spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → mai, 2021

Måneds-Arkiv: mai 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Ny side: Trøn­der­gru­va – den elds­te kull­gru­ven i Lon­gye­ar­by­ens omgi­vel­ser

Det ble tid for å sne­k­re en ny vir­tu­ell tur ved å byg­ge en ny webs­i­de. Den­ne gan­gen drei­er det seg om Blomsterd­als­høg­da, en liten fjell­rygg på nordsi­den av Pla­tå­ber­get bak fly­plas­sen. Det er en enkel og liten tur, og her fin­nes det vak­re bloms­ter, som nav­net lover. Jeg har brukt litt tid for å eks­pe­ri­men­te­re med fokus stacking tekni­ken som gir vak­re bil­der av bloms­ter og and­re små­ting med mye bed­re dyb­des­kar­phet en van­li­ge bil­der har. Det er noe for foto nerds, men så kom­mer vi inn på saken …

Blomsterdalshøgda: Trøndergruva

Skje­rm­dump med en del av et pan­ora­ma­bil­de fra Blomsterd­als­høg­da. Trykk her for å se hele bil­det og fle­re samt his­to­ri­en om den elds­te kull­gru­ven i Lon­gye­ar­by­en-områ­det.

… og det er Trøn­der­gru­va på Blomsterd­als­høg­da, den elds­te kull­gru­ven i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en og utgangs­punk­tet til en utvik­ling som har i et århund­re gitt oss byen som vi kjen­ner den i dag 🙂 trykk her for å ta en liten tur opp på Blomsterd­als­høg­da og til Trøn­der­gru­va.

Sval­bard­pak­ke 2: noen bedrif­ter blir dis­kri­mi­nert

«Sval­bard­pak­ke 2» er sta­tens and­re koro­na­pak­ke som skal hjel­pe loka­le bedrif­ter i Lon­gye­ar­by­en spe­sielt i rei­se­livs­brans­jen. Pak­ken inklu­de­rer 40 mil­lio­ner kro­ner og ble ved­tatt i Stortin­get alle­re­de 23. febru­ar for å hjel­pe bedrif­ter som lider av akutt lik­vi­di­tets­man­gel. Men noen loka­le bedrif­ter opp­le­ver kom­pen­sas­jons­ord­nin­gen som dis­kri­mi­ne­r­en­de.

Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re skrev i en

Schon in einer pres­se­mel­ding den 9. mars: «Ellers nev­ner lokals­ty­re­le­der Arild Olsen at lokals­ty­ret vil spil­le inn kri­te­ri­er som ellers under­støt­ter nor­sk sval­bard­po­li­tikk. Det mest åpen­ba­re her er for­hold som sik­rer et godt arbei­ds­liv, men også virksom­he­tens til­hø­ri­ghet kom­mer til å bli et kri­te­ria. Eks­em­pel­vis at ansvar­li­ge sels­ka­per er 100 % nor­sk eid samt at aks­je­sels­ka­per mini­mum er 34 % eiet av nor­ske stats­bor­ge­re og skat­te­mes­sig regis­trert i Lon­gye­ar­by­en. Alter­na­ti­vet vil være at virksom­he­ten har dre­vet på Sval­bard og har ord­ne­de arbei­ds­for­hold f.eks. i mini­mum 5 år.»

Det­te var en forelø­pig pres­se­mel­ding. Tidsrom­met som sels­ka­per som ikke er i nor­sk eiers­kap som bes­kre­vet må ha vært lokalt akti­ve ble sene­re utvi­det til 10 år. Det­te ska­per nå van­ske­li­ghe­ter for fle­re bedrif­ter.

For å for­ebyg­ge mis­forståel­ser: det er ute­luk­ken­de snakk om nor­ske bedrif­ter, regis­tert i Brøn­nøy­sund regis­tre­ne, som er basert og aktiv i Lon­gye­ar­by­en. Det er uan­sett ikke snakk om sels­ka­per fra ande­re steder eller til og med and­re land.

Svalbardpakke 2: noen Longyearbyen-selskaper blir diskriminert

Sval­bard­trak­ta­tens ånd er i førs­te omgang lik­het uan­sett nas­jo­na­li­tet, men noen er av og til likere enn and­re (Syt­ten­de mai i Lon­gye­ar­by­en).

Men ny er det alt­så eierens nas­jo­na­li­tet som skal være avg­jø­ren­de. Det­te inklu­de­rer til­fel­ler hvor ved­kom­men­de har vært bosatt i Lon­gye­ar­by­en i man­ge år, har bid­ratt til den loka­le utvik­lin­gen med egen bedrift, skapt loka­le arbei­ds­p­las­ser og betalt Sval­bard­skatt. Regel­ver­ket det er snakk om her er ikke ment å for­ebyg­ge mis­bruk og bedra­ge­ri, det er ment å ute­luk­ke ikke-nor­ske fast­bo­en­de som bid­rar med lokal virksom­het.

Det vil nep­pe over­ras­ke at det fin­nes dem som opp­le­ver det­te som dis­kri­me­ren­de. Mar­cel Schütz har vært aktiv i Lon­gye­ar­by­en med fir­ma­et sitt, Spitz­ber­gen Rei­sen, siden 2016 i dagens form etter å ha begy­nt med forg­jen­ge­ren i 2012, som han for­tal­te til Sval­bard­pos­ten. Schütz har satset stort i Lon­gye­ar­by­en med Spitz­ber­gen Rei­sen, blant annet i los­ji og bes­pis­ning av sels­ka­pets gjes­ter. Gjen­nom Spitz­ber­gen Rei­sen har han skapt loka­le arbei­ds­p­las­ser – det seks helårs­stil­li­ger plus sai­son­an­sat­te for pan­de­mien star­tet – og selvføl­ge­lig beta­ler sels­ka­pet skatt lokalt etter nor­ske reg­ler. Ikke å bli inklu­dert når sta­ten hjel­per bedrif­ter som har hav­net i van­ske­lig far­vann på grunn av pan­de­mien, etter å ha bid­ratt gjen­nom fle­re år til den loka­le utvik­lin­gen med skatt, inves­tis­jo­ner og arbei­ds­p­las­ser, opp­le­ver Schütz som ure­tt­fer­dig.

Det er 5 eller 6 bedrif­ter ut av 76 som er med­lem­mer i Visit Sval­bard som kan være berørt. Schütz kre­ver at para­graf 5 i kom­pen­sas­jons­ord­nin­gen revur­de­res eller – helst – fje­r­nes.

Lokals­ty­re­le­der Olsen sier «Nor­ge har en inter­nas­jo­nal for­plik­tel­se i EØS-avta­len (Stats­støt­te­re­gel­ver­ket) som fast­lands-Nor­ge må føl­ge innen­for tils­kudds­for­valt­ning. EØS-avta­len regu­le­rer Nor­ges til­gang og han­del med det «ind­re mar­ked» i EU og hvor­dan Nor­ge som nas­jo­nal skal for­val­te nas­jo­na­le tils­kudds­ord­nin­ger. Sval­bard er ikke en del av EØS-områ­det og Nor­ge står frie­re til å føre sin egen poli­tikk, selvsagt tuf­tet på Sval­bard­trak­ta­ten, …» og «Men Lon­gye­ar­by­en lokals­ty­re vur­de­rer også om eier(ne) er nor­ske eller uten­lands­ke stats­bor­ge­re. Det­te er en prak­ti­sk tilnær­ming til de sval­bard­po­li­ti­s­ke mål­set­tin­ge­ne», iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Reg­je­rin­gen for­be­re­der ser­ti­fi­se­ring for Sval­bard­gui­der

Med Nærings- og fis­ke­r­i­de­par­te­men­tet og Jus­tis- og bereds­kaps­de­par­te­men­tet er det to eta­ter som job­ber med nytt regel­verk for turisme på Sval­bard. Gui­de­nes stil­ling ser ut til å spil­le en vik­tig rol­le i de nye reg­le­ne. Gui­den står sen­tralt i rei­se­li­vet på Sval­bard i sin hel­het. Den står sen­tralt ansvar­lig for sik­ker­het, en god og gje­r­ne lære­rik opp­le­vel­se og for over­hol­del­sen av lovens, brans­jens og fir­ma­ets krav til sik­ker­het og vern av natur, dyre­liv og kul­tur­min­ner.

Sval­bard­gui­den: et sen­tralt yrke i årtier, men ikke bes­kyt­tet

Da kan man begy­n­ne å und­re seg over at et yrke som står så sen­tralt i så rele­van­te sam­men­heng i en næring som er mer enn hund­re år gam­mel* og som som har utvi­klet seg på et indus­tri­elt nivå både lokalt og inter­nas­jo­nalt i fle­re årtier ikke er bes­kyt­tet. Alle og enhver kan til­by gui­detje­nes­ter. Det har selvføl­ge­lig vært en del vur­de­rin­ger og frems­tøt å ser­ti­fi­se­re gui­der både lokalt (Visit Sval­bard) og inter­nas­jo­nalt, fra pri­va­te (PTGA) og sik­kert ikke minst spil­ler AECO (Asso­cia­ti­on of Arc­tic Expe­di­ti­on Crui­se Ope­ra­tors) en vik­tig rol­le i utvik­lin­gen. Man­ge akti­ve gui­der har brukt PTGA for å få tak i ser­ti­fi­ka­ter som de kan bru­ke når de søker om jobb.

*Regel­mes­si­ge, kom­mer­si­el­le Spits­ber­gen­crui­se fin­nes siden Wil­helm Bades førs­te crui­se i 1891.

Guide med turister og hvalrosser på Svalbard

Turis­ter obser­ve­rer hval­ros­ser på Sval­bard: gui­den skal sik­re en god opp­le­vel­se uten forstyr­rel­ser av dyre­li­vet.

Men pro­b­le­met er at det fin­nes så langt ingen ser­ti­fi­se­ring som er godkjent av sta­ten. Det er uklart hvem som kan utstil­le ser­ti­fi­ka­ter, hvilke krav det stil­les til ser­ti­fi­se­ring og hvor­dan dis­se skal veri­fi­se­res.

Reg­je­rin­gen job­ber med ser­ti­fi­se­ring av Sval­bard­gui­der

Her øns­ker reg­je­rin­gen å skape kla­re for­hold. I førs­te omgang bes inter­es­ser­te par­ter å kom­me med ins­pill, og så vil reg­je­rin­gen utar­bei­de et fores­lag til et regel­verk som skal bli lagt ut for høring i løpet av høs­ten.

Det er man­ge som vil kun­ne dra nyt­te fra et godt gjen­nom­tenkt regel­verk, ikke mindst gui­de­ne selv. Arbei­ds­for­hol­de­ne i brans­jen har blitt kri­ti­sert i de sis­te åre­ne. Det er enkelt å gi erfar­ne gui­der spar­ken så snart de kre­ver for mye så langt unge kol­le­ga­er står i kø for å job­be for litt lom­me­pen­ger hvis en sesong av even­tyr i Ark­tis fris­ter. Det­te er klart vel­dig uhel­dig med tan­ke på en sunn og bære­kraf­tig struk­tur i brans­jen som skal sik­re opp­le­vel­ser med høy kva­li­tet og ikke mindst gode arbei­ds­p­las­ser.

Man­ge kan dra nyt­te: turis­ter, hele rei­se­livs­brans­jen, mil­jøet – og gui­de­ne

Uto­ver det har man­ge gui­der brukt mye tid og res­sur­ser på ser­ti­fi­ka­ter uten å kun­ne være sik­ker på om dis­se noen­sin­ne aksep­te­res fra offi­si­ell side. Enhver inn­sa­ts i sam­men­heng med kva­li­fi­se­ring er i utgangs­punk­tet uten tvil meningsfyll, men hvis det drei­er seg først og fremst om en res­surs­kre­ven­de byrå­kra­ti­sk pro­sess for å doku­men­te­re kunns­kap og fer­di­ghe­ter som en har brukt i yrkes­li­vet hver dag i man­ge år, uten å kun­ne være sik­ker på at resul­ta­tet vil bli godkjent av rele­van­te par­ter, kan saken fort bli litt kje­de­lig.

Sval­bard får vaksi­ne

Pro­gram­met med vaksi­ne­ring av Sval­bards vok­sen befol­k­ning går for­an med store skritt. Så langt er SARS-CoV-2 virus­et ikke blitt påvist lokalt, noe som kan nes­ten forund­re med tan­ke på utvik­lin­gen på fast­lan­det og tra­fik­ken til Lon­gye­ar­by­en. Det er ikke få turis­ter som til­syn­ela­ten­de tror at de ikke behø­ver å bru­ke munn­bind eks­em­pel­vis i butik­ker.

Nor­ge har valgt å prio­ri­te­re Sval­bard i det nas­jo­na­le vaksi­ne­pro­gram­met med bak­grunn i de store pro­ble­me­ne et lokalt utbrudd vil kun­ne skape. Prio­ri­te­rin­gen gjel­der hele Sval­bard og inklu­de­rer der­med blant annet Bar­ents­burg, Ny-Åle­sund og forsk­nings­stas­jo­nen i Horn­sund.

Vaksinering mot korona-viruset

«You shall not pass!»
Lon­gye­ar­by­ens og hele ver­dens stra­te­gi mot koro­na-virus­et.
Ikke Sval­bard, men en annen fan­tas­ti­sk ver­den.
Eget verk, basert på en tegning av Gon­za­lo Ken­ny.
(Ori­gi­nalsce­nen i «Rin­ge­nes Her­re» inklu­de­rer en slags «virus» som er litt stør­re og forårsa­ker vel­dig akut­te beten­nel­ser 🙂 )

Så langt er det i over­kant av 1400 per­so­ner som har fått vaksi­ne på Sval­bard, 90 av dem beg­ge to doser som kre­ves for best­mu­lig bes­kyt­tel­se, som Sval­bard­pos­ten beret­ter. Opp til 500 er for­ven­tet til å bli vaksi­nert i dag (tors­dag, 6. mai), noe som betyr at de fles­te voks­ne på Sval­bard har fått minst én vaksi­ne­do­se.

Tilbake

Nyhetene er i fra 03.12.2022 klokken 02:04:23 (GMT+1)
css.php