol­k­nin­gen i Bar­ents­burg over hvor vik­tig deres iso­l­er­te opp­hold og arbeid i Ark­tisen var. Om det vir­ket ..? Fak­ti­sk var kanskje ikke Rus­a­nov akku­rat den ret­te per­so­nen til å frem­me et slikt opp­mun­tren­de buds­kap til sine sene­re polar­forsker­kol­le­ga­er: han forsvant i den rus­sis­ke ark­tisen under hans sis­te (det er vel åpen­bart at det var hans sis­te) eks­pe­dis­jon.

Den rus­sis­ke teks­ten er en del av en dikt skre­vet av Robert Rozhdest­vens­kiy med tit­te­len «Den ark­ti­s­ke syk­dom­men».

… значит, где б ты теперь
ни странствовал,
на пороге любой весны
будешь бредить полярными
трассами,
будешь видет снежные сны.

Den­ne engels­ke over­set­tel­sen ble skre­vet av Ruz­an­na Cher­na­ko­va (takk for det!):

So whe­re­ver you are wan­de­ring now
On the ver­ge of any spring
You will rave about polar roads
You will be see­ing sno­wy dreams

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php