spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Alkefjellet

360° panoramabilde

Alkef­jel­let er et av de store und­re i Sval­bard og omegn. For meg er det et av de størs­te steder på jord. Bare klip­pene med ver­ti­kal basalt­stein som står over 100 m høy­de er ver­dt å se, men den selv­sag­te hove­d­at­traks­jo­nen er de man­ge tituse­ner med polar­lom­vier som hek­ker her, og for­vand­ler Alkef­jel­let til et sted som eks­plo­de­rer med liv som få and­re sted på jor­den Gold Har­bour og St. Andrew’s Bay på Sør-Geor­gia er and­re slike steder). Noen gan­ger kan man se en polar­rev eller isbjørn klat­re de mind­re brat­te dele­ne av klip­pene i jakt på egg og ungfug­ler som har falt fra redet.

Hvor­dan tar man bil­der av slike steder? Det er et godt spørs­mål. Jeg har vært på Alkef­jel­let man­ge gan­ger og har prøvd man­ge ulike måter å foto­graf­e­re på, men uten resul­tater jeg har vært 100 % fornøyd med. Man kan selv­føl­ge­lig få en fin utsikt fra de mek­ti­ge klip­pene, sik­te på en grup­pe fug­ler i et bil­de, eler fan­ge enkel­te fug­ler som sit­ter på en hyl­le eller mens den flyr (det er gans­ke utford­ren­de å få et skarpt bil­de av en polar­lom­vi i luf­ten). Men uan­sett hva man foto­grafe­rer, er det all­tid bare en side av et sted som er over­vel­den­de på alle måter. For ikke å nev­ne lyde­ne og luk­te­ne. Du må rett og slett bare opple­ve Alkef­jel­let selv!

Det har selv­sagt vært fris­ten­de å ta pan­ora­ma­bil­der av Alkef­jel­let i lang tid. Men hvor­dan gjør man det med en ver­ti­kal klip­pe som sky­ter rett opp fra havet, hvor put­ter man tri­po­den slik at den står stø­dig? En fri­hånds­løs­ning blir ikke førs­te­klas­ses foto­graf­e­ring, og var ikke egent­lig et alter­na­tiv for meg.

Førs­te for­søk på å nå en lav ter­ras­se som ikke var bebodd av fug­ler mis­lyk­tes. Bil­det (takk til Pål Remen for bil­det og Moni­ka for å kjø­re båten!) ser kan­skje heroisk ut, men, vel, jeg falt i det mins­te ikke uti van­net.

Litt len­ger ut var det en annen, lave­re sten, akku­rat stor nok for meg og tri­po­den 🙂

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php