spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home → mai, 2020

Måneds-Arkiv: mai 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Arbei­ds­le­di­ghet fort­satt høy i Lon­gye­ar­by­en

Arbei­ds­le­di­ghe­ten har nådd et nivå tid­li­ge­re helt ukjent i Lon­gye­ar­by­en under Coro­na-kri­sen og den er fort­satt høy: det er for tiden 344 per­soner som har regis­trert seg arbei­ds­le­dig (helt eller del­vis), som Sval­bard­pos­ten har fått vite hos NAV.

Corona-virus, Svalbard

Mye far­li­ge­re enn isbjørn: Coro­na-virus­et.
Dre­per og kos­ter jobb i hele ver­den (foto­mon­tas­je).

Det er bare 6 mind­re enn uka før, til tross for at rei­se­li­vet har begynt å mot­ta boo­kin­ger og satt i gang med å for­be­re­de for de førs­te turis­tene som er for­ven­tet å komm fra fast­landsn­or­ge f.o.m. 1. juni.

Arbei­ds­le­di­ghe­ten ska­per store pro­blemer for man­ge. Tred­je­lands­bor­ge­re fra land uten­for EU/EØS har ikke krav på sosi­al bistand fra norsk side og støn­ads­ord­nin­gen som reg­je­ri­n­gen lik­e­vel har inn­ført utlø­per 20. juni. Tred­je­lands­bor­ge­re kan deret­ter ikke for­ven­te hjelp fra det offent­lig uto­ver fin­an­si­ell støtt ved rei­sen til­ba­ke til hjem­lan­det.

På grunn av Sval­bard­trak­ta­tens reg­ler kan bor­ge­re fra alle med­lems­land (og and­re, i praks­is) fritt opp­hol­de seg og job­be på Sval­bard, men til gjeng­jeld fin­nes det ingen sozi­al bistand til uten­lands­ke fast­bo­en­de.

Tils­kudd til hjem­rei­se isten­for stønad; rei­se­li­vet star­ter opp igjen

Arbei­ds­le­di­ghe­ten har økt dras­tisk i Lon­gye­ar­by­en under Coro­na­kri­sen og man­ge har hav­net i en van­skel­ig situas­jon. På grunn av Sval­bard­trak­ta­tens beting­el­ser har uten­lands­ke arbei­dsta­ke­re ikke anled­ning å søke om offent­lig støt­te hvis de mis­ter job­ben. I utgangs­punk­tet må de hol­de seg gåen­de på egen mas­kin eller søke om hjelp i sine hjem­land.

Uan­sett har reg­je­ri­n­gen og Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re åpnet for kon­tant­støt­te for å hjel­pe folk som eller hav­ner i en akutt nød­si­tuas­jon. Men pro­gram­met løpet ut mot slut­ten av juni og reg­je­ri­n­gen har ingen pla­ner om for­len­gel­se. Tver­ti­mot heter det i en pres­se­mel­ding fra jus­tis- og bereds­kaps­mi­nis­ter Moni­ca Mæland at man vil gi tred­je­lands­bor­ge­re et tils­kudd til rei­se­kost­na­de­ne til hjem­rei­sen. Tred­je­lands­bor­ge­re er per­soner fra land uten­for EU/EØS.

Turister, Longyearbyen

Turis­ter og loka­le nyter været iLon­gye­ar­by­en:
man­ge satser på at det blir sånt fra og med 01. juni.

Poli­tik­ke­re, bedrift­er og man­ge enkelt­per­soner i Lon­gye­ar­by­en håper at det blir ikke mang som ser seg nødt til å tak­ke ja til til­bu­det fra reg­je­ri­n­gen. Fra og med 1. juni blir karan­tene­plik­ten opp­he­vet for turis­ter fra det nor­ske fast­lan­det. Der­med har boo­kin­ger begynt å strøm­me inn og repre­sen­tan­ter fra rei­se­livs­brans­jen i Lon­gye­ar­by­en sier seg fornøyd med utvi­k­lin­gen iføl­ge Sval­bard­pos­ten. De førs­te ansat­te er til­ba­ke på arbei­ds­plas­sen, men flertal­let sit­ter fort­satt hjem­me uten jobb og noen har aller­e­de dratt fra Sval­bard. Men for man­ge som kom­mer fra land langt bor­te som Thai­land er det ikke lett å kom­me seg hjem nå, bort­sett fra spørs­må­let om de fak­tisk har et hjem å ven­de til­bae til i lan­det de opp­rin­ne­lig kom­mer fra.

Man får være spent på den vide­re utvi­k­lin­gen med Coro­na­pan­de­mien. Så langt er Covid-19 ikke påvist på Sval­bard.

Trinn­vis opp­he­ving av karan­tene­plik­ten

Karan­tene­plik­ten på Sval­bard vil bli opp­he­vet i fle­re trinn for fast­bo­en­de, deres nær­s­tåen­de fami­li­e­med­lem­mer og yrkes­rei­sen­de inklu­dert forsk­ning og til syven­de og sist frit­ids­rei­sen­de, dvs. turis­ter, iføl­ge Sys­sel­man­nen. Her er fores­krif­ten.

Kar­en­ten­e­plik­ten for fast­bo­en­de, nær­s­tåen­de fami­li­e­med­lem­mer, yrkes­rei­sen­de og viten­skaps­folk ble aller­e­de opp­he­vet på fre­d­ag kveld.

Corona-karantene, Svalbard

Skal nå opp­he­ves i fle­re trinn:
Coro­na-karan­te­nen (foto­mon­tas­je).

Frit­ids­rei­sen­de, det vil si turis­ter, fra Nor­ge får lov til å rei­se til Sval­bard uten karan­tene­plikt f.o.m. 1. juni.

Deret­ter vur­de­res karan­tene­plik­ten opp­he­vet for frit­ids­rei­sen­de fra Nor­den f.o.m. 15. juni.

Res­ten av ver­den får ven­te lengre. Jus­tis- og bereds­kaps­mi­nis­ter Moni­ca Mæland sa i en pres­se­kon­fer­an­se at man vur­de­rer å opp­he­ve karan­tene­plik­ten fra «nær­lig­gen­de europei­s­ke land» f.o.m. 20. juli, men utvi­k­lin­gen vur­de­res fort­lø­pen­de til en even­tu­ell bes­lutt­ning vil bli tatt.

Godkjen­te hygie­ne- og hel­se­pla­ner for­ut­set­tes for alle orga­nis­er­te tur­opp­legg.

Sys­sel­man­nen leg­ger vekt på at det er ikke snakk om en rask og full åpning, men om en for­sik­tig tilnær­ming til en ny nor­ma­li­tet. Man vur­de­rer muli­ghe­ten å begren­se det tota­le antal­let turis­ter på Sval­bard med tan­ke på kapa­si­te­ten til bereds­kap­st­je­nes­te­ne.

Kyst­crui­se over fle­re dager er så langt unn­tatt fra åpnin­gen. Den­ne typen tur­opp­leeg byr på sær­li­ge utfor­drin­ger og det vil ta «ytter­li­ge­re tid på å vur­de­re når det kan åpnes for den­ne akti­vi­te­ten», som Mæland sa.

Førs­te tel­ling av hvith­val på Sval­bard

Marin­bio­lo­ger har for førs­te gang gjort en sys­te­ma­tisk tel­ling av hvitval, også kjent som belu­ga, på Sval­bard. Resul­ta­tet ble offent­lig­jort i febru­ar og kan leses på platt­for­men Rese­arch­ga­te.

Viten­skaps­fol­ke­ne rundt bio­lo­gen Chris­ti­an Lyder­sen gjor­de flytel­lin­ger langs kyst­lin­jen av nes­ten hele Sval­bard. I til­legg ble de store fjor­de­ne på Spits­ber­gens ves­t­kyst inklu­dert og noen tran­sek­ter ut mot åpent hav for å få mestmu­lig full­sten­dig data.

Hvithval, Svalbard

Hvith­val i Dick­son­fjor­den. Det er vel­dig van­skel­ig å tel­le store flok­ker. Det er så klart bare et dyr i bil­det, men hvor man­ge var det ellers innen 5 km rundt omkring?
Ett­hund­re, tohund­re, …?

Resul­ta­tet kan over­ras­ke: 22 flok­ker med 265 indi­vi­duer totalt ble sett. Basert på det, leve­rer sta­tis­tik­ken en popu­las­jon av 549 dyr som sam­let resul­tat. Med 95 % sann­syn­li­ghet lig­ger det tota­le antal­let mel­lom 436 og 723.

Selv­føl­ge­lig fin­nes det fort­satt usik­ker­het og muli­ghet for feil. Ingen kan ute­luk­ke at fle­re dyr enn antatt vis­te seg ikke under tel­lin­gen som ble gjort i 2018. Men selv om man kor­ri­ge­rer resul­ta­tet og øker antal­let litt for­blir popu­las­jo­nen for­bau­sen­de lav. Så langt had­de det bare vært gro­ve ans­lag basert på mer eller mind­re til­fel­di­ge obser­vas­jo­ner. Migras­jons­møns­ter­et kan ha ført til for høye esti­mas­jo­ner for­di det ser ut som om enkel­te flok­ker gjer­ne sir­ku­le­rer i lengre tids­pe­ri­o­der i begren­sete områ­der slik at en sted­fast obser­va­tør på kys­ten kan tro at det er fle­re for­skjel­li­ge flok­ker som trek­ker gjen­nom.

I til­legg kom­mer at man ikke vet om det er en for­bin­del­se mel­lom hvith­val på Sval­bard og på Frans Josefs Land. I til­fel­le det drei­er seg om en fel­les popu­las­jon som med isbjørn og hval­ross må bil­det nok teg­nes på nytt. Men de få data som fin­nes basert på mer­king av hvith­va­ler på Sval­bard tyder ikke på det.

Gjenåp­ning av Sval­bard for turis­ter: hit­til ingen dato

Det var nok ingen som sa at det skul­le bli lett å åpne Sval­bard igjen for turis­ter. Det er fort­satt behov for for­hand­lin­ger mel­lom brans­jen og myn­di­ghe­te­ne. Bedrift­er job­ber med å få hel­se­pla­ner til­pas­set sine turer på plass, og myn­di­ghe­ter­ne på alle nivåer har uan­sett mye å gjø­re. Det had­de vært for­håp­nin­ger i brans­jen å få en åpnings­da­to på fre­d­ag eller man­dag (11. mai), men en sånn dato fore­lig­ger ikke i skri­ven­de stund. Noen tur­ope­ra­tø­rer håper å kun­ne set­te i gang med de førs­te turene aller­e­de den 1. juni.

Corona-karantene, Svalbard

Gjel­der hele Sval­bard og er kom­met for å bli en stund:
Coro­na-karan­te­nen (foto­mon­tas­je).

Det er nok spe­sielt til­rei­sen­de fra utlan­det som må reg­ne med karan­tene­plikt en god stund framo­ver, som Dag­bla­det har fått vite. Iføl­ge det­te vil alle som kom­mer fra and­re land og rei­ser til Nor­ge fort­satt bli pålagt en karan­tene­plikt som redu­se­res fra 14 til 10 dager, noe som er også for­ven­tet å gjel­de på Sval­bard. Det­te vil gjel­de basert på opp­holds­sted og ikke nas­jo­na­li­tet, noe som betyr at den­ne frem­gangs­må­ten er i tråd med Sval­bard­trak­ta­ten. Der­med vil det i førs­te omgang stort sett bli nor­ske turis­ter som kan rei­se til Sval­bard.

Det vil kre­ves godkjen­te pla­ner for å sik­re hel­se og hygie­ne for å kun­ne gjen­nom­fø­re turer.

Sånt ser situas­jo­nen ut per dags dato. Man ven­ter spent på utvi­k­lin­gen og offi­si­el­le bekref­tel­ser.

Begren­set åpning av rei­se­li­vet?

Repre­sen­tan­ter for rei­se­livs­brans­jen, Sys­sel­man­nen og and­re myn­di­ghe­ter har hatt fle­re møter i løpet av den­ne uken for å vur­de­re pla­ner for å åpne igjen for rei­se­livs­brans­jen på Sval­bard, en næring som man­ge er avhen­gig av.

Det står sen­tralt å utar­bei­de en plan som inne­bæ­rer hygie­ne­reg­ler og and­re prak­tis­ke til­tak som gjør det prak­tisk mulig å kjø­re turer på en sik­ker og smit­tevern­fag­lig fors­var­lig måte. For tiden hol­der brans­jen, repre­sen­tert blant annet av Sval­bard Rei­se­liv og AECO, på med å utar­bei­de en sånn plan.

Sys­sel­man­nen Kjers­tin Askholt leg­ger vekt på at det er ikke snakk om en rask og full­sten­dig åpning av turis­me, men at det vil hel­ler dreie seg om en grad­vis og for­sik­tig åpning hvor offent­lig hel­se står som førs­te prio­ri­tet og hvor det tas hen­syn til de begren­sete kapa­si­te­te­ne til hel­se- og bereds­kap­st­je­nes­te­ne på Sval­bard.

Samt­idig øns­ker alle en dato for å kun­ne planl­eg­ge even­tu­el­le akti­vi­te­ter.

Sykehus, Longyearbyen

Syke­hu­set i Lon­gye­ar­by­en: kapa­si­te­ten er ikke ube­gren­set og det nes­te stør­re syke­hu­set er langt unna.

Det er uklart hva slags akti­vi­te­ter åpnin­gen vil gjel­de i førs­te omgang. Det er nær­lig­gen­de at det kan være begren­set på akti­vi­te­ter som invol­verer bare et begren­set antall per­soner og som prio­ri­te­rer nærom­rå­det av infra­struk­tu­ren. Sys­sel­man­nen har hel­ler ikke uttalt seg om man ten­ker på begrens­nin­ger med utgangs­punkt i nas­jo­na­li­tet, noe som kun­ne by på utfor­drin­ger med tan­ke på Sval­bard­trak­ta­ten.

Så langt gjel­der en 14 dagers karan­tene­plikt for alle til­rei­sen­de til og med 18. mai, med muli­ghet til for­len­gel­se hvis myn­di­ghe­te­ne vur­de­rer det som nød­ven­dig.

Ingen nye UNIS-stu­den­ter i år

Som UNIS med­de­ler vil det ikke bli nye stu­den­ter i år på grunn av Koro­na-kri­sen. Det er så langt ikke påvist til­fel­ler av Covid-19 på Sval­bard og det­te gir viten­ska­pe­re og stu­den­ter som er aller­e­de i Lon­gye­ar­by­en muli­ghe­ter til å vide­re­fø­re arbei­det med viten­skap og utdan­ning, men det for­ut­set­ter at Lon­gye­ar­by­en hol­des koro­na-fri.

UNIS, Longyearbyen

Gjes­t­for­sker Maar­ten Loo­nen, Ny-Åle­sund-gåse­man­nen fra Neder­lan­de,
hos UNIS.

Der­for har UNIS bestemt at det vil ikke bli nye stu­den­ter i år, med få unn­tak for mas­ter- og dok­tor­grad­s­stu­den­ter som vil få lov til å kom­me under strik­te reg­ler for å gjen­nom­fø­re felt­ar­bei­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 24.07.2024 klokken 00:53:55 (GMT+1)
css.php