spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Lovénøyane: Midtholmen

Panorama av en småøy i Kongsfjorden fuglereservatet

Midtholmen, kart

Mid­thol­men er en av Lové­nøya­ne i Kongsfjor­den.

Mid­thol­men er en liten øy i mid­ten av Lové­nøya­ne i Kongsfjor­den. Den hele lil­le øygrup­pen har ver­ne­sta­tus som fug­le­re­ser­vat, noe som betyr at det er ikke lov å gå i land i hek­ke­se­son­gen, defi­nert som peri­oden 15. mai – 15. august. Ferd­sels­for­bu­det inklu­de­rer far­van­net 300 meter ut fra kys­ten.

Og det er bra, for­di det er en høy tet­thet av fug­ler som ærfugl og rød­nebb­ter­ne som hek­ker i flat mark på tun­draen.

Men sene­re om som­me­ren for­la­ter fug­le­ne hek­ke­om­rå­det og fra og med 16. august er det lov å gå i land. Det kan være litt tid­lig, avhen­ging av hek­ke­se­son­gens for­løp, så det er greit å være litt opp­merk­sam og vise hen­syn; hvis nød­ven­dig er det bare å avstand fra en plan­lagt tur i land. Sett på avstand kan man få inn­trykket at det er ikke mye å se på Lové­nøya­ne, som ved siden av Mid­thol­men også inklu­de­rer Jut­tahol­men, Sig­rid­hol­men og noen fle­re. Men når man kom­mer nær­me­re er det fak­tisk vel­dig mye å se. Øyene er små natur­per­ler, hvor det er lett å se at man­ge ful­ger har hek­ket her i tusen­vis av år. Og pan­ora­ma­utsik­ten på fjell- og bre­lands­ka­pet i ind­re Kongsfjor­den er helt spek­ta­kulær.

Pan­ora­ma: Mid­thol­men

Sel­ve Mid­thol­men er en småøy med en mak­si­mal leng­de på under 600 meter. Det­te 360 gra­der pan­ora­ma­bil­det ble tatt en vak­ker «høst­dag» (tid­lig vin­ter, fak­tisk) mot slut­ten av sep­tem­ber 2023 på øyas høy­es­te «fjell», hele 22 meter høy 🙂

Lové­nøya­ne: Mid­thol­men – foto­gal­le­ri

Og som van­lig noen inn­trykk fra Mid­thol­men og omgi­vel­sen. De førs­te to bil­de­ne ble tatt i sep­tem­ber 2021 fra naboøya Obser­vas­jons­hol­men.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tiba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php