spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Hornsund: Treskelen

Halvøy med panoramautsikt

Treskelen, kart

Hal­vøya Tres­kelen lig­ger midt i Horn­sun­det.

Net­to­pp som nav­net bes­kri­ver, lig­ger hal­vøya Tres­kelen som en ter­skel midt i Horn­sun­detog en tur på den lang­strak­te ryg­gen byr på fan­tas­tis­ke utsik­ter selv om høy­den nep­pe er nevn­ever­dig. Her­f­ra ser du ut over Bre­pol­len, den inners­te fjor­den i Horn­sund, som er omrin­get av isbre­er. Du kan se det kjen­te fjel­let Bau­taen (strek­ker seg som en nål og 475 meter høyt over inn­gan­gen til Bre­pol­len) og Horn­sund­tind, et 1433 meter høyt fjell som står stors­lått direk­te over sør­kys­ten av Horn­sund. Horn­sund­tin­den er det høy­es­te fjel­let på sør­li­ge Spits­ber­gen..

Buk­ta Bre­pol­len er nå vid-åpen, men den var full­sten­dig fylt av det omkring­lig­gen­de bree­ne, Stor­breen, Horn­breen og Chom­ja­kov­breen, neden­for foto­gra­fens posis­jon i pan­ora­ma­et ned­for, så kort siden som tid­lig 1900-tal­let. Buk­ta Bre­pol­len eksis­ter­te rett og slett ikke før. Bree­ne har etter­latt et vids­trakt more­ne­lands­kap på øst­siden av Tres­kelen, mens ves­t­siden har et vel­dig variert kyst­lands­kap. Både geo­lo­gi og geo­mor­fo­lo­gi byr på man­ge detail­ri­ke, lil­le og store struk­turer. Lands­ka­pet er både vak­kert, impon­e­ren­de og spen­nen­de.

Restt vest for Tres­kelen lig­ger Adria­buk­ta, som har en egen side på hjem­mesi­den her.

Bil­de­gal­le­ri: Tres­kelen

Hal­vøya Tres­kelen og dens omgi­vel­ser byr på man­ge utsik­ter og mye innen geo­lo­gi, geo­mor­fo­lo­gi og plan­te­liv. Hyr­nef­jel­let som lig­ger rett nord for Tres­kelen er et vel­dig karak­te­ris­tisk og vak­kert fjell tak­ket en stor fol­de­struk­tur og far­ge­ri­ke sedi­m­ent­lag.

Det­te gal­le­riet har noen fle­re bil­der en de fles­te gal­le­riene ellers, men det er kan­skje ikke så far­lig 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.06.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php