spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard med SV Meander, 1.-18. juli 2023

Del 3: fra isen i nord til Sørkappet

SV Meander i drivisen

Seilski­pet Mean­der i dri­vi­sen.

Dri­vi­sen på nordsi­den av Sval­bard holdt på med å trek­ke seg til­ba­ke gans­ke raskt, men vi fant iskan­ten nord for Hin­loo­pens­tre­tet. For en dag! For en opp­le­vel­se å se ski­pet sei­le lang­somt mel­lom isfla­kene. Tusen takk, skip­per Mario!

Vi fort­sat­te søro­ver, inno­ver Hin­lo­pens­tre­tet hvor vi bruk­te fle­re dager på for­skjel­li­ge turer. Den førs­te gjor­de vi i polarør­ken­lands­kap på Stor­stein­hal­vøya. Der­fra gikk turen vide­re til det berøm­te Alkef­jel­let og så inno­ver Wahl­enberg­fjor­den. Etter en flott vand­ring til kan­ten av Ves­t­fon­nas isvid­der skul­le vi egent­lig fort­set­te til Pal­an­der­buk­ta men så langt kom vi aldri for­di det var to isbjør­ner som bare holdt på med å svøm­me i nær­he­ten av ski­pet og leke med hver­and­re … igjen, en utro­lig vak­ker og sjel­den opp­le­vel­se. Man må bare leg­ge vekt på at, som så ofte, det var dyre­ne som valg­te å opp­hol­de seg i våre nære omgi­vel­ser, ikke omvendt. Og det hele er helt tryggt, vi var jo ombord et skip. Bare i til­fel­le noen skul­le lure …

Svømmende isbjørn i Wahlenbergfjorden

Isbjørn som leker i van­net i Wahl­enberg­fjor­den.

Sene­re kom tåka inn i områ­det og da var det bare å glem­me turen østo­ver til Brås­vell­breen som vi egent­lig had­de tenkt oss. Isteden­for var det bare å kom­me søro­ver, mot Barent­søya, ikke uten en avs­tik­ker til Kie­per­tøya. Den førs­te turen på Barent­søya ble Kapp Zie­hen, et lite besøkt sted, og så gikk det inno­ver Free­man­sun­det hvor vi fikk se en hel mas­se krykkjer og fjell­rev. Etter en vak­ker vand­ring i den uts­trak­te tun­draen på Barent­søya fort­sat­te vi søro­ver, mot Sør­kapp. En ilands­tig­ning i nær­he­ten av isbree­ne i Ham­berg­buk­ta var slut­ten til den­ne delen av rei­sen, før vi kom til­ba­ke til ves­t­kys­ten igjen.

Bil­de­gal­le­ri 3: Fra isen i nord til Sør­kap­pet

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Lon­gye­ar­by­en til Kongsfjor­den  → På Spits­ber­gens nord­kyst  → Fra isen i nord til Sør­kap­pet  → Ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.07.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php