spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Seson­gens førs­te rei­se­dag­bok: med SV Mean­der fra Alta til Bodø

Da er vi i gang med båt­se­son­gen 2024. I 10 dager seil­te vi på fast­lan­det med SV Mean­der, fra Alta til Bodø. Hvis du føl­ger rei­se­blog­gen på den­ne siden vet du aller­e­de mye om det og du har sett man­ge bil­der. Ellers er rei­se­dag­bo­ka nå på plass. Sel­ve rei­se­dag­bo­ka er på tysk, men den kom­mer med tre sider med store bil­de­samm­li­ger fra den­ne vak­re turen. Her begyn­ner du.

SV Meander i Trollfjorden 2024

SV Mean­der i Troll­fjor­den.

Og det løn­ner seg abso­lutt! Vi var vel­dig hel­di­ge på den­ne turen, med mye sol­skinn, hva­ler, vak­re turer, fan­tas­tisk lands­kap … hva kan jeg si? Nordn­or­ge på sitt bes­te på den­ne års­ti­den!

SV Mean­der vil helt sik­kert fort­set­te å sei­le det­te far­van­net også i fremt­iden, både om våren og om høs­ten, i novem­ber, når man kan reg­ne med nord­lys og spekkhog­ge­re. Se Sai­ling Expe­di­ti­ons hjem­mesi­de for mer infor­ma­ti­on.

Den nes­te rei­se­dag­bo­ka vil kom­me i juni, etter turen med Anti­gua fra 31. mai til 08. juni.

Polar­sir­kelen, Salts­trau­men og Kjer­rin­gøy

Så klart er en seil­båt en glim­ren­de rei­se­må­te i et kyst­lands­kap som i Bodøs vide­re omgi­vel­ser ⛵️👍😎 og det er jo net­to­pp det som vi gjor­de med SV Mean­der de sis­te dage­ne. Men for å run­de det­te rei­se­ka­pit­te­let av bruk­te vi litt tid til å utfor­ske områ­det uto­ver seil­tu­ren som vi avs­lut­tet på ons­dag, fra Salt­fjel­let med polar­sir­kelen i sør til Salts­trau­men og vak­re Kjer­rin­gøy i nord. Her er noen inn­trykk fra det­te vak­re områ­det. Jeg ble spe­sielt glad over å se elg – det er jo ikke så man­ge av dem her på Sval­bard. Vi så ikke mind­re enn 9 av dem på bare én kveld – og nei, i det­te antal­let er ikke reins­dy­re­ne med 😄.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Engeløy-Bodø

Nå fikk vi ende­lig været som områ­det er vel bed­re kjent for, overs­ky­et med litt regn. Det var gans­ke fint med en liten for­f­ris­k­ning etter så mye sol­skinn de sis­te dage­ne.

Etter en ilands­tig­ning med små­bå­ten på Bøsan­den hvor en rev hils­te på oss spa­ser­te vi mot noen fjell­knau­ser i sør. Der møt­te vi først en havørn og så res­ter etter et mørkt kapit­tel i his­to­ri­en, nem­lig den and­re ver­dens­kri­gen. Den gang bygg­de tysker­ne en stor kanon­stil­ling her på Engeløya, kjent som «Bat­te­rie Dietl». Man kan fort­satt se bun­ker­an­legg og noen svæ­re fun­da­men­ter, og i seson­gen er det også et muse­um med utstil­ling.

Sene­re had­de vi fort­satt 48 mil å sei­le til Bodø, noe som gav oss tid til noen pre­sen­tas­jo­ner omg geo­lo­gie og kli­ma ombord. Og i Bodø gikk turen mot slut­ten. Det var en fan­tas­tisk tur med man­ge flot­te opp­le­vel­ser. En hjer­te­lig takk til alle som var med eller som bidro på den ene eller den and­re måten! Rei­se­dag­bo­ka og noen bil­de­gal­le­ri­er vil snart som van­lig fin­nes på siden «rei­se­dag­bøker og bil­der».

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tranøy-Engeløy

Det had­de begynt å blå­se gans­ke kraft­ig, men vi fikk opp­dage kunst­parken på Tranøy i vak­ker sol­skinn. Hvert år over en lengre peri­ode har man til­føyd et eller annet kunst­verk, ofte en skulp­tur, for­skjel­li­ge steder. Ved å lete etter kunst­ver­kene med hjelp av et kart får man en fin rund­tur over hele plas­sen inklu­dert noen steder man eller kan­skje ikke ville blitt opp­merksom på.

Med hjelp av vind og seil kom vi sene­re en annen plass vi kan­skje ikke ville blitt opp­merksom på, nem­lig Bøvi­ka på Engeløya. Der kun­ne vi gle­de oss over en vak­ker strand og en fan­tas­tisk sol­ned­gang.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hen­nings­vær-Skro­va

Hen­nings­vær er som kjent en av Lofo­tens vak­res­te steder og vi bruk­te mor­ge­nen å utfor­ske det lil­le stedet. Med alt fra geo­lo­gi (fjel­let er 2,85 mil­li­ar­der år gam­melt!), tørr­fisk og annen his­to­rie og man­ge and­re vak­re inn­trykk. Og selv­føl­ge­lig noen kuli­na­ris­ke høy­de­punk­ter, som man vil kun­ne se i bil­de­sam­lin­gen nederst på den­ne siden.

Sene­re sat­te vi kur­sen mot Skro­va. På turen dit møt­te vi en flokk spekkhog­ge­re. Snakk om flaks! En utro­lig vak­ker og full­sten­dig uven­tet opp­le­vel­se.

Så had­de vi Skro­va foran oss med alt den kun­ne by på, fra den flot­te fjell­tu­ren, hvi­te stren­der og den lil­le, flot­te boset­nin­gen rundt hav­na.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Troll­fjor­den-Diger­mu­len

Enda en dag med kjem­pe­vær. Utro­lig. Vi kun­ne nyte det fan­tas­tis­ke lands­ka­pe i Raft­sun­det og Troll­fjor­den med full sol­skinn.

Sol­skinn fikk vi også sene­re på dagen, i Diger­mu­len. Det ble en fin vand­ring opp til Kei­ser­var­den. Litt tungt å gå, med en del dyp, våt snø. Men utsik­ten vi fikk var mer enn ver­dt stre­vet å kom­me opp.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Spermhva­ler

Yesss, spermhva­ler! Med tan­ke på været måt­te det bli i dag. Lite vind og rolig sjø på åpent hav uten­for Ande­nes. Der­for had­de vi sei­let hele nat­ten fra Trom­sø for å være på rett plass tid­lig på dagen.

Det tok et lite stund, men … plut­se­lig så vi den førs­te hva­len. Og en til. Og en til. Fan­tas­tisk. For en dag!

Sene­re seil­te vi til Ande­nes for å strek­ke litt på bei­na. Polar­mu­se­um, fyr, sand­strand, sol …

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Trom­sø

Trom­sø! Det er nep­pe behov å skri­ve noe om den­ne vak­re byen. Vi bestem­te oss å bru­ke en hel dag her, noe som gikk bra sam­men med våre pla­ner ellers. Og det er jo så mye å se og å gjø­re i Trom­sø.

Bare kveldsly­set når vi ankom Trom­sø dagen før var fan­tas­tisk. Trom­sø on fire!

Jeg had­de et øns­ke å se Chris­ti­an Bir­kelands «ter­rel­la» på Trom­sø Muse­um (Nor­ges ark­tis­ke Uni­ver­si­tets­mu­se­um) sør i Trom­sø. Den had­de vært i kjel­le­ren i fle­re år, men na er den på utstil­ling igjen. Litt gjemt, uten store for­kla­rin­ger. Nav­net Bir­keland eller beg­re­pet ter­rel­la blir ikke nevnt. Lik­e­vel, det var et milepæl i nord­lys­forsknin­gen den­ne gan­gen, og helt klart noe jeg ville se.

Men det var bare én sak av man­ge. Som sagt, det er jo så mye her som man kan gjø­re …

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Skjer­vøy

Det var en vak­ker mor­gen i Skjer­vøy. På den lil­le øya lig­ger områ­dets størs­te tett­sted med 2400 inn­byg­ge­re. Stedet ble ver­dens­berømt i 1896 når Frit­jof Nan­sens Fram nåd­de frem dit etter 3 års drift i isen over pol­ha­vet. Nan­sen og Johan­sen had­de som kjent for­latt Fram ett år tid­li­ge­re for å gjø­re et frems­tøt til nord­po­len. Dit nåd­de de ikke, men de kom til Frans Josefs Land og sene­re til Var­dø – en uke før Frams ankomst til Skjer­vøy. Berøm­te his­to­ri­er!

Men det som de fles­te av oss var nok mer opptatt av var en tur på Lai­laf­jel­let. Det er, med 205 moh, nep­pe områ­dets størs­te fjell, men utsik­ten fra top­pen er lik­e­vel upåkla­ge­lig!

Sene­re sat­te vi kur­sen mot Trom­sø. Vak­re inn­trykk av lands­kap og kveldslys under­veis.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fra Øks­fjor­den til Skjer­vøy

Det har vært en gans­ke lang dag igjen så det får hol­de med noen få ord og noen bil­der. De får fortel­le om en vel­dig vak­ker morgen­tur i Øks­fjord og ankomst i Skjer­vøy i snø­fall.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php