spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guidebok pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Engelskbuk­ta – Ny-Åle­sund – 5. juni 2023

Fort­satt knall­vær, med stort sett bare sol­skinn siden den­ne turens førs­te dag i Bell­sun­det. Sam­me her i Engelskbuk­ta. I går i Hyt­te­vi­ka var det jo nes­ten en følel­se av som­mer i luf­ten, mens det fort­satt er vin­ter her len­ger nord, med snø – våt og tung – over hele områ­det. En god anled­ning å ta tru­ger i bruk. Der­med ble det en vak­ker liten tur til Com­fort­less­breen.

Sene­re ble det besøk i Ny-Åle­sund, sivi­li­sas­jo­nens nord­ligs­te utpost på Sval­bard.

Gal­le­ri – Engelskbuk­ta – Ny-Åle­sund – 5. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Bell­sund & Horn­sund – 2.-4. juni 2023

Det var så mye av opp­le­vel­ser de sis­te dage­ne, det var bare helt umu­lig å skri­ve noe i blog­gen tid­li­ge­re. Det må være nok med en liten sam­men­fat­ning nå, men bil­de­ne vil fortel­le mye om det som vi fikk opple­ve. Vi var utro­lig hel­di­ge med været, mye sol og lite vind, og det vi fikk av vind var godt for å hive sei­le­ne opp. Det var man­ge turer av alle slags man­ge for­skjel­li­ge steder, egent­lig nok for en hel uke, men vi fikk hele pak­ken i under tre dager. Det ble en dag til i Bell­sun­det før vi sat­te kur­sen søro­ver mot Horn­sund, hvor vi gjor­de en hel del for­skjel­li­ge turer her og der. Så ble Hyt­te­vi­ka sis­te plass på sør Spits­ber­gen før vi sat­te kur­sen nord­o­ver igjen.

Gal­le­ri – Bell­sund 2. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Horn­sund 3. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Hyt­te­vi­ka 4. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Bell­sund – 1. juni 2023

Begyn­nel­sen av segl­se­son­gen på Sval­bard – og for en begyn­nel­se! Etter en natts seil­as våk­net vi i Bell­sun­det til blå him­mel og sol­skinn på det snø­dek­te lands­ka­pet. Men det var nok snøfri tun­dra i lav­lan­det for en fin liten tur. For en mor­gen!

Sene­re gikk dagen vide­re på høyt nivå. Litt over­ras­ken­de fant vi en grup­pe hval­ros­ser i Van Mijenfjor­den. Sene­re fulg­te vi iskan­ten i Van Mijenfjor­den en stund.

Gal­le­ri – Bell­sund – 1. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nusfjor­den og over Ves­t­fjor­den til Bodø

En vak­ker sis­te dag på den­ne rei­sen, uan­sett været som had­de gått til­ba­ke til nor­ma­let i dag, med litt vind, sky­er og regn- og snø­by­ger her og der. Nusfjor­den ble den sis­te hav­na vi besøk­te i Lofo­ten den­ne gan­gen. For et vak­kert sted, uan­sett været.

I løpet av etter­mid­da­gen fikk vi det som vi så langt had­de gått glipp av på den­ne turen: rik­tig sei­ling. Mas­ki­nen kun­ne snart slås av, og vi fikk krys­se hele Ves­t­fjor­den under seil, med 7-8 knop. Så vak­kert!

Der­med var seil­a­sen over Ves­t­fjor­den for­holds­vis fort gjort (lik­e­vel, 50-60 nau­tis­ke mil tar sin tid) og vi nåd­de frem til Bodø i løpet av tirs­dags kveld. På ons­dag dro vi alle våre vei­er.

Den­ne turen fra Alta til Bodø var en vel­dig vak­ker og god start på seson­gen, som stort sett vil fore­gå på Sval­bard. En stort takk til alle invol­ver­te, god hjem og god tur opp til Sval­bard for Mario, beset­nin­gen og ski­pet, SV Mean­der! Vi sees snart 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fra Troll­fjor­den til Skro­va

Klas­sisk Lofo­ten – vi seil­te gjen­nom Raft­sun­det og inn i Troll­fjor­den, en av Lofo­tens mest kjen­te turist­at­traks­jo­ner men lik­e­vel samt­idig et vel­dig impon­e­ren­de stykke lands­kap.

Sene­re fort­sat­te vi seil­a­sen søro­ver i Ves­t­fjor­den – ikke helt uten litt vind og noen bøl­ger – og til den vak­re øya Skro­va. Skro­vaf­jel­let (Høgs­kro­va) byr på en av områ­dets vak­res­te pan­ora­ma­utsik­ter over øy og kyst, fjell og fjord, him­mel og hav.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ande­nes

En litt grå og våt lør­d­ag mor­gen i Ande­nes pro­vo­se­rer muli­gens ikke ver­dens størs­te foss av adre­na­lin, men det er all­tid hyg­ge­lig med en liten spa­ser­tur i byen. Og ende­lig fikk jeg besøke det vak­re og spen­nen­de lil­le Polar­mu­seet, hvor man kan beund­re relik­vier ette Sval­bard­le­gen­der som Hil­mar Nøis. Fan­tas­tisk!

Etter­mid­da­gen var like grå og våt, og der­med bes­lut­tet vi at det var en god anled­ning å kom­me seg søro­ver, mot Lofo­ten.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Finn­kro­ken og Trom­sø

Finn­kro­ken var en vik­tig han­dels­plass i tusen­vis av år. I dag er det entus­i­as­ter av den loka­le his­to­ri­en som tar vare på stedet, og et besøk der føles nes­ten litt som en liten rei­se til­ba­ke i tiden. Den lil­le gjen­gen der er utro­lig, de fortel­ler his­to­rie­ne sine med fan­tas­tisk entus­i­as­me.

Sene­re ble det et besøk i Trom­sø. Den store byen var en gans­ke kraft­ig kon­trast sam­men­li­gnet med det vi fikk opple­ve de sis­te dage­ne.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ham­nes og Ull­sfjor­den

I går kveld nåd­de vi frem til Ham­nes (Havn­nes) på Utøya og lå oss til kaia for en god natts søvn. Ham­nes er et gam­melt han­dels­sted og still i bruk i dag, men samt­idig er en del av bryg­ga rig­get til som et fint muse­um i gam­mel­dags stil.

I til­legg byr Uløya på vel­dig flot­te turm­u­li­ghe­ter. Seson­gen er kan­skje ikke den bes­te for fot­tu­rer med tan­ke på snø­for­hol­de­ne, men lik­e­vel er det godt å være på tur, dri­ve litt med tre­ning i den tun­ge snøen og nyte utsik­ten over Lyn­gen­fjor­den fra høy­den.

Etter­mid­da­gen gikk med seil­a­sen rundt Lyn­gen­al­pe­ne og sene­re kun­ne vi fak­tisk set­te seil – men vin­den fors­vant igjen så plut­se­lig som den had­de kom­met. Men samt­idig kom sola ut og vi nytet livet ute uan­sett 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Berg­s­fjor­den og Segl­vi­ka

Den lil­le hav­na i Berg­s­fjor­den lig­ger vel­dig natur­skjønt til med snøk­led­de fjell i alle ret­nin­ger. Vel­dig vak­kert lands­kap, spe­sielt på en dag som i dag med knall­vær, full sol­skinn.

Etter noen timers seil­as nåd­de vi frem til Segl­vi­ka, en liten havn på øst­siden av Kvæn­an­gen og gam­melt sami­sk land. De som øns­ket seg en liten fjell­tur fikk net­to­pp det og hiket opp til en var­de med fan­tas­tisk utsikt over fjell og fjord.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Rei­se­blogg: med SV Mean­der fra Alta til Bodø

Seil­a­sen fra Alta til Bodø er pla­nen til den hele turen, fra 24. april til 03. mai. Den førs­te dagen tok oss fra Alta til Berg­s­fjor­den på Finn­marks­kys­ten.

Man kan nep­pe ten­ke seg bed­re vær enn det som vi had­de i dag da grup­pen sam­let seg ombord seil­bå­ten Mean­der i Alta. Sol og vind­stil­le gjor­de ute­li­vet til en ren gle­de og det føl­tes nes­ten som en som­mer­d­ag til tross for tem­pe­ra­tur­er i nær­he­ten av fry­se­punk­tet. Vak­kert lands­kap på alle sider rundt omkring oss, med snøk­led­de fjell, under seil­a­sen nord­o­ver i Alta­fjor­den. Sent på kvel­den ankom vi Berg­s­fjor­den.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php