spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Alkhornet

Arktis natur fra fjord til fjell i Isfjorden

Alk­hor­net er en klip­pe på sør­si­den av Pro­tek­torf­jel­let på nordsi­den av inn­gan­gen til Isfjor­den, eller på ves­t­siden av Trygg­ham­na, hen­holds­vis. Samt­idig er Alk­hor­net et gans­ke stort fuglef­jell. Det er tusen­vis av krykkjer og polar­lom­vier som hek­ker her i seson­gen.

Gjøds­lin­gen fra fug­le­ne har gjort at det fin­nes et vel­dig grønt tun­draom­rå­de med vel­dig tett vege­tas­jon under Alk­hor­net. Her tri­ves både fjell­rev og Sval­bar­d­rein, og det er hel­ler ikke uvan­lig at en isbjørn rus­ler rundt på tun­draen eller tar seg en pau­se under fuglef­jel­let.

Besøken­de kan få opple­ve det ark­tis­ke øko­sys­te­met fra fjord til fjell innen­for noen hundre meter.

Områ­det ble i fle­re århund­re brukt av fang­st­folk, fra Pomo­re­ne til den norsk-domi­ner­te fang­st­pe­ri­oden i 1900-tal­let. Det fan­tes fle­re hyt­ter i nær­he­ten av Alk­hor­net. Rui­nen som man kan fort­satt se ble byg­get i 1921 av Hil­mar Nøis. Den yngs­te hyt­ten står litt len­ger inn i Trygg­ham­na, den er en av Sys­sel­mes­ter­ens tje­ne­stehyt­ter.

Gal­le­ri 1 – Alkhornet/Trygghamna: Lands­kap

Alk­hor­net fra for­skjel­li­ge per­spek­ti­ver og i for­skjel­li­ge års­ti­der.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri 2 – Alk­hor­net: dyre­liv

Litt dyre- og plan­te­liv ved Alk­hor­net. Reins­dyr. Reins­dyr. Og noen reins­dyr. Men ikke bare reins­dyr.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri 3 – Alk­hor­net: fang­sthyt­ta

Den gam­le fang­sthyt­ta under Alk­hor­net, byg­get i 1921 av Hil­mar Nøis. Det had­de vært 2 nor­ske fang­sthyt­ter på det sam­me steder før, den førs­te fra 1905. Bil­de­ne doku­men­te­rer for­fall fra 2005 til 2014. Sam­lin­gen inklu­de­rer også et bil­de fra pomor-fang­st­s­tas­jo­nen i Trygg­ham­na.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php