spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
HomeLen­ker og lit­te­ra­tur → Ark­tisk lit­te­ra­tur

Arktisk litteratur

Ark­tisk lit­te­ra­tur
Under vil du fin­ne føl­gen­de temaer: Gene­ral, Arc­tic, Svalbard/Spitsbergen, Green­land, Franz Josef Land, Jan May­en

Gene­ral

 • Hough­ton, John (Tred­je utga­ve 2004): Glo­bal warm­ing. The com­ple­te brie­fing. Alt som har med kli­ma­foran­drin­ger å gjø­re; bak­grunn, fort­idens kli­ma, pro­ses­ser, modell­er og pro­gno­ser, kon­sek­ven­ser og stra­te­gier. Skre­vet av tid­li­ge­re for­mann i IPCC (FNs kli­ma­pa­nel, gir FN for­sik­nings­ba­ser­te råd om temaet). ISBN-13 978-0-521-52870-0. Cam­bridge Uni­ver­si­ty Press, Cam­bridge.

Arc­tic

 • ACIA (2004): Impacts of Warm­ing Arc­tic: Arc­tic Cli­ma­te Impact Assess­ment (Cam­bridge Uni­ver­si­ty Press).
 • Dou­glas & McIn­ty­re (2003): His­to­ri­cal Atlas of the Arc­tic. – Derek Hayes, Van­cou­ver and Toron­to. 208 pp, ISBN 0-295-98358-2.

Svalbard/Spitsbergen

 • Aga, Ole J. (Ed., 1986): The Geo­lo­gi­cal Histo­ry of Sval­bard. Evo­lu­ti­on of an arc­tic archi­pe­la­go (Redak­tør: Ole J. Aga, hoved­forfat­ter: David Wors­ley. Publi­sert i Sta­van­ger, av Sta­toil. 121 sider. ISBN 82-991255-0-2). Fin intro­duks­jon til Sval­bards geo­lo­gis­ke his­to­rie, med far­ge­bil­der og tegn­in­ger.
 • Amund­sen, Bir­ger (1993): Isbjørn­lan­det. – Cap­pelen For­lag. 128 s. (ISBN 82-0214260-1). Fin les­ning. His­to­ri­er fra hele Sval­bard, mest fra Edgeøya, om isbjørn og isbjørn­jege­re. Man­ge bil­der, i gam­mel stil; herois­ke menn og isbjørn, som tyde­lig­vis er det van­ligs­te byt­te­dy­ret til stol­te, nor­ske jege­re. Uan­sett fin å lese, og gans­ke infor­ma­tiv. Hvem ville ikke like å bru­ke et par uker av vin­te­ren på Kong Karls land eller André­e­tan­gen?
 • Anker-Nils­sen, T., Bak­ken, V., Strøm, H, Golov­kin, A.N., Bian­ki, V.V., Tata­rinko­va, I.P. (Sci­en­ti­fic eds., 2000): The Sta­tus of mari­ne birds bree­ding in the Barents Sea regi­on. – Rap­port Nr 113,Norsk Polar­in­sti­tutt. 213 sider (ISBN 82-7666-176-9). Mas­se­vis av informas­jon om utbr­e­del­sen av og for­flyt­nings­møns­ter­et (m.m) til sjø­fugl som hek­ker i Barents­ha­vet, inklu­dert Sval­bard (mind­re infor­ma­tiv med hen­syn til par­ring og iden­ti­fi­se­ring).
 • Arl­ov, Thor Bjørn & Rey­mert, Per Kyr­re (2001): Sval­bard – en ferd i fort­idens far­vann. – Tapir Aka­de­misk For­lag, Trond­heim. 275 s, ISBN 82-519-1715-8. Fortel­ling om en båtek­spe­dis­jon til Bell­sund og Kross­fjord, med his­to­risk bak­grunn.
 • Born, E.W., Gjertz, I., Ree­ves, R.R. (1995): Popu­la­ti­on Assess­ment of Atlan­tic Wal­rus. -Med­del­el­ser Nr. 138, Norsk Polar­in­sti­tutt, Oslo.
 • Dall­mann, W. (Ed., 1999): Litho­st­ra­ti­gra­phic Lexi­con of Sval­bard. Review and recom­men­da­ti­ons for nomen­cla­tu­re use. Upper Palaeo­zoic to Qua­ter­nary Bed­rock. –Norsk Polar­in­sti­tutt, Trom­sø. 318 s., ISBN 82-7666-166-1. Teknisk lit­te­ra­tur, men et gull­funn for alle som inter­es­se­rer seg for geo­lo­gi. Rikt illus­trert med bil­der, tegn­in­ger og geo­lo­gis­ke kart.
 • Ellings­ve, Eli Johan­ne (2005): Steds­navn på Sval­bard. – Tapir aka­de­misk for­lag, Trond­heim. 186 s. (ISBN 82-519-2011-6). Kor­te nor­ske (og engels­ke) for­kla­rin­ger på de mest kjen­te steds­nav­ne­ne på Sval­bard. Ikke altomfat­ten­de, men mind­re og mer hen­dig enn den stør­re «Pla­cen­a­mes of Sval­bard».
 • Elve­bakk & Pre­strud (Eds., 1996): A cata­lo­gue of Sval­bard plants, fun­gi, algae and cya­no­bac­te­ria. Utgitt som “Skrift­er 198” av Norsk Polar­in­sti­tutt, Oslo. “Offi­si­ell” kata­log om Sval­bards vege­tas­jon.
 • Gjæ­re­voll, Olav/Rønning, Olaf I.: Sval­bard Flowers (Tapir For­lag, Trond­heim 1999. 121 s. ISBN (den nor­ske utga­ven!) 82-519-1528-7). Den­ne lil­le, men for nybe­gyn­ne­re vel­dig anven­de­li­ge boka, inne­hol­der en kort bes­kri­vel­se og far­ge­bil­der av de vik­tigs­te, høye­re plan­te­ne i Sval­bards flo­ra. Tilg­jen­ge­lig på engelsk, tysk og norsk.
 • Gold­berg, Fred (2003): Dra­ma in the Arc­tic. S.O.S Ita­lia. The Search for Nobi­le and AMund­sen. A dia­ry and pos­tal histo­ry. – 144 s., ISBN 91-631-3971-5. Flott over­sikt over Nobi­les ekspe­dis­jon fra Ny-Åle­sund til Nord­po­len, og den påføl­gen­de lete-og red­ningsaks­jo­nen, der blant and­re Roald Amund­sen fors­vant.
 • Hjel­le, Audun: Geo­lo­gy of Sval­bard (Utgitt i 1993 av Norsk Polar­in­sti­tutt as Num­mer syv i seri­en «Polar Hand­books». 162 sider, inklu­de­rer et geo­lo­gisk kart I liten ska­la over Sval­bard. ISBN 82-7666-057-6). Skre­vet for den inter­es­ser­te all­menn­het, men anbe­fa­les for dem med noe grunnl­eg­gen­de kunn­s­kap om geo­lo­gi.
 • Isak­sen, Kjell & Bak­ken, Vidar (Eds., 1995): Sea­bird popu­la­ti­ons in the nor­t­hern Barents Sea. Source data for the impact assess­ment of the effects of oil dril­ling acti­vi­ty. (Utgitt av Norsk Polar­in­sti­tutt, Med­del­el­ser Nr. 135, Oslo. ISBN 82-7666-087-8). En over­sikt over hek­ken­de bestan­der, inklu­dert små kart og fle­re spe­sia­li­ser­te kapit­ler, som f.eks: «Esti­me­ring av hek­ke­tet­thet hos alke­kon­ge (lat. Alle alle)», «Den hek­ken­de popu­las­jo­nen av alke­kon­ge (lat. (Alle alle)) i kolo­nier i Horn­sund og nord­vest Spits­ber­gen», «Vik­ti­ge områ­der for fjær­skif­te for sjø­fugl på Sval­bard», «Utbr­e­del­se av sjø­fugl nord i Barents­ha­vet», «For­ut­sig­bar­he­ten for den spa­tia­le utbr­e­del­sen av lom­vi (lat. Uria spp.) i Barents­ha­vet», «Sjøi­sens effekt på utbr­e­del­sen av sjø­fugl nord i Barents­ha­vet».
 • Kovacs, K., Gjertz, J., Lyder­sen, C. (2004): Mari­ne Mammals of Sval­bard. (Utgitt av Norsk Polar­in­sti­tutt, Oslo. ISBN 82-7666-208-0. 64 s. En fin, liten bok om mari­ne pat­te­dyr på Sval­bard: isbjørn, seler og hva­ler.
 • Kovacs, Kit (Ed., 2005): Birds And Mammals Of Sval­bard (Utgitt av Norsk Polar­in­sti­tutt as Nr. 13 i seri­en ‘Polar Hand­books’. 203 sider. ISBN (10) 82-7666-221-8 oder ISBN (13) 978-82-7666-221-4). En noe stør­re, og der­med tyng­re, men mer omfat­ten­de og bed­re illus­trert vers­jon av «Birds and mammals» (se Mehlum, 1990).
 • Mehlum, Fri­dt­jov (1990): Birds And Mammals Of Sval­bard (Utgitt av Norsk Polar­in­sti­tutt Nr. fem I seri­en ‘Polar Hand­books’. 139 sider. ISBN 82-90307-67-5). Over­sikt over vik­ti­ge fug­le- og pat­te­dyr­ar­ter som for­me­rer seg på Sval­bard. Man­ge far­ge­bil­der og et kapit­tel om gene­rell øko­lo­gi i områ­det. Når jeg er på Sval­bard, går jeg ingen steder uten den­ne boka i lom­ma. Utsolgt fra for­la­get og byt­tet ut med Kovacs (Ed., 2005).
 • Norsk Polar­in­sti­tutt: The Pla­cen­a­mes of Sval­bard. -Rap­port­se­rie Nr. 122 (Nytut­gi­vel­se av en eld­re vers­jon fra 1991). Tit­tel­en høres noe kje­de­lig ut, men den­ne boka er en gull­gruve for dem med inter­es­se for Sval­bards his­to­rie.
 • Røn­ning, Olaf I.: The Flo­ra of Sval­bard (Utgitt i 1996 av Norsk Polar­in­sti­tutt Nr. 10 i seri­en ‘Polar Hand­books’. 184 sider. ISBN 82-7666-100-9). Hand­ler om… Gjett hva?! Ja: Sval­bards flo­ra. Boka bru­ker bota­nis­ke sys­temer for å iden­ti­fi­se­re ulike plan­ter, og pas­ser bra for dem som har noe bak­grunn­s­kunn­s­kap om bota­nikk.
 • Soper, Tony: The Arc­tic. A Gui­de To Coas­tal Wild­life (Bradt Tra­vel Gui­des (UK)/The Glo­be Pequot Press Inc (USA). 143 sider. ISBN 1 84162 020 3). Over­sikt over ark­tis­ke fug­ler og pat­te­dyr.
 • Sørei­de, Oddmund (1994): Hopen. Ishavsøy og meteo­ro­lo­gisk stas­jon. Fris­ke Tank­ar A/S, Øys­te­se. 158 s., ISBN 82-91386-05-6. Detal­jert informas­jon om øya Hopen.

Grøn­land

 • Born, Erik W./ Böcher, Jens (edi­tors): The Eco­lo­gy of Green­land (Redi­gert i 2001 av Mil­jø­vern­de­par­te­mentet i Nuuk, Grøn­land. 429 sider. ISBN 87-558-1514-6). Etter noen grunnl­eg­gen­de øko­lo­gis­ke kon­sep­ter kom­mer føl­gen­de kapit­ler: Flo­ral og fau­nal his­to­rie (Grøn­land før, under og etter isti­de­ne), Kli­ma­et, Til­pas­ning til ark­tis­ke for­hold, Havet (Havets mil­jø, Mari­ne øko­sys­temer, Lave­re tropi­ske nivåer, Fisk, Sjø­fugl, Mari­ne pat­te­dyr), Land og fersk­vann (Mil­jøet på land, Jor­ds­monn, Mil­jøet i fersk­vann, Vas­kulæ­re plan­ter, Mose, Sopp, Lav, Små jord- og fers­vanns­dyr, Fug­ler på land og nær fersk­vann, land­pat­te­dyr), Men­nes­ket og natu­ren (His­to­risk øko­lo­gi, Popu­las­jons­vekst og mønst­re for res­sur­sut­nyt­tel­se, Moder­ne fis­ke­ri og forsk­ning, Moder­ne jakt og forsk­ning, Forur­en­sning) .
 • Det Kon­ge­li­ge Dans­ke Geo­gra­fis­ke Sels­kab (utgi­ver): Topo­gra­fisk Atlas Grøn­land er ikke bare en sam­ling kart, men består av 83 kor­te kapit­ler om så godt som alt som er av inter­es­se i en Grøn­landsk kon­tekst. Hvis du har stor inter­es­se for Grøn­land er det ingen vei ute­nom den­ne boka (278 sider, utgitt som Atlas over Danm­mark Serie II Bind 6, ISBN 87-87945-44-4).
 • Escher, Arthur/ Watt, W. Stuart (edi­tors): Geo­lo­gy of Green­land (Utgitt 1976 av Geo­lo­gis­ke under­søkel­ser for Grøn­land (idag: Nas­jo­na­le geo­lo­gis­ke under­søkel­ser for Dan­mark og Grøn­land: GEUS). 603 sider, ISBN 87-980404-0-5). Tilt ross for at boka snart er 30 år gir den en god og detal­jert over­sikt over geo­lo­gien på både hele Grøn­land og de ulike regio­nene – så len­ge du har noe grunnl­eg­gen­de kunn­s­kap. En opp­datert bok med lignen­de inn­hold ble utgitt I 2008 av Hen­rik­sen (se neden­for).
 • Hal­ler, John: Geo­lo­gy of the East Green­land Cale­do­ni­des (Inter­sci­ence Publishers 1971. 413 sider. ISBN 0 471 34420 6). Tilt ross for ald­e­ren på mer enn 30 år bistar den­ne boka med en nyt­tig og nokså detal­jert intro­duks­jon til geo­lo­gien i sen­tra­le og nord­li­ge deler av Øst-Grøn­land. Noen detal­jer er defi­ni­tivt forel­det, men boka er lik­e­vel et godt sted å star­te. Grunnl­eg­gen­de kunn­s­kap er nød­ven­dig.
 • Hen­rik­sen, Niels/Higgins, A.K./ Kals­beek, Feiko/ Pul­ver­taft, T. Chris­to­pher R. : Green­land from Archae­an to Qua­ter­nary. Descrip­ti­ve text to the Geo­lo­gi­cal map of Green­land 1:2 500 000 (Utgitt av Nas­jo­na­le geo­lo­gis­ke under­søkel­ser for Dan­mark og Grøn­land (GEUS) as Geo­lo­gy of Green­land Sur­vey Bul­le­tin Nr. 185. 93 sider, inklu­de­rer et geo­lo­gisk kart over Grøn­land. ISBN 87-7871-069-3, ISSN 1397-1905). Hvis du har grunnl­eg­gen­de kunn­s­kap om geo­lo­gi, gir boka et godt over­blikk over geo­lo­gien på Grøn­land. Kon­sep­tet med et inklu­dert kart er inter­es­sant og kom­bi­ne­rer informas­jon om alder og lito­lo­gi.
 • Hen­rik­sen, Niels: Geo­lo­gi­cal Histo­ry of Green­land – Four bil­li­on years of earth evo­lu­ti­on. Stør­rel­se: 25 x 29.7 cm, Trykket: Juni 2008, 1. Engelsk vers­jon, 4000 utga­ver trykket, ISBN: 978-87-7871-211-0, utgitt av og tilg­jen­ge­lig fra Nas­jo­na­le geo­lo­gis­ke under­søkel­ser for Dan­mark og Grøn­land (GEUS). Det­te er den bes­te og mest opp­dater­te boka hvis du har inter­es­se for temaet.
 • Mik­kel­sen, Peter Schmidt: Nor­døst-Grøn­land 1908-1960. Fang­st­mands­pe­ri­oden (Asche­houg, and­re vers­jon 2001, ISBN 87-11-11538-6, på dansk). Omhand­ler Øst-Grøn­land nord for Score­s­by­sund, spe­sielt his­to­ri­en om dans­ke og nor­ske fang­st­menn.
 • Mik­kel­sen, Peter Schmidt: One Thousand Days with Siri­us. The Green­land Sledge Pat­rol inne­hol­der en mas­se his­to­rie, fortel­lin­ger og annen informas­jon om den berøm­te Siri­us-patrul­jen m.m. (ISBN 0-9950773-0-3, over­satt og utgitt på engelsk av The Ste­a­ding Work­shop).
 • Silis, Ivars: Fro­zen Hori­zons. The world’s lar­gest natio­nal park (Nuuk, 1995. ISBN 87-558-1143-4) bes­kri­ver natu­ren i nas­jo­nal­par­ken, fint illus­trert på engelsk.

Franz Josefs Land

 • Barr, Sus­an (edi­tor): Franz Josef Land (Utgitt i 1995 av Norsk Polar­in­sti­tutt Nr. åtte i seri­en ‘Polar Hand­books’. 139 sider. ISBN 82-7666-095-9). Det­te er boka du tren­ger hvis du er inter­es­sert i Frans Josefs land. Kor­te kapit­ler om geo­gra­fisk posis­jon og gene­rel­le karak­te­ris­tik­ker for øygrup­pa, kli­ma, isbre­er, geo­lo­gi, fersk­vanns­sys­temer, jor­ds­monn, vege­tas­jon, marint mil­jø og dyre­livog fle­re kapit­ler om his­to­rie. Inklu­de­rer vide­re les­ning og sam­men­d­rag på norsk, tysk, pol­sk, rus­sisk og fransk. Vel­dig nyt­tig, tatt i betra­k­ning man­ge­len på annen nye­re lit­te­ra­tur om Frans Josefs land.
 • Dib­ner, V.D. (edi­tor): Geo­lo­gy of Franz Josef Land (Utgitt i 1998 av Norsk Polar­in­sti­tutt(Oslo) Nr. 146 i seri­en Med­del­el­ser. 190 sider. ISBN 82-7666-107-6). For spe­sia­lis­ter.

Jan May­en

 • Barr, Sus­an: Jan May­en. Nor­ges utpost i vest. Øyas his­to­rie gjen­nom 1500 år (Oslo 2003, ISBN 82-300-0029-8. Kan være tilg­jen­ge­lig ved stas­jon på Jan May­en eller direk­te fra forfat­ter). Hvis du nærer inter­es­se for his­to­ri­en til den­ne ark­tis­ke øya, er det­te boka for deg.
 • Haq­ue­bord, Lou­w­rens (hoved­forfat­ter, fle­re and­re bid­rag­s­y­te­re): Jan May­en. Vul­kansk øy i Nord-Ata­n­te­ren. (Utgitt i 1998 som volum 13 av Cir­cum­po­lar Jour­nal skre­vet av det Ark­tis­ke Sen­ter­et i Gro­nin­gen, Neder­land. 111 sider. ISSN 0925-2177). Over­sikt over natur­vi­ten­ska­pe­lig his­to­rie, inklu­dert geo­lo­gi, vege­tas­jon og fug­ler. Hoved­fo­ku­set er his­to­rie, som blir tatt opp gjen­nom fire kapit­ler. Vel­dig nyt­tig, spe­sielt for­di lit­te­ra­tur om Jan May­en er sjel­den.
 • Norsk Polar­in­sti­tutt (Utgi­ver): Natur- og Kul­tur­mil­jøet på Jan May­en – med en vur­de­ring av ver­never­dier, kunn­s­kaps­be­hov og for­valt­ning (utgitt i 1997 som Nr. 144 i seri­en Med­del­el­ser. 127 sider. ISBN 82-7666-126-2). Den­ne boka gir en god og noe mer detal­jert intro­duks­jon til natur­vi­ten­ska­pe­lig his­to­rie ogø­ko­lo­gi.

Back

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php