spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Lågøya: Mollbukta

360 grader panoramabilder og litt info om Lågøya og fangsthytta

Som nav­net avs­lø­rer er Lågøya en gans­ke så flat øy. Den lig­ger på nord­vest­siden av Nord­aus­t­lan­det. Far­van­net er dår­lig opp­målt og del­vis grunt og det­te er nok hoved­grun­nen for at Lågøya får lite besøk. Det kom­mer i til­legg at det gjel­der et ferd­sels­for­bud på ves­t­siden av øya som inklu­de­rer Purchas­ne­set (nordspis­sen) og far­van­net 500 m ut fra kys­ten. Det­te gjel­der f.o.m. 15 mai t.o.m. 15 august. Ferd­sels­for­bu­det kom i 2014. Tid­li­ge­re had­de Purchas­ne­set vært en populær ilands­tig­nings­plass. Der lig­ger det en hval­ross­ko­lo­ni som ofte tiltrek­ker seg isbjørn og et sted i nær­he­ten fin­nes en av få hek­keplas­ser til den sjeld­ne sabi­ne­må­ka.

Den førs­te pan­ora­men gir et godt inn­trykk av det fla­te, kar­ri­ge lands­ka­pet.

Moll­buk­ta – Pano 1

Nå er vi i Moll­buk­ta på øst­siden av Lågøya. Buk­ta er gans­ke grunn. På nordsi­den står det en gam­mel fang­sthyt­te, bygd i 1908 av nor­ske fang­st­menn. De fikk 30 isbjørn under over­vint­rin­gen. Fang­s­tom­rå­det og hyt­ta ble brukt en gang til i 1923-24. Det fin­nes en dag­bok fra den­ne over­vint­rin­gen: Dag­bok fra Nord­aus­t­lan­det 1923-1924 skre­vet av Oskar Mey­er Olsen og publi­sert i 1999 av ARC – Arc­tic Rese­arch and Con­sul­ting DA i Oslo. Spen­nen­de lese­stoff, spe­sielt hvis man har anled­ning å kom­me seg til Lady Fran­k­lins­fjor­den og Lågøya en gang.

Moll­buk­ta – Pano 2

Siden 1924 har hyt­ta stort sett stått for­latt og ensomt bort­sett fra noen få kort­va­ri­ge besøk av for­ske­re. I juli 1987 var bio­lo­gen og hval­ross­spe­sia­lis­ten Ian Gjertz der en stund. Den­ne gan­gen var hyt­ta ikke i sin bes­te stand og de man­ge åre­ne som fulg­te had­de ikke gjort ting bed­re. Oskar Mey­er-Olsen skrev i dag­bo­ka si om et besøk hos kame­ra­te­ne som over­vin­tret i den­ne hyt­ta den 13. mars 1924 mens tem­pe­ra­tu­ren lå på 33 kul­de­gra­der:

Det var et uhyg­ge­lig sted. Et tykt islag på veg­ge­ne og inn over gul­vet. Det var bare en kva­drat­me­ter bart gulv i mid­ten. En stor steinhaug i kro­ken ca. en meter høy. Ovnen måt­te være så høyt for at røre­ne kun­ne rek­ke opp gen­nom taket. De var beg­ge fullt påk­ledd i ano­rakk, skinn­lue og van­ter på og tem­pe­ra­tu­ren var ca. 10 kul­de­gra­der inne i hyt­ten. Ovnen trakk ikke opp og røy­ken stod ut gjen­nom alle dens sam­men­føy­nin­ger …

Moll­buk­ta – Pano 3

Det ser ut som om hyt­ta had­de besøk fra den fjer­ne østen en gang. Oven­for døren er et skilt av tre med asia­tis­ke boksta­ver: 望京小舍
Etter det som jeg har fått av erfa­ring betyr det «sav­ner Bei­jing fra den­ne hyt­ta» eller „hyt­ta som ven­der mot Bei­jing“. Jeg har ingen pei­ling på hvem som har skre­vet det­te, når eller hvor­for.

Kinesisk tegn, hytta i Mollbukta

Kine­sis­ke tegn på hyt­ta på Moll­buk­ta.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.01.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php