spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → desember, 2020

Måneds-Arkiv: desember 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Isbjørn skutt på cam­ping­plas­sen i august: saken hen­lagt

Saken mot en mann som skutt en isbjørn på Lon­gye­ar­by­en cam­ping tid­lig den 28. august 2020 ble nå offi­sielt hen­lagt. Det­te resul­ta­tet kom­mer nep­pe som en over­ras­kel­se. Skud­det ble avf­yrt under ibjørn­an­g­re­pet hvor en mann døde.

Det var vel­dig tid­lig på mor­ge­nen at isbjør­nen kom inn på cam­ping­plas­sen mens de få men­nes­kene som var tils­tede sov. Bjør­nen angrep neder­len­de­ren Johan «Job» J. Koot­te i tel­tet hans mens han sov. En av de and­re på cam­ping­plas­sen had­de til­gang til et våpen og avf­yr­te et skudd mot bjør­nen, som deret­ter trakk seg til­ba­ke.

Bjør­nen ble sene­re fun­net død på par­ke­rings­plas­sen ved fly­plas­sen, ikke langt bor­te fra cam­ping­plas­sen.

Campingplass Longyearbyen

Cam­ping­plas­sen ved Lon­gye­ar­by­en (arkiv­bil­de).

Det oppret­tes auto­ma­tisk sak i hvert til­fel­le hvor en isbjørn kom­mer til ska­de gjen­nom men­nes­kel­i­ge hand­lin­ger på Sval­bard, for­di arten er strengt ver­net i Nor­ge. Nå kunngjor­de Sys­sel­man­nen at saken er ned­lagt for­di det var et til­fel­le av nød­ver­ge, et for­søk å red­de et men­nes­kel­ig liv.

Dess­ver­re sto livet til Koot­te ikke til å red­de. Han døde før han kun­ne bli inn­lagt på syke­hu­set.

Det er en sak til som er fort­satt under etter­forsk­ning iføl­ge Sys­sel­man­nen. Den gjel­der Lon­gye­ar­by­en cam­ping, som var arbei­ds­gi­ve­ren over­for Koot­te. Her under­søkes om det er snakk om «even­tu­el­le brudd på plikter etter arbei­ds­mil­jøl­oven.»

Nytt fra Nord: bat­te­ri­er og ban­ken

Polar­nat­ten er van­lig­vis ikke hoveds­e­son­gen for store over­s­krift­er, og den nåvæ­ren­de seson­gen ser ut til å føl­ge tra­dis­jo­nen i hvert fall så langt. Og det er bra. Årets nyhe­ter har, alt­for ofte, ikke vært gode. En isbjørn i Advent­da­len valg­te å dra sin vei uten å nær­me­re seg byen. Det er bra. Og det er så langt ingen skred­fa­re av betyd­ning for sel­ve boset­nin­gen. Det er også bra. I tid­li­ge­re år har skred­fa­ren ført til eva­kue­rin­ger av hele gater i fle­re uker eller til og med måne­der.

Men det betyr ikke at ingen­ting skjer under nord­po­len. Mye er gjort for å tak­le coro­na­kri­sens utfor­drin­ger, som byr på store van­skel­i­ghe­ter for man­ge i byen, selv om sykdom­men ble så langt ikke påvist i Sval­bards boset­nin­ger.

Et bat­te­ri for Lon­gye­ar­by­en

Det er vel noe det fles­te kan si seg enig om: kull­kraft­ver­ket, byg­get i 1982, er en stei­n­al­ders enger­giløs­ning for en modern by og ener­gi­for­syn­in­gen tren­ger en omfat­ten­de opp­date­ring. Men hvor­dan den skal se ut i praks­is er et hett debat­tert spørs­mål.

Men én ting er vel sik­kert: enhver ener­giløs­ning som inklu­de­rer for­ny­ba­re ener­gi­kil­der vil behø­ve et sys­tem for ener­gi­lag­ring. Lokals­ty­ret har nå tatt vik­ti­ge skritt i den­ne ret­nin­gen ved å ved­ta 40 mil­lio­ner kro­ner i nes­te års buds­jett til en bat­te­ri­park som skal byg­ges ved kraft­ver­ket. Kost­na­de­ne til den­ne løs­nin­gen er esti­mert ved 60 mil­lio­ner. Res­ten skal kom­me fra Eno­va, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Bat­te­ri­par­ken er for­ven­tet til også å gjø­re drif­ten av dagens kull­kraft­verk bil­li­ge­re, påli­te­li­ge­re og mil­jø­venn­li­ge­re. For­bruks­spis­ser kan da bet­je­nes gjen­nom bat­te­riene hel­ler enn fra kull­fyr­te kje­ler.

Coal power plant Longyearbyen

Dagens kull­kraft­verk i Lon­gye­ar­by­en: til­feds­stil­ler ikke dagens behov.

Det er ikke all­tid ban­ken som vin­ner

Det er van­lig­vis ban­ken som vin­ner til slut­ten, men slik gikk det ikke den­ne gan­gen. Tid­li­ge­re i år bes­lut­tet Spare­Ban­ken Nordn­or­ge å sten­ge kon­to­ret i Lon­gye­ar­by­en, som er – var – Sval­bards enes­te bank. Det er nep­pe over­ras­ken­de at den­ne avgjø­rel­sen ble lokalt møtt med mye kri­tikk. Man­ge bankt­je­nes­ter er i dag tilg­jen­ge­lig på net­tet, men det fin­nes fort­satt spørs­mål som kun­der vil helst snak­ke om per­son­lig. I til­legg kom­mer noe som kan­skje er et sær­pro­blem i Lon­gye­ar­by­en: det fin­nes man­ge fast­bo­en­de med stats­bor­gers­kap fra for­skjel­li­ge land og dis­se må møte opp og iden­ti­fi­se­re seg per­son­lig for å åpne en kon­to, eks­em­pel­vis. Nå er pla­nen at pos­ten skal til­by den­ne tje­nes­ten.

Et annet spørs­mål kan også være av betyd­ning for turis­ter. Øygrup­pens enes­te mini­bank har aller­e­de vært ut av drift i man­ge måne­der. Det­te skyl­des pro­blemer med å få kon­tan­ter fra fast­lan­det til Lon­gye­ar­by­en. Selv om moder­ne beta­lings­løs­nin­ger blir brukt av fle­re og fle­re i hver­da­gen, er det fort­satt man­ge som set­ter pris på noen sed­ler og myn­ter i lomm­ebo­ka, og kon­tan­ter er fort­satt en beta­lings­me­to­de som kre­ves å være tilg­jen­ge­lig.

Uan­sett fikk de ansat­te i ban­ken en hyg­ge­lig far­vel ved at byens sang­grup­per møt­te opp, og ban­kens sis­te åpnings­dag sies til å ha flyt­tet til Karls­ber­ge­ren.

Den Ark­tis­ke Ons­da­gen: polar-fored­rag på net­tet

Vår plan B, å flyt­te fored­ra­ge­ne fra den reel­le ver­den til net­tet, var opp­rin­ne­lig selv­føl­ge­lig bare en nød­løs­ning, men det fun­ge­rer over­ras­ken­de bra. Der­for har vi, Bir­git Lutz og Rolf Stan­ge, bestemt oss for å kjø­ren en liten serie, den «Ark­tis­ke Ons­da­gen», med 6 fored­rag hvor vi tar opp for­skjel­li­ge pola­re emner. Vi set­ter i gang på ons­dag, 13. janu­ar. Bir­git og jeg har en del spen­nen­de emner fra even­tyr og rei­se til his­to­rie og mil­jø, og vi håper at dere kom­mer til å like dem.

Den Arktiske Onsdagen: polar-foredrag

Den Ark­tis­ke Ons­da­gen: polar-fored­rag på net­tet med Bir­git Lutz andog Rolf Stan­ge.

Fored­ra­ge­ne vil bli på tysk. Det er folk som besøker den­ne nor­ske siden som snak­ker, eller i det minds­te fors­tår, tysk, og der­for har jeg valgt å nev­ne det her. For vide­re opp­ly­s­nin­ger, venn­ligst besøk den tyske vers­jo­nen av det­te inn­leg­get ved å byt­te språk (trykk på sym­bo­let øverst på siden).

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sys­sel­man­nen blir Sys­sel­mes­ter

Sys­sel­man­nen er reg­je­ri­n­gens øvers­te repre­sen­tant på Sval­bard. For tiden er det Kjers­tin Askholt som er i den­ne posis­jon som den and­re kvin­nen i his­to­ri­en. Lik­e­vel heter stil­lin­gen Sys­sel­man­nen.

Iføl­ge ny lov må tit­tel­en bli kjønns­nøy­tral nes­te år. Det­te had­de vist seg å være litt av en utford­ring angåen­de Sys­sel­man­nen. Publi­kum i Lon­gye­ar­by­en kom med man­ge mor­som­me fores­lag som Sys­selshe­riff eller Sys­sel­høv­ding, men lite bruk­bart.

Sysselmannen blir Sysselmester

Sys­sel­man­nen blir Sys­sel­mes­ter i 2021.

Nå har Sval­bard­mi­nis­te­ren bestemt at Sys­sel­man­nen vil bli Sys­sel­mes­ter, en løs­ning som alle invol­ver­te ser ut til å kun­ne leve med. Nåvæ­ren­de Sys­sel­mann Kjers­tin Askholt mener at den nye tit­tel­en pas­ser bra også med tan­ke på at Sys­sel­man­nen samt­idig har funk­s­jon som poli­ti­mes­ter på Sval­bard, noe som går bed­re fram av det nye nav­net.

Fra og med 1. juli 2021 vil Sys­sel­man­nen bli his­to­rie og Sys­sel­mes­te­ren vil bli den nye tit­tel­en. Mye står igjen å bli gjort på den prak­tis­ke siden til alt er klart for Sys­sel­mes­te­ren å ta over.

Til og med det­te: Sval­bard skjerm­spa­rer

Det bes­te er jo å være på Sval­bard. I til­fel­le det lar seg ikke gjø­re er det flott å ha Sval­bard­bil­der – helst med driv­ved-bil­deram­me – på stue­veg­gen eller – senes­te nytt – som skjer­me­spa­rer på pc’en 🙂 trykk her for mer informas­jon om den nye Sval­bard-skjerm­spa­re­ren. Pro­dukt­in­formas­jo­nen lig­ger så langt ut bare på tysk, men sel­ve pro­duk­tet inne­hol­der ingen tekst uto­ver steds­navn.

Skjerm­spa­re­ren består av 133 vak­re lands­kaps­bil­der tatt fra luf­ten på Jan May­en og Sval­bard. Sam­lin­gen er basert på bil­de­ne som du vil fin­ne i foto­bo­ka Aeri­al Arc­tic.

Svalbard skjermesparer

Ark­tis online: Sval­bard skjer­me­spa­rer.

Så langt fun­ge­rer skerm­spa­re­ren bare på win­dows-baser­te data­mas­ki­ner. Den fun­ge­rer ikke på Apple data­mas­ki­ner eller and­re sys­temer.

Svalbard skjermesparer

133 flot­te luft­bil­der fra Jan May­en og Sval­bard.

Online fored­rag «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den», 9.12.

Live fored­rag som van­lig var ikke mulig i år. Da er det bare å flyt­te opp­leg­get til net­tet! Vi møtes på Zoom og rei­ser Sval­bard rundt gjen­nom års­ti­de­ne, fra polar­ly­set til mid­natt­so­la.

Fored­ra­get er på tysk, men jeg vet at det er noen tysk­tal­en­de besøke­re til den­ne nor­ske siden, og der­for leg­ger jeg pre­sen­tas­jo­nen også ut her.

Den førs­te datoen som jeg had­de lagt ut, ons­dag 9. desem­ber, er nes­ten full, så det blir en kveld til: tirs­dag, 22. desem­ber.

Spitzbergen - Norwegens arktischer Norden

Spitz­ber­gen – Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den: Inn­trykk fra ark­tis­ke års­ti­der på Sval­bard, fra mør­ket­id til midatt­sol.

For fle­re detal­jer, venn­ligst bytt til den tyske vers­jo­nen av den­ne siden ved å byt­te språk øverst på siden eller besøk web­bu­tik­ken min for å bestil­le bil­let­ter.

Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me: 4 bil­der i sin­gel edis­jon

Mang­ler du en rik­tig spe­si­ell og vak­ker gave til deg selv eller nær­s­tåen­de? Her er løs­nin­gen for alle Sval­bard-entus­i­as­ter! Nei, fak­tisk ikke for alle, bare for 4 hel­di­ge, for­di hvert enes­te bil­de av dis­se 4 fin­nes bare én enes­te gang, i eks­klu­siv sin­gel edis­jon.

Nå har jeg til syven­de og sist gjort det som var egent­lig pla­nen da jeg sat­te i gang med pros­jek­tet med bil­deram­mer laget av ekte Sval­bard driv­ved. Bil­de­ne mine skul­le jo stå sen­tralt, de skul­le bare … vel, få gode ramm­ebe­ting­el­ser. Det var det som var tan­ken i utgangs­punk­tet. Men pros­jek­tet med ram­mene gikk jo vel­dig bra og saken utvi­klet en viss dyna­mikk, og tan­ken med bil­de­ne ble satt litt på ven­te­spo­ret.

Så her har jeg nå 4 fan­tas­tisk vak­re foto­gra­fis­ke høy­de­punk­ter valgt ut blant et titusen­tall av bil­der. Man­ge kun­ne godt ha fått den sam­me æren, men den­ne gan­gen ble det bare dis­se 4 som fikk være med. Isbjør­ner står sen­tralt i 2 av dem, mens Sval­bard-lands­kap og ark­tisk vin­ter­lys pre­ger de and­re 2.

Her er bil­de­ne. Som sagt, hvert enes­te av dem fin­nes bare én enes­te gang. Så saken er er førs­te­mann til møl­la.

Far­ge­ne er mye ras­ke­re som dis­se bil­der som jeg tok av bil­de­ne sam­men med ram­mene kan­skje indi­ke­rer.

Heu­g­lin­breen i Mohn­buk­ta

Heuglinbreen i Mohnbukta

Heu­g­lin­breen i Mohn­buk­ta.

Det er april og vi står på fas­ti­sen ved bre­fron­ten til Heu­g­lin­breen i Mohn­buk­ta på Spits­ber­gens øst­kyst. Sola står lavt på him­melen slik at isens vak­re far­ger blir godt syn­li­ge.

Til spitsbergen-svalbard.no webb­tik­ken: Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me – Heu­g­lin­breen i Mohn­buk­ta

Isbjørn i Horn­sund

SOLGT

Isbjørn i Hornsund

Isbjørn i Horn­sund.

Et vak­kert bil­de av en impon­e­ren­de hannbjørn som står i fjæra i Horn­sun­det. Den­ne bam­sen var fak­tisk så impon­e­ren­de at en beset­nings­med­lem av seilski­pet som vi var ute med sene­re valg­te å ha akku­rat den­ne bjør­nen tato­vert på skulde­ren! Det kan jeg ikke til­by, men på stue­veg­gen er den­ne isbjør­nen uten tvil likeså vak­ker og impon­e­ren­de.

Til spitsbergen-svalbard.no webb­tik­ken: Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me – Isbjørn i Horn­sund

Bre og fjell i Tem­pel­fjor­den

SOLGT

Bre og fjell i Tempelfjorden

Bre og fjell i Tem­pel­fjor­den.

det er begyn­nel­sen av mars og vi står på top­pen av et lite fjell ved Tem­pel­fjor­den. Selv om det er midt på dagen står sola fort­satt lavt på him­melen slikt at lys­et kas­ter utro­lig vak­re far­ger og lan­ge skyg­ger over Tunab­reen.

Til spitsbergen-svalbard.no webb­tik­ken: Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me – Bre og fjell i Tem­pel­fjor­den

Isbjørn­fa­mi­lie i Tem­pel­fjor­den

SOLGT

Isbjørnfamilie i Tempelfjorden

Isbjørn­fa­mi­lie i Tem­pel­fjor­den.

Her ser vi på isbjørn­bin­na «Frost», som ble berømt gjen­nom TV-doku­men­tar­fil­mer, sam­men med unge­ne hen­nes. Unge­ne er litt over fem måne­der gam­le og nyter det gode livet på isen i Tem­pel­fjor­den. Her er det godt med snadd på den­ne års­ti­den og Frost har ingen van­skel­i­ghe­ter med å skaf­fe mat til fami­li­en, slik at de kan nyte isbjørn­li­vet i fred og uten sorg, noe som kom­mer gjen­nom ved førs­te øyek­ast på det­te bil­det.

Til spitsbergen-svalbard.no webb­tik­ken: Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me – Isbjørn­fa­mi­lie i Tem­pel­fjor­den

Bedø­vet isbjørn død: saken hen­lagt

En isbjørn døde i sep­tem­ber under en bedø­vel­se i viten­ska­pe­lig sam­men­h­eng i Aus­t­fjor­den. Bedø­vel­sen ble gjort rutine­mes­sig av for­ske­re ved Norsk Polar­in­sti­tutt i sam­men­h­eng med isbjørn­forsk­ning.

Isbjørn hodeskalle

Livet er far­lig og det gjel­der også isbjørn. Til og med dru­k­ning under en bedø­vel­se i viten­ska­pets tje­nes­te. Men vi vet ikke hva som skjed­de med den­ne stak­ka­rs bam­sen.

Saken ble rutine­mes­sig under­søkt av Sys­sel­man­nen som alle til­fel­ler hvor ver­ne­de dyr kom­mer til ska­de. Iføl­ge resul­ta­tet døde isbjør­nen mest sann­syn­lig av dru­k­ning «for­di den under bedøv­nin­gen og før vete­rinær kom til stedet, had­de hav­net med hodet i en grop med vann», som det heter i pres­se­mel­din­gen. Men en bevir­king av lege­mid­de­let Mede­to­mi­din som ble brukt for å bedø­ve bjør­nen kun­ne hel­ler ikke ute­luk­kes. En kom­bi­nas­jon av beg­ge fak­to­rer er også mulig.

Sys­sel­man­nen ser ingen straff­ba­re for­hold og har ned­lagt saken.

Tilbake

Nyhetene er i fra 13.06.2024 klokken 06:57:09 (GMT+1)
css.php